CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Oddělení grantové

Ing. Jitka Zavřelová

Vedoucí Grantového oddělení

Tel.: 26 136 5334
E-mail: jitka.zavrelova@ikem.cz

Ing. Petr Bechyně

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 5335
E-mail: petr.bechyne@ikem.cz

Jana Klečáková

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 2405, 4205
E-mail: jana.klecakova@ikem.cz

Ing. Kristýna Šišáková

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 5481
E-mail: kristyna.sisakova@ikem.cz

Bc. Simona Můčková, DiS.

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 5299
E-mail: simona.muckova@ikem.cz

Mgr. Irena Fialková

Samostatný odborný referent

Tel.: 26 136 4208
E-mail: irena.fialkova@ikem.czPŘEHLED VÝZKUMNÝCH GRANTŮ OD ROKU 2015

PoskytovatelRegistrační číslo poskytovateleŘešitel (spoluřešitel)Název projekturole IKEMOd - do
AZV ČRNU23J-02-00015Kala Petr, MUDr. Ph.D.Nové farmakologické přístupy pro léčbu srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí kombinovaného s chronickým onemocněním ledvinpříjemce2023-
AZV ČRNU23J-06-00043Mačinga Peter, MUDr. Ph.D.Identifikace a validace biomarkerů z cystické tekutiny rozlišující low grade, high grade a invazivní intraduktální papilární mucinózní neoplázii pankreatupříjemce2023-
AZV ČRNU23-02-00295Honetschlägerová Zuzana, MVDr. Ph.D.Nový pohled na patofyziologii chronického srdečního selhání s redukovanou ejekční frakcí: translační studie s cílem definovat nové terapeutické postupyspolupříjemce2023-
AZV ČRNU22-A-124Ibrahim Ibrahim, Mgr. Ph.D.Změny perfúze a difúze mozku po prodělaném onemocnění COVID-19příjemce2022-2023
AZV ČRNU22-A-125Piťha Jan prof. MUDr., CSc.Vliv SARS-CoV-2  na časný výskyt akutního koronárního syndromu, jeho komplikací a polyvaskulárního postižení. příjemce2022-2023
AZV ČRNU22-C-126Viklický Ondřej prof. MUDr., CSc.Aspekty imunitní odpovědi a efektivita posilující dávky mRNA vakcíny proti SARS-CoV-2 u nemocných po transplantaci ledvinypříjemce2022-2023
AZV ČRNU22-01-00096Mráz Miloš MUDr., Ph.D.Ovlivnění senescence jako nový terapeutický cíl v léčbě metabolických onemocnění a jejich komplikací (TITAN)příjemce2022 -
AZV ČRNU22-01-00141Habart David MUDr., Ph.D.Velmi přesná kvantifikace Langerhansových ostrůvků hlodavců a člověka pro účely transplantacepříjemce2022 -
AZV ČRNU22-02-00051Králová Lesná Ivana MUDr., Ph.DNové morfologické, imunologické a biochemické ukazatele nestability aterosklerotických plátů karotických arteriípříjemce2022 -
AZV ČRNU22-02-00070Netuka Ivan prof. MUDr., Ph.D.Nový pohled na patofyziologii rozvoje srdeční atrofie po implantaci mechanické podpory levé komory srdeční: translační studie s cílem definovat nové terapeutické možnostipříjemce2022 -
AZV ČRNU22-02-00161Melenovský Vojtěch prof. MUDr., CSc.Mechanismy plicní cévní dysfunkce u srdečního selhání (LUNG-HF)příjemce2022 -
AZV ČRNU22-06-00103Šperl Jan doc. MUDr., CSc.Příspěvek dědičných faktorů modifikujících riziko chronického selhání jater ke zpřesnění jeho etiologické klasifikace u heterozygotů a homozygotů pro PiZ SERPINA1příjemce2022 -
AZV ČRNU22-06-00269Drastich Pavel doc. MUDr., Ph.D.Vliv bezlepkové diety na klinické projevy, imunitní odpověď a střevní mikrobiom u primární sklerotizující cholangitidy a idiopatických střevních zánětůpříjemce2022 -
AZV ČRNU22-08-00286Jirák Daniel doc. Ing., Ph.D.Hodnocení nových transplantačních míst pro pankreatické ostrůvky pomocí neinvazivnich zobrazovacích metod na zvířecích modelech.příjemce2022 -
