CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Pro lékaře

Klinika kardiologie IKEM je vysoce specializovaným kardiologickým pracovištěm, které zajišťuje v celém rozsahu péči o pacienty s kardiovaskulárními chorobami v České republice. Je součástí Kardiocentra IKEM.

Oddělení intervenční kardiologie zajišťuje 24hodinový provoz invazivní léčby infarktu myokardu pomocí přímé perkutánní koronární intervence. Provádí i další katetrizační léčebné výkony jako jsou uzávěry defektů síňového nebo komorového septa a implantace umělých chlopní. Některé diagnostické výkony se provádějí jako jednodenní s pobytem na stacionáři.

Oddělení arytmologie provádí nejširší spektrum katetrizačních ablací (léčebných výkonů, které umožňují pomocí katétrů odstranit různé druhy arytmií), především ablací fibrilace síní nebo komorových tachyarytmií. Patří mezi několik předních světových pracovišť, která mají zkušenosti s katetrizačními ablacemi pomocí robotického systému. Je centrem s mnohaletou tradicí a zkušenostmi v implantacích kardiostimulátorů a kardioverterů-defibrilátorů.

Oddělení neinvazivní kardiologie disponuje všemi moderními technikami neinvazivní diagnostiky kardiovaskulárních onemocnění. Každoročně provede okolo 18 000 echokardiografických vyšetření.

Oddělení srdečního selhání zajišťuje vyšetřování nemocných se srdečním selháním a jejich komplexní léčbu včetně transplantačního programu a sledování pacientů po transplantaci srdce. Začíná se zabývat i sledováním pacientů s implantabilními mechanickými podporami.

Oddělení akutní kardiologie nahradilo původní koronární jednotku, neboť léčí široké spektrum akutních stavů v kardiologii, a nikoliv pouze pacienty s akutním infarktem myokardu. Stále více nemocných je léčeno pro akutní dekompenzaci srdečního selhání nebo pro závažné arytmie a další stavy. Součástí tohoto oddělení je jednotka akutního příjmu, kde je prováděna diferenciální diagnostika akutních stavů a dále akutní nebo plánované elektrické kardioverze.

Obě klinická lůžková oddělení poskytují lůžkové zázemí pro diagnostické a léčebné výkony a dále pro léčbu celé řady kardiovaskulárních chorob.

Z vědeckého hlediska patří Klinika kardiologie IKEM mezi naše přední výzkumná pracoviště v oboru kardiologie. Na klinice se řeší řada vědeckých grantů a klinických studií, které studují moderní léčebné postupy nebo technologie. Klinika kardiologie IKEM se tak řadí mezi vyspělá evropská centra.

Klinika kardiologie IKEM slouží i jako výukové centrum jak pro budoucí lékaře, tak i pro budoucí specialisty v oboru kardiologie. Každoročně pořádá celou řadu výukových akcí včetně živých přenosů z katetrizačních sálů. Díky spolupráci s médii se snaží popularizovat kardiologii a zpřístupnit problematiku kardiovaskulárních onemocnění pacientům.

Tyto stránky by Vám měly posloužit k seznámení s pracovištěm, jeho hlavními programy a standardy léčebné péče. Měly by Vám napomoci k tomu, aby se Vaši pacienti mohli stát našimi společnými pacienty. Uvítáme také Vaše případné připomínky, které mohou přispět k dalšímu zlepšení naší vzájemné spolupráce.

Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
přednosta Kliniky kardiologie IKEM

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít