CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Seznam zkratek IKEM

Zkratky používané v IKEM


AAalergická anamnéza
AAAaneurysma břišní aorty
ABarteria basilaris
ABIindex kotník – paže
ABRastrup - soubor vyšetření sO2,pO2,pH,pCO2,BE,HCO3
ACAarteria cerebri anterior
ACBaortokoronární bypass
ACCarteria carotis communis
ACDpravá věnčitá tepna
ACEAC inhibitory
ACIarteria carotis interna
ACMarteria cerebri media
ACParteria cerebri posterior
ACRakutní celulární rejekce
ACSlevá věnčitá tepna
ACSPAcinetobacter species
ACTaktivovaný koagulační čas (activated coagulation time )
ADParteria dorsalis pedis
AFarteria fibularis
AFCarteria femoralis communis
AFSarteria femoralis superficialis
AGangiografie
AHarteriální hypertenze
AHKamygdalohippokampální komplex
AHRakutní humorální rejekce
AICarteria iliaca communis
AICApřední dolní mozečková tepna
AIDSsyndrom získané imunodeficience (acquired immunodeficiency syndrom)  
AIEarteria iliaca externa
AIHautoimunní hepatitida
AIHAautoimunní hemolytická anémie
AIIarteria iliaca interna
AIMakutní infarkt myokardu
AINaminopenicilin s inhibitorem
AKIakutní poškození ledvin (acute kidney injury)
AKSakutní koronární syndrom
ALDOaldosteron
ALIacute lung injury
ALLakutní lymfatická leukemie
ALPalkalická fosfatáza
ALTalaniaminotransferáza
AMBamfotericin B
AMCamoxicilin/klavulanát
AMIamikacin
AMIarteria mesenterica inferior
AMLakutní myeloblastická leukemie
AMPampicilin
AMSamoxicilin/sulbactam
AMSamyláza
AMSarteria mesenterica superior
AMXamoxicilin
ANCAprotilátky proti cytoplasmatickým komponentám neutrofilů
Aoaorta
AobiFeaorto bifemorální
AoDaortální disekce
AoGaortální gradient
AoIaortální insuficience
AoRaortální regurgitace (nedomykavost)
AoSaortální stenosa
AoVaortální vada
APangina pectoris
APACHEskorovací systém
APFarteria profunda femoris
APLAantifosfolipidové protilátky
APParteria plantaris pedis
APPEappendektomie
APTTaktivovaný parciální tromboplastinový čas
ARarteria renalis
ARDakutní respirační onemocnění (acute respiratory disease)
ARDSacute respiratory distress syndrom
ASarteria subclavia
ASLOantistreptolysinové protilátky
ASSakutní srdeční selhání
ASTaspartátaminotransferáza
ATantitrombin
ATAarteria tibialis anterior
ATBantibiotika
ATNakutní tubulární poškození/akutní tubulární nekrosa
ATParteria tibialis posterior
AUCplocha pod křivkou
AVarteriovenózní
A-Vatrio-ventrikulární
AVAplocha aortálního chlopenního ústí
AVAcplocha aortálního ústí vypočtena rovnicí kontinuity
AVBatrio-ventrikulární blok
AVFarteriovenózní píštěl
AVGarteriovenózni píštěl protézou
AVNRTAV nodální reentry tachykardie
AVRnáhrada aortální chlopně (aortic valve replacement)
AVRT AV reentry tachykardie
AZIazitromycin
AZTaztreonam
BAbalonkova angioplastika peroperačně
BALbronchoalveolární laváž
BCabronchogenní karcinom
BFSKbronchofibroskopie
BGbazální ganglia
BHPbenigní hyperplazie prostaty
BILAT.bilaterální
BIPAPbiphasic airway pressure
BiV (KS)biventrikulární (např. kardiostimulátor)
BiV ICDbiventrikulární implantabilní   kardioverter defibrilátor
BiV PM biventrikulární pacemaker