AZV ČRNU22-01-00151Dlouhá Dana RNDr., Ph.D.Predikce kardiovaskulárního rizika a prognózy u pacientů s hypercholesterolémií prostřednictvím genomické a metabolomické analýzyspolupříjemce2022 -
AZV ČRNU21-01-00096Špičák Julius prof. MUDr., CSc.Vliv laparoskopické sleeve gastrectomie vs. endoskopické gastroplikace na tělesnou hmotnost, metabolické parametry a složení mikrobiomu u pacientů s obezitou: randomizovaná, otevřená studiepříjemce2021-2023
AZV ČRNU21-06-00021Viklický Ondřej prof. MUDr., CSc.Molekulární markery akutního poškození ledvin u zemřelých dárců vyššího věkupříjemce2021 -
AZV ČRNU21J-06-00027Bajer Lukáš, MUDr. Ph.DRekurence primární sklerózující cholangitidy po transplantaci jater: klíčová role osy střeva-játra v terapii a diagnosticepříjemce2021 -
AZV ČRNU21-01-00146Hubáček Jaroslav Ing., CSc. DSc.Analýza volných DNA a miRNA jako markerů svalového poškození u pacientů léčených statinyspolupříjemce2021 -
AZV ČRNU21-02-00402Melenovský Vojtěch prof. MUDr., CSc.Vliv mechanické zátěže na vznik a udržení arytmogenního substrátu v srdečních síníchspolupříjemce2021 -
AZV ČRNU21-07-00033Viklický Ondřej prof. MUDr., CSc.Identifikace a charakterizace genetických faktorů dědičného tubulointersticiálního onemocnění ledvin IIspolupříjemce2021 -
AZV ČRNU21-07-00247Hucl Tomáš prof. MUDr., Ph.D.Využití konceptu tekuté biopsie pro charakterizaci mikroRNA a onkogenní KRAS mutace pro stanovení včasné diagnózy a zhodnocení rizika vzniku karcinomu pankreatu.spolupříjemce2021 -
AZV ČRNU20J-01-00005Šedivý Petr Mgr., Ph.D.Ketogenní dieta jako modulátor de novo lipogeneze v játrech a množství viscerálního tuku KETOLIVApříjemce2020 - 
AZV ČRNU20-01-00022Poledne Rudolf prof. Ing., CSc.Polarizace makrofágů a mastné kyseliny celulární membrány tukové tkáněpříjemce2020-2023
AZV ČRNU20-01-00078Fejfarová Vladimíra MUDr., Ph.D.Racionalizace antibiotické terapie infekce u syndromu diabetické nohy a její vztah ke gastrointestinálnímu traktupříjemce2020 -
AZV ČRNU20-01-00121Kovář Jan RNDr., CSc.Vliv podávání semaglutidu na dynamiku akutní odpovědi obsahu tuku v játrech na zátěž jednoduchými sacharidypříjemce2020 -
AZV ČRNU20-02-00190Mráz Miloš, MUDr. Ph.D.Vliv komplexní intervence cílené na snížení hmotnosti na kontrolu rytmu u obézních pacientů s fibrilací sínípříjemce2020 -
AZV ČRNU20-06-00061Dlouhá Dana RNDr., Ph.D.Možnosti využití volně cirkulující gDNA a mtDNA v diagnostice rejekce štěpu po transplantaci srdce.příjemce2020 -
AZV ČRNU20-08-00095Jirák Daniel doc. Ing., Ph.D.Nové paradigma pro funkční kontrastní látky pro 31P zobrazování magnetickou rezonancípříjemce2020-2023
AZV ČRNU20-01-00067Mráz Miloš MUDr., Ph.D.Vliv kompenzace diabetu na placentární funkce a fetální cirkulaci u těhotných žen s diabetem 1. typuspolupříjemce2020 -
AZV ČRNU20-01-00083Marková Irena RNDr., Ph.D.Vliv reprodukčního věku a genetických faktorů na prediktory cévního postižení u diabetes mellitusspolupříjemce2020 -
AZV ČRNU20-01-00186Pelikánová Terezie prof. MUDr., DrSc.Identifikace faktorů ovlivňujících adherenci k farmakoterapii u pacientů s diabetem 2. typu s využitím necílené metabolomikyspolupříjemce2020 -
AZV ČRNU20-02-00052Melenovský Vojtěch prof. MUDr., CSc.Úloha interakce ledvin a srdce v patofyziologii srdečního selhání: translační studie s cílem definovat nové terapeutické přístupyspolupříjemce2020 -
AZV ČRNU20-02-00244Kautzner Josef prof. MUDr., CSc.Stereotaktická ablativní radiochirurgie rekurentní komorové tachykardie u strukturního onemocnění srdcespolupříjemce2020 -
AZV ČRNU20-02-00310Želízko Michael MUDr., CSc.Hodnocení významnosti pravo-levého zkratu u pacientů s PFO po prodělané systémové embolizacispolupříjemce2020 -
AZV ČRNV19-02-00068Pirk Jan prof. MUDr., DrSc.Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorechpříjemce2019-2023
AZV ČRNV19-02-00118Mráz Miloš, MUDr. Ph.D.Úloha epikardiální tukové tkáně, subklinického zánětu a nových lipidových signálních molekul při vzniku a rozvoji srdečního selhánípříjemce2019-2023
AZV ČRNV19-02-00130Beneš Jan MUDr.Proteomická analýza myokardu pokročilého srdečního selháni- identifikace biomarkerů podporujících klinické rozhodovánípříjemce2019-2022
AZV ČRNV19-06-00031Viklický Ondřej prof. MUDr., CSc.Operační tolerance po transplantaci ledvinypříjemce2019-2022
AZV ČRNV19-08-00071Tintěra Jaroslav Ing., CSc.Analýza charakteru proudění a predikce vývoje změn v endovaskulárně ošetřených tepnách pomocí MR zobrazování a matematického modelování.příjemce2019-2023
AZV ČRNV19-09-00125Wohlfahrt Peter MUDr.Nové nástroje ke zlepšení kardiovaskulární prevence po infarktu myokardupříjemce2019-2023
AZV ČRNV19-02-00046Wichterle Dan doc. MUDr.Sekvenční hybridní ablace versus samostatný chirurgický CryoMAZE v léčbě fibrilace síní (studie SurHyb): multicentrická randomizovaná kontrolovaná studiespolupříjemce2019-2023
AZV ČRNV19-02-00086Kettner Jiří MUDr.Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kardiogenním šoku - studie DAPT-SHOCK AMIspolupříjemce2019-2023
AZV ČRNV19-06-00443Rajnochová Bloudíčková Silvie MUDr., Ph.D.Genetika familiálních forem fokální segmentální glomerulosklerózy (FSGS) s nástupem v dospělém věku – implikace pro individualizovanou léčbu a úspěch transplantace ledvinspolupříjemce2019-2023
AZV ČRNV19-08-00122Kubánek Miloš MUDr., Ph.D.Zdokonalení interpretace výsledků sekvenace nové generace u pacientů s dědičnou kardiomyopatií využitím funkčních modelů založených na indukovaných pluripotentních buňkách a pokročilého srdečního zobrazování v rodináchspolupříjemce2019-2023
AZV ČRNV18-01-00040Cahová Monika RNDr., Ph.D.Modifikace střevní mikrobioty v léčbě inzulínové rezistence: personalizovaný přístuppříjemce2018 -2022
AZV ČRNV18-01-00046Hubáček Jaroslav Ing., CSc. DSc.Genetické skóre v predikci rizika diabetu a jeho komplikacípříjemce2018 -2022
AZV ČRNV18-02-00014Husková Zuzana Mgr., Ph.D.Úloha renin-angiotenzinového systému v patofyziologii srdečního ischemicko/reperfúzního poškození: preklinická studie na zvířecích modelechpříjemce2018 -2022
AZV ČRNV18-02-00053Červenka Luděk prof. MUDr., CSc. MBARole renální dysfunkce v progresi chronického srdečního selhání a její možné klinické aplikace: preklinické studie na zvířecích modelechpříjemce2018 -2021
AZV ČRNV18-02-00080Kautzner Josef prof. MUDr., CSc.Elektrická aktivace myokardu levé komory při aplikaci modifikovaného epikardiálního triventrikulárního systému pro srdeční resynchronizační léčbu srdečního selhánípříjemce2018 -2022
AZV ČRNV18-02-00422Pirk Jan prof. MUDr., DrSc.Nové materiály pro kardiovaskulární chirurgii na bázi modifikovaných decelularizovaných tkánípříjemce2018 -2022
AZV ČRNV18-06-00032Jirsa Milan prof. MUDr. Mgr., CSc.Molekulární příčiny a mechanismy dědičných intrahepatálních cholestázpříjemce2018 -2022
AZV ČRNV18-02-00027Reichenbach Adrian MUDr.Katetrizační ablace fibrilace síní a síňových tachykardií u nemocných s plicní hypertenzí: randomizovaná studiespolupříjemce2018 -2022