BiVADmechanická srdeční podpora pro obě srdeční komory (biventricular assist device)
BiVKSbiventrikulární kardiostimulace
BKNpolyoma virová nefropatie
BMIbody mass index
BNPnatriuretický peptid typu B
BPbypas
Ckrční páteř
C2cyklosporin dvě hodiny po dávce
CAcelková anestezie
Cakarcinom
CABGaorto-koronární bypass
CAPDkontinuální ambulantní peritoneální dialýza
CBFcerebral blood flow
CCrclearance kreatininu
CEUSkontrastní sonografické vyšetření
CIcardiac index
CIPciprofloxacin
CKkreatinkináza
CKDchronické onemocnění ledvin (chronic kidney disease), nahrazuje CHRI
CLAklaritromicin
CLIklindamycin
CLLchronická lymfatická leukemie
CLTcefalotin
CMLchronická myeloblastická leukemie
CMPchloramfenikol
CMPCévní mozková příhoda
CMVcytomegalovirus
COsrdeční výdej
COLkolistin
COPDchronic obstruktive pulmonal disease
COTko-trimoxazol
CPAPontinuous positive airway pressure
CPFSclearance polyfruktozanu
CPMcefepim
CPPcerebral perfusion pressure
CPRcefoperazon
CPScefoperazon/sulb.
Crkreatinin
CRPC-reaktivní protein
CRTresynchronizační terapie
CRXcefuroxim
CSkoronární sinus
CSFmozkomíšní mok
CSIspektroskopické zobrazování (chemical shift imaging)
CSII continuous Subcutaneous Insulin Infusion
CTvýpočetní tomografie
CTAangiografie pomocí výpočetní tomografie
CTLSvýpočetní tomografií řízená lumbální sympatektomie
CTXcefotaxim
CTZceftazidim
CVPcentral venous pressure
CVPcentrální venosní tlak
CVVHkontinuální venovenosní hemofiltrace
CVVHDkontinuální venovenosní hemodialýza
CVVHDFkontinuální venovenosní hemodiafiltrace
CXTcefoxitin
CyAcyklosporin
CŽKcentrální žilní katetr
CžTcentrální žilní tlak
ČZPčerstvě zmražená plazma
DC verzeelektrická kardioverze
DDŽdolní dutá žíla
DESlékový stent
DFdechová frekvence
DFAmetoda přímé imunofluorescence
DFTdiastolický plnící čas
DGdiagnóza
DICdiseminovaná intravaskulární koagulopatie
DKdolní končetiny
DKMP dilatační kardiomyopatie
dle CCSklasifikace Anginy pectoris
dle NYHAfunkční klasifikace srdečního selhání
DMdiabetes mellitus
DNAdeoxyribonukleová kyselina
DOXdoxycyklin
dPCIdirektní plastika koronárních tepen
DRGdiagnosticky spřízněné skupiny diagnóz (diagnosis related groups)
DSdynamická scintigrafie (ledvin)
DSAdigitální subtrakční angiografie
DSKdefekt septa komor
DSSdefekt septa síní
DTIdopplerovská tkáňová echokardiografie
DUSduplexní sonografie
DVTdeep vein thrombosis
Dxpravý
DXAdenzitometrie
E transmitrální nebo transtrikuspidální vlna E
EAendarterektomie
EBRerytrocytární koncentrát bez buffy coatu
ECCmimotělní oběh (extracorporeal circulation)
ECTextracelulární tekutina
EDDend-diastolický rozměr
EDTAethylendiaminotetraoctová kyselina
EDVendiastolic volume
EEGelektroencephalogram
EFejekční frakce srdeční komory
EFVelektrofyziologické vyšetření
ECHOechokardiografie
EKGelektrokardiogram  
EKVelektrická kardioverze
ELFOelektroforéza
Emmyokardiální vlna E
EMBendomyokardiální biopsie
EMDelektromechanická disociace
EMGelektromyografie
ENFAEnterococcus faecalis
ENFCEnterococcus faecium
ENSPEnterobacter species
EPembolie plicní
EPIDepidurální anestezie
EPOerytropoetin
ERCPendoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie
ERYerytrocyty
ESCOEschericia coli
ESDend-systolický rozměr
ESVendsystolic volume
ETendotracheální kanyla
ETIendotracheální intubace
EUS endoscopic ultrasonography
EVARzavedení stentgraftu do výdutě aorty
Ffrontální
F1/1fyziologický roztok
Fcefunkce
FiO2inspirační frakce O2
FiSfibrilace síní
FKfibrilace komor
FlSflutter síní
FLUflukonazol
FMDfibromuskulární dysplázie
fMRIfunkční zobrazování pomocí magnetické resonance
FNAB fine needle aspiration biopsy
FNHfokální nodulární hyperplasie
FOBTfecal occult blood test, OK okultní krvácení /occult bleeding/
FOPforamen ovale patens
FSGfistulografie
FSGSfokálně segmentální glomeruloskleróza
FTfyzikální terapie
FURnitrofurantoin
FWsedimentace
GBMglomerulární bazální membrány
GCSGlasgow Coma scale
GEAgastro-entero anastomóza
GENgentamicin
GERD gastroesofageal reflux disease
GFglomerulární filtrace (nejčastěji kreatininová)
GFRglomerulární filtrace (glomerular filtration rate)
GITgastrointestinální trakt
GMOgeneticky modifikované organismy
GMTgama-glutamyltransferáza
GNglomerulonefritida
GVHDgraft versus host disease
HAIhepatitis activity index
HAVvirus hepatitida A
Hbhemoglobin
HbA1cglykovaný hemoglobin
HBVvirus hepatitidy B
HCChepatocelulární carcinom
HCV hepatitis C virus
HDhemodialýza
HDFhemodialfiltrace
HDŽhorní dutá žíla
HEhysterektomie
HFheart failure
HJAhepaticojejunoanastomosis
HKhorní končetiny
HKMPhypertrofická kardiomyopatie     
HPhelicobacter pylori
HPThyperparathyreóza
HSPHenoch Schönleinova purpura
HThypertense
HUSHemolyticko-uremický syndrom
HŽShluboký žilní systém
HŽThluboká žilní trombóza
CHCEcholecystektomie
CHDAcholedochoduodenoanastomosis
CHJAhepaticojejunoanastomosis
CHOPNchronická obstrukční plicní nemoc
CHPchronic pancreatitis
CHRIchronická renální insuficience
CHRSchronické selhání ledvin
CHSIchronická srdeční   insuficience
CHSSchronické srdeční selhání
CHŽIchronická žilní insuficience
i.a.intraarteriální  
i.m.intra muskulárně
i.v.intravenosní
I/Einspirium/exspirium
IABKintraaortální balonková kontrapulzace
IAPintraabdominal pressure
IASintra-atriální septum ( síňové septum )
IBDinflammatory bowel disease
IBPinvasive blood pressure
ICDimplantabilní kardioverter defibrilátor
ICPintracranial pressure
IELinterepiteliální lymfocyty
IFimunofluorescence
IgANIgA nefropatie
IHimunohistochemie
ICHCNSischemická choroba centrálního nervového systému
ICHDKischemická choroba dolních končetin
ICHSischemická choroba srdeční
IK GNimunokomplexová glomerulonefritida
IMinfarkt myokardu
IMCinfekce močových cest
IMIimipenem
inf.infuze
INRinternational normalization ratio ( Quickův test)
IPŽizolace plicních žil
IRintervenční radiologie
IRDSinfant respiratory distress syndrom
ISN/RPSklasifikační systém pro GN při SLE
ITPidiopatická (autoimunní) trombocytopenická purpura
ITRitrakonazol
IVDmezikomorová mechanická delay
IVSinterventrikulární septum (mezikomorové septum)
IVUvylučovací urografie
JIPjednotka intenzivní péče
JSjejunální sonda
JTjaterní testy
K.l.kontrastní látka
KESkomorová extrasystola
KFkostofrenický (úhel)
KIkontraindikace
KLSPKlebsiella species