AZV ČRNV18-02-00237Krebsová Alice MUDr., Ph.D.Diagnostika příčin náhlé srdeční smrti u lidí ve věku 0-35 let pomocí molekulárně-genetických metod – pilotní studiespolupříjemce2018 - 2021
AZV ČRNV18-03-00199Hucl Tomáš prof. MUDr., Ph.D.Identifikace diagnostických ukazatelů pro kolorektální karcinom na základě transkriptomických, metylomových a mikrobiomových profilací v procesu přechodu od adenoma ke karcinomuspolupříjemce2018 -2022
AZV ČR17-28265AKočková Radka MUDr.Prognostický význam T1 mapování myokardu a globálního longitudinálního speckle strainu u pacientů s chronickou aortální regurgitacípříjemce2017 - 2021
AZV ČR17-28587AIbrahim Ibrahim Mgr. Ph.D.MR traktografie a neurografie u pacientů s poruchami periferního nervového systémupříjemce2017 - 2021
AZV ČR17-28784AMelenovský Vojtěch prof. MUDr., CSc.Mechanismy dysfunkce pravé komory u chronického srdečního selhánípříjemce2017 - 2021
AZV ČR17-28797AMartínek Jan doc. MUDr., Ph.D. AGAFG-POEM v léčbě refrakterní idiopatické a diabetické gastroparézy – randomizovaná a kontrolovaná „sham“ studiepříjemce2017 - 2021
AZV ČR17-29009ASaudek František prof. MUDr., DrSc.Nová metoda transplantace Langerhansových ostrůvků do omentapříjemce2017 - 2021
AZV ČR17-30281AHucl Tomáš prof. MUDr., Ph.D.Radiofrekvenční ablace v terapii onemocnění žlučových cest a pankreatupříjemce2017 - 2021
AZV ČR17-28220AČervenka Luděk prof. MUDr., CSc. MBAFarmakologické zásahy do metabolické cesty cytochromu P-450 jako nový přístup pro léčbu chronického srdečního selháníspolupříjemce2017 - 2021
AZV ČR17-29992AViklický Ondřej prof. MUDr., CSc.Genetická variabilita BKV v ČR a její vliv na patogenezi infekce u pacientů po transplantaci ledvinspolupříjemce2017 - 2021
AZV ČR17-28103AKrálová Lesná Ivana MUDr., Ph.DVztah mezi arteriální stěnou a perivaskulární tukovou tkání v iniciální fázi aterogenezepříjemce2017 - 2020
AZV ČR17-28778AHrubá Petra Mgr., Ph.D.Molekulární a imunologická charakterizace hraničních změn ledvinných štěpůpříjemce2017 - 2020
AZV ČR17-28882AHubáček Jaroslav Ing., CSc. DSc.Genetické polymorfismy, MiRNA a vybrané bioindikátory aktivity - vzájemné vztahy při diagnostice a léčbě těžké familiární hypercholesterolemiespolupříjemce2017 - 2020
AZV ČR17-29786AViklický Ondřej prof. MUDr., CSc.Identifikace a charakterizace genetických faktorů dědičného tubulointersticiálního onemocnění ledvinspolupříjemce2017 - 2020
AZV ČR17-31538AWohl Pavel MUDr.Idiopatické střevní záněty a primární sklerózující cholangitida: prognostický model a markeryspolupříjemce2017 - 2020
AZV ČRNV16-27449ADrastich Pavel doc. MUDr., Ph.D.Fekální bakterioterapie u pacientů s ulcerózní kolitidoupříjemce2016 - 2020
AZV ČRNV16-27546AŠperl Jan doc. MUDr., CSc.Neinvazivní hodnocení pokročilosti jaterní cirhózy a portální hypertenze pomocí shear-wave elastografie u pacientů čekajících na transplantaci jaterpříjemce2016 - 2020
AZV ČRNV16-27630ANetuka Ivan prof. MUDr., Ph.D.Markery vaskulárního zdraví u pacientů s implantovanou mechanickou srdeční podporoupříjemce2016 - 2020
AZV ČRNV16-28249AKříž Jan doc. MUDr., Ph.D.Transplantace pankreatických ostrůvků do podkožní kapsy - preklinická studiepříjemce2016 - 2020
AZV ČRNV16-28254AKříž Jan doc. MUDr., Ph.D.Řízená vaskularizace mikroporézního skeletu pro následnou transplantaci buněkpříjemce2016 - 2020
AZV ČRNV16-28427AHájek Milan Ing., DrSc.Monitorování dynamiky metabolismu triglyceridů v játrech metodami MRIpříjemce2016 - 2020
AZV ČRNV16-34134AJanoušek Libor MUDr., Ph.D. FEBSSystém kontinuální monitorace perfuze ledvinného štěpu v časném pooperačním obdobípříjemce2016 - 2020
AZV ČRNV16-29614AŠpičák Julius prof. MUDr., CSc.Porovnání účinnosti kolonické kapslové endoskopie a optické kolonoskopie u osob s pozitivním imunochemickým testem na okultní krvácení do stolicespolupříjemce2016 - 2020
AZV ČRNV16-30833ATintěra Jaroslav Ing., CSc.Prospektivní multiparametrické MR sledování změn hyalinní chrupavky kolenního kloubu po implantacispolupříjemce2016 - 2020
AZV ČRNV16-27262ADubský Michal MUDr., Ph.D.Srovnání vlivu aplikace autologních kmenových buněk a standardní revaskularizace na oxygenaci tkání a průběh syndromu diabetické nohypříjemce2016 - 2019
AZV ČRNV16-27420APirk Jan prof. MUDr., DrSc.Přístupy k zabránění rozvoje srdeční atrofie po implantaci levostranné srdeční podpory: studie na potkaním modelu heterotopické transplantace srdcepříjemce2016 - 2019
AZV ČRNV16-27465APazderník Michal MUDr., Ph.D. FESCSledování koronární nemoci srdečního štěpu pomocí optické koherentní tomografiepříjemce2016 - 2019
AZV ČRNV16-27477ASlavčev Antonij doc. MUDr., CSc.Diagnostika protilátkami zprostředkované rejekce po transplantaci jaterpříjemce2016 - 2019
AZV ČRNV16-27496APelikánová Terezie prof. MUDr., DrSc.Role inzulinové rezistence v rozvoji srdečního selhání u nemocných s diabetem 2.typupříjemce2016 - 2019
AZV ČRNV16-27648AMartínek Jan doc. MUDr., Ph.D. AGAFProbe-based konfokální laserová endomikroskopie v histopatologické diagnostice neoplastických lézí trávicího traktupříjemce2016 - 2019
AZV ČRNV16-27653AMartínek Jan doc. MUDr., Ph.D. AGAFPrevence vzniku jícnových stenóz po endoskopické resekci nebo disekci časných neoplazií jícnu experimentální studiepříjemce2016 - 2019
AZV ČRNV16-28352APirk Jan prof. MUDr., DrSc.Dlouhodobé sledování vývoje kardiochirurgické léčby ischemické choroby srdeční s dopadem na úspěšnost sekundární prevencepříjemce2016 - 2019
AZV ČRNV16-28375AOliverius Martin doc. MUDr., Ph.D. FEBSStudium prognostických a prediktivních biomarkerů v terapii karcinomu pankreatuspolupříjemce2016 - 2019
AZV ČRNV15-26883AStříž Ilja prof. MUDr., CSc.Regulační mechanismy buněk přirozené imunity u transplantace ledvinypříjemce2015 - 2020
AZV ČRNV15-25602ADezortová Monika Mgr., Ph.D.Biomarkery progrese a terapeutické odpovědi u neurodegenerativních onemocněníspolupříjemce2015 - 2020
AZV ČRNV15-26746ASaudek František prof. MUDr., DrSc.Vliv normalizace glykémií po transplantaci pankreatu na pokročilou formu diabetické retinopatiepříjemce2015 - 2019
AZV ČRNV15-26906ATrunečka Pavel MUDr., CSc.Genetický, transkriptomický a metabolický profil pacientů po transplantaci jater ve vztahu k rozvoji NAFLD/NASH.příjemce2015 - 2019
AZV ČRNV15-27682AKubánek Miloš MUDr., Ph.D.Využití metod sekvenování nové generace pro časnou diagnostiku a individualizovanou léčbu dilatační kardiomyopatie a příbuzných forem kardiomyopatiípříjemce2015 - 2019
AZV ČRNV15-25396AKopkan Libor MVDr., Ph.D.Centrální a periferní modulace cévního tonu a vylučování sodíku: úloha mozku a ledvin v patofyziologii hypertenzespolupříjemce2015 - 2019
AZV ČRNV15-27109APiťha Jan prof. MUDr., CSc.Dlouhodobé trendy hlavních kardiovaskulárních rizikových faktorů a jejich prediktivní hodnota v náhodně vybraném populačním vzorku, Czech post-MONICAspolupříjemce2015 - 2019
AZV ČRNV15-27735AHusková Zuzana Mgr., Ph.D.Rozvoj chronického srdečního selhání a kardiorenálního syndromu u hypertenzních potkanů po infarktu myokardu: úloha epoxyeikosatrienových kyselin.spolupříjemce2015 - 2019