KOkrevní obraz
KPCR kardiopulmocerebrální resuscitace
KPRkardiopulmonální resuscitace
KSkrevní skupina
KTkomorová tachykardie
KT (smKT)komorová tachykardie (setrvalá monomorfní KT)
Kt/Vhodnota účinnosti dialýzy
KTIkardio-thorakální index
Lbederní páteř
LAlokální anestezie
LAOlevá přední šikmá projekce
L-APPEappendectomia laparoscopica
LARlow anterior resection
LASTlevostranná přední malá thorakotomie (left anterior small thoracotomy)
LBBBblok levého raménka Tawarova
LCAlevá věnčitá tepna
LCClevý koronární cíp aortální chlopně
LCDDnemoc ukládání lehkých řetězců
LDHlaktátdehydrogenáza
LDKlevá dolní končetina
LEUleukocyty
LHKlevá horní končetina
L-CHCEcholecystectomia laparoscopica
Lig.ligamentum
LIMAlevá a.mammaria
LIPlipáza
LKlevá komora
LKSlevá komora srdeční
LMWHnízkomolekulární heparin
LNZlinezolid
LSlevá síň
LSlevá síň srdeční
LSIlevostranná srdeční insuficience
LSSlevostranné srdeční selhání
LTVléčebná tělesná výchova
LUlymfatické uzliny
LVADmechanická srdeční podpora pro levou srdeční komoru (left ventricular assist device)
LVAT  HM IIlevostranná mechanická srdeční podpora HeartMate II
LVGlevostranná ventrikulografie
LVOTvýtokový trakt levé komory
LV-PEPpre-ejekční perioda levé komory
M.musculus
M1proximální úsek arteria cerebri media
MAPstření tlak (mean arterial pressure)
MAUmikroalbuminurie
MAZEkardiochirurgický výkon pro odstranění fibrilace síní
MBmikrobiologie
MDRDfiltrace kreatininu
MDSmyelodysplatický syndrom
MEMmeropenem
MGmitrální gradient
MGNmembranózní glomerulonefritida
MGUSmonoklonální gamapatie nejistého významu
Mimitrální (chlopeň)
MImitrální insufucience
MICminimální inhibiční koncentrace
MiGmitrální gradient
MiRmitrální regurgitace (nedomykavost)
MiSmitrální stenosa
MiVmitrální vada
MLVP Monitorovací laboratoř vnitřního prostředí
MMmočový měchýř
MMFimunosupresivum mykofenolát mofetyl (Cellcept, Myfortic)
M-modejedno-rozměrná echokardiografie
MMPLAXM-mode v parasternální projekce na dlouhou osu
MOmimotělní oběh
MODSmulti organ dysfunction syndrome
MOFmultiple organ failure
MPGNmembranoproliferativní glomerulonefritida
MR magnetická rezonance
MRAangiografie pomocí magnetické resonance
MRIzobrazování pomocí magnetické resonance
MRSspektroskopie pomocí magnetické resonance
MRSAMethicillin Resistant Staphylococcus Aureus (stafylokoková bakterie)
MSPmechanická srdeční podpora
MSP IVADMSP implantabilní dlouhodobá biventrikulární
MSP PVAD (ev. VAD)MSP parakorporální střednědobá biventrikulární
MTTmetatars
MTTPmetetarsophalangeální
MTZmetronidazol
MVAplocha mitrální chlopenního ústí
MVDmnohočetné postižení věnčitých tepen
MVPplastika mitrální chlopně (mitral valve plastic surgery)
MVRnáhrada mitrální chlopně (mitral valve replacement)
N.nervus
NAPnestabilní angina pectoris
NARneanatomická resekce jater
NASHnon-alkoholická steatohepatitida
NCCnekoronární cíp aortální chlopně
NEOneoplasma
NETnetilmycin
NFSnefrostomie
NGSnazogastrická sonda
NIVnon invasive ventilation
NJSnazojejunální sonda
nonQIMnetransmurální infarkt myokardu
NORnorfloxacin
NPBnáhlá příhoda břišní
NPRnízká přední resekce
NSnefrotický syndrom
NTGnitroglycerin
NYHAhodnocení srdečního selhání na základě míry funkčního postižení  
OFLofloxacin
OLTortotopická transplantace jater
OKokultní krvácení
OMosteomyelitis
OSoperační sál
OSIoboustranná srdeční insuficience
OTIorotracheální intubace
OTSortotopická transplantace srdce
OXAoxacilin
Pparietální
p.o.perorální
P1proximální úsek arteria cerebri posterior
paCO2arteriální parciální tlak CO2
PADperorální antidiabetika
Pan INpankreatická intraepiteliální neoplazie
paO2arteriální parciální tlak O2
PAOPpulmonary artery occlussion pressure,
PAPpulmonary artery pressure
PAVRperkutánní náhrada aortální chlopně
PBCprimární biliární cirhóza
PBSCperiferní kmenové buňky
PCprotein C
PC MRAphase-contrast MR angiografie
PCIperkutánní koronární intervence
PCVpressure control ventilation
PCWPpulmonary capillary wedge pressure
PDperitoneální dialýza
PDAperzistující Bottallova dučej
PDApatent ductus arteriosus
PDKpravá dolní končetina
PDTSpunkční dilatační tracheostomie
PEplicní embolie
PEAbezpulsová akce
PEEPPositive end-expiratory pressure
PEGpercutaneous endoscopic gastrostomy
PENpenicilin
PFplazmaferéza
PFOforamen ovale patens
PGpeak /vrcholový/ gradient
PHplicní hypertense
PHKpravá horní končetina
PIpulsatilní index
PICAzadní dolní mozečková tepna
Pinspinspirační tlak
PKpravá komora
PLAoboustranná katetrizace
PLAXparasternální projekce na dlouhou osu
PMpacemaker
PMKpermanentní močový katetr
PNperkutánní nefrostomie
PNOpneumotorax
POBAprostá balónková angioplastika
PPTpiperacilin/tazobactam
PRAplazmatická reninová aktivita
PRVCpressure regulated volume control
PSpravá síň srdeční
PSAprostatický specifický antigen
PSAEPseudomonas aeruginosa
PSCprimární sklerózující cholangoitida
PSIpravostranná srdeční insuficience
PSSpravostranné srdeční selhání
PSTparoxysmální supraventrikulární tachykardie
PSVpressure support ventilation
PTprotrombinový čas (Quickův test)
PTAperkutánní transluminální   angioplastika
PTCperkutánní transhepatická cholangiografie
PTCAperkutánní transluminální koronární angioplastika
PTCIplastika koronárních tepen
PTDperkutánní transhepatická drenáž
PTEparathyreoidektomie
PTHparathormon
p-tlakypravostranné tlaky
PTRAperkutánní transluminální renální angioplastika
PV perikardiální výpotek
PVAplocha plicnicového chlopenního ústí
plicní žíly
Qbprůtok krve
QIMtransmurální infarkt myokardu
R/Qventilace/perfúze
R1/1ringerův roztok
RAIrejection activity index
RAOpravá přední šikmá projekce
RAPAimunosupresivum rapamycin(Rapamune)
RASstenosa renální arterie
RBBBblok pravého raménka Tawarova
RCramus circumflexus
RCApravá věnčitá tepna
RCCpravý koronární cíp aortální chlopně
RDreziduální diuréza
RDGradiodiagnostický
RESretikuloendotelový systém  
RETretrakce
RFAradiofrekvenční ablace
RhRh faktor
RCHSrevmatická choroba srdeční
RIrezistenční index
RIAramus interventricularis anterior
RIFrifampicin
RIMApravá a.mammaria
RIVPramus interventricularis posterior
RKMPrestriktivní kardiomyopatie
RMDramus marginalis dexter ACD
RMSramus marginalis sinister ACS
RPLDramus posterolateralis dexter
RPLSramus