AZV ČRNV15-28671AČervenka Luděk prof. MUDr., CSc. MBAFarmakologická blokáda endotelinového systému a solubilní epoxid hydrolázy jako nový přístup k léčbě hypertenzního orgánového poškození.spolupříjemce2015 - 2019
AZV ČRNV15-29153APirk Jan prof. MUDr., DrSc.Vývoj aortální chlopně na bázi perikardu pomocí primárních a kmenových buněk a mechanického zatěžování v bioreaktoruspolupříjemce2015 - 2019
AZV ČRNV15-34123AHerman Aleš MUDr.Srovnání bezpečnosti a efektivity provedení renální denervace u ovcí při použití různých technických systémů.spolupříjemce2015 - 2019
AZV ČRNV15-29565APeichl Petr doc. MUDr., Ph.D.Katetrizační uzávěr ouška levé síně versus terapie novými orálními antikoagulancii u rizikových pacientů s fibrilací síní (studie PRAGUE-17)spolupříjemce2015 - 2019
AZV ČRNV15-25781AJirák Daniel doc. Ing., Ph.D.Nová nádorová diagnostika na bázi glykogenu jako tělu vlastního nanostrukturovaného nosičepříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-25924AKoblas Tomáš RNDr., Ph.D.Transplantační léčba diabetu pomocí inzulín produkujících buněk získaných přeprogramováním neendokrinních pankreatických buněkpříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-26519AWohlfahrtová Mariana doc. MUDr.Fenotyp vaskulární rejekce po transplantaci ledviny a izolovaná v-lézepříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-26638APaříková Alena doc. MUDr., Ph.D.Identifikace genů podmiňujících alteraci peritoneální membrány při chronické léčbě peritoneální dialýzoupříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-26865AViklický Ondřej prof. MUDr., CSc.Alloreaktivita u transplantací ledvin u žijících dárcůpříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-27178ATintěra Jaroslav Ing., CSc.Kvantitativní mapování myokardu a dynamiky proudění pomocí MR zobrazování u pacientů s neischemickým postižením srdce - rozvoj metodikypříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-27338APelikánová Terezie prof. MUDr., DrSc.Vliv zpracovávaného masa na oblasti mozku spojené s pocity odměny a závislosti u pacientů s diabetem 2. typu, obézních a zdravých kontrolpříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-27431APelikánová Terezie prof. MUDr., DrSc.Vliv hyperinzulinémie a postprandiální hyperglykémie na endoteliální funkci u nemocných s diabetem 2. typu a u zdravých kontrolpříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-27579AJabor Antonín Prof. MUDr., CSc.Monoklonální gamapatie u pacientů po transplantaci solidních orgánů. Vztah mezi potransplantační imunosupresí a lymfoproliferativními onemocněními.příjemce2015-2018
AZV ČRNV15-28064ADrastich Pavel doc. MUDr., Ph.D.Imunologické biomarkery pro neinvazivní diagnostiku, volbu vhodné léčby a predikci komplikací idiopatických střevních zánětůpříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-28745ACahová Monika RNDr., Ph.D.Nutriční terapie nemocí jater různé etiologie: vliv n-3 mastných kyselinpříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-28895AHubáček Jaroslav Ing., CSc. DSc.Bilirubin jako rizikový faktor kardiovaskulárního onemocnění.příjemce2015-2018
AZV ČRNV15-26779AViklický Ondřej prof. MUDr., CSc.Incidence kožních nádorů u příjemců transplantátů ledvin v transplantačním centru Institutu Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM).spolupříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-26854AKotulák Tomáš MUDr., PhD.Význam epikardiální tukové tkáně u onemocnění srdce: nové mechanizmy působení a jejich terapeutické ovlivněníspolupříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-28277AHubáček Jaroslav Ing., CSc. DSc.Využití genového LDL skóre v diagnostice primárních hypercholesterolemií a odhadu kardiovaskulárního rizikaspolupříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-28876AHubáček Jaroslav Ing., CSc. DSc.Využití genového HTG skóre v diagnostice primárních hypertriglyceridemií a odhadu rizika gastrointestinálních a kardiovaskulárních komplikacíspolupříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-28998ATintěra Jaroslav Ing., CSc.Endofenotypy psychotického onemocněníspolupříjemce2015-2018
AZV ČRNV15-31000AAdámková Věra prof. MUDr., CSc.Intervenční postupy v preventivní kardiologiispolupříjemce2015-2018
GA ČR24-11364SKoblas Tomáš, RNDr. Ph.D.Humanizovaná platforma založená na organoidech pro modelování mozkové mrtvice a terapeutické intervence na bázi mRNAspolupříjemce2024-
GA ČR24-10125SBerková Zuzana, RNDr. Ph.D.Povrchově modifikované světlo-konvertující nanočástice pro kvantitativní diagnostiku β-buněk v diabetologii pomocí MRI, fluorescence a mikroskopiespolupříjemce2024-
GA ČR22-02836SJirák Daniel doc. Ing., Ph.D.Hydrofilní fluorované povrchy pro simultání zobrazování nanočástic 19F magnetickou rezonancí a potlačení absorbce krevních proteinůspolupříjemce2022-
GA ČR22-05942SKrál Jan, MUDr. Ph.D. MBANeinvazivní detekce cirkulujících mRNA markerů u onemocnění tlustého střeva a konečníkuspolupříjemce2022-
GA ČR22-11516SSaudek František prof. MUDr., DrSc.Transkripční a epigenetická regulace vývoje a funkce pankreatuspolupříjemce2022-
GA ČR22-20860SMalý Martin, doc. MUDr. Ph.D.Protizánětlivé účinky bioaktivních sloučenin izolovaných z Cannabis sativa L.spolupříjemce2022-
GA ČRGA19-07661SSaudek František prof. MUDr., DrSc.Použití extracelulární matrix Langerhansových ostrůvků k propagaci a řízené diferenciaci inzulín produkujících buněkpříjemce2019-2022
GA ČRGA19-07378SSaudek František prof. MUDr., DrSc.Interakce ISLET1 a NEUROD1 ve vývoji a v patofyziologii endokrinní tkáně pankreatuspolupříjemce2019-2022
GA ČRGA19-03207SJirák Daniel doc. Ing., Ph.D.Bimetalické a trimetalické fluorescentní nanoklastry: syntéza, fyzikálně-chemické vlastnosti, a aplikace pro zobrazování biologických systémůspolupříjemce2019-2022
GA ČRGA19-06199SMalínská Hana RNDr., Ph.D.Komplexní analýza protektivních účinků empagliflozinu na metabolické parametry a poškození srdce a ledvin u nediabetických hypertenzních potkanůspolupříjemce2019 -2021
GA ČRGA19-08241STintěra Jaroslav Ing., CSc.Změny ve sluchové kůře u pacientů s jednostrannou hluchotouspolupříjemce2019-2022
GA ČRGA18-02550SLacinová Zdeňka RNDr.Specifická eliminace senescentních buněk pomocí mitochondriálně cílených látekspolupříjemce2018 -2020
GA ČRGA18-09709SHucl Tomáš prof. MUDr., Ph.D.Studium mechanismů maligní transformace adenomů tlustého střeva a konečníku v karcinomspolupříjemce2018 -2021
GA ČRGA17-08888SHüttl Martina, Ing., Ph.D.Vliv silymarinu v kombinaci s hypolipidemiky na mechanismy vedoucí k akumulaci lipidů,oxidativnímu stresu a zánětu u metabolického syndromuspolupříjemce2017 - 2019
GA ČRGA16-04340SHerynek Vít, Mgr. Ph.D.Oxidové nanomagnety, jejich vlastnosti a interakce s biologickými systémyspolupříjemce2016 - 2018
GA ČRGA16-03156SJirák Daniel doc. Ing., Ph.D.Samouspořádané polymerní nanostruktury jako bimodální kontrastní látky pro zobrazení magnetickou rezonancí a ultrazvukemspolupříjemce2016 - 2018
GA ČRGA16-16729STintěra Jaroslav Ing., CSc.Změny v mozkové kůře způsobené presbyakuzí a tinnitem – MR studiespolupříjemce2016 - 2018
GA ČRGA15-07544SHusková Zuzana Mgr., Ph.D.Kardioprotektivní a antihypertenzní účinky agonistických analogů epoxyeikosatrienových kyselinpříjemce2015 - 2017
GA ČRGA15-08239SŠpičák Julius prof. MUDr., CSc.Diagnostická, prediktivní a prognostická role mikroRNA u rektálního karcinomuspolupříjemce2015 - 2017
GA ČRGA15-14200SMelenovský Vojtěch prof. MUDr., CSc.Úloha hepcidinu v regulaci kardiálního a systémového metabolismu železa při srdečním selháníspolupříjemce2015 - 2017
EU945125Kautzner Josef prof. MUDr., CSc.BEAT AF - Ground-BrEAking Electroporation-based inTervention for Atrial Fibrillation treatmentspolupříjemce2021 -
EU945119Kautzner Josef prof. MUDr., CSc.STOPSTORM - A Prospective European Validation Cohort For Stereotactic Therapy Of Reentrant Tachycardiaspolupříjemce2021 -
EU896932Viklický Ondřej prof. MUDr., CSc.TTV GUIDE TX - Personalisation Of Immunosuppression By Monitoring Viral Load Post Kidney Transplantation – A Randomised Controlled Phase II Trialspolupříjemce2021 -
MPOFV20479Cahová Monika RNDr., Ph.D.Zjednodušená metoda kvantifikace exprese specifických genůspolupříjemce2017 - 2020
MPOFV20139Saudek František prof. MUDr., DrSc.Biotechnologicky modifikovaná kolagenázapro přípravu produktů moderní terapie(advanced therapy medicinal products)spolupříjemce2017 -2021
NPO-MŠMTLX22NPO5104Haluzík Martin prof. MUDr., DrSc.CarDia - Národní institut pro výzkum metabolických a kardiovaskulárních onemocněnípříjemce2022-
MŠMT8J23AT023Pajuelo Dita, Mgr., Ph.D.Limity MR metod pro studium svalového metabolismu u starších osob a pacientů se svalovou slabostípříjemce2023 -
MŠMTLUASK22012Malínská Hana RNDr., Ph.D.Úloha zánětu v rozvoji kardiovaskulárních komplikací spojených s metabolickým syndromem a prediabetempříjemce2022 -
MŠMT8J20AT002Poledne Rudolf prof. Ing., CSc.Zánětlivé změny v tukové tkáni jako rizikový faktor aterogenezepříjemce2020 -2022
MŠMT8J19DE010Hubáček Jaroslav Ing., CSc. DSc.Genetické skóre jako potenciální prediktor úspěšnosti intervencí zaměřených na snížení tělesné hmotnosti (bariatrické operace a změna životního stylu)příjemce2019 - 2021
MŠMTLTAUSA19073Saudek František prof. MUDr., DrSc.Biologické markery úspěšnosti transplantace Langerhansových ostrůvků: český příspěvek do mezinárodního registru CITR (Collaborative Islet Transplant Registry)příjemce2019 -2022
MŠMT8J18AT023Dezortová Monika Mgr., Ph.D.Zlepšení diagnostiky jaterních onemocnění pomocí speciálních kvantitativních metod magnetické rezonancepříjemce2018 -2021
MŠMTCZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008096Trailin AndriyTkáňově specifické molekulární fenotypy časné protilátkami zprostředkované rejekce u presenzitizovaných příjemců ledvinypříjemce2018 - 2020
MŠMT7AMB15AT007Dezortová Monika Mgr., Ph.D.Stanovení profilu mastných kyselin v lidské tkáni pomocí in vivo multinukleární MR spektroskopiepříjemce2015 - 2016
TA ČRFW10010514Janoušek Libor, doc. MUDr. Ph.D. FEBST-FLOW Systém pro telemetrické sledování a měření průtoku krve cévní protézouspolupříjemce2024-
TA ČRTH01010244Daňková Helena Mgr.MikroRNA biomarkery - nové metody kvantifikacespolupříjemce2015 - 2017
TA ČRTH01011453Barčiaková Lucia MUDr.Vývoj unikátní platformy pro bezkontaktní měření vybraných klinicky relevantních informacíspolupříjemce2015 - 2017


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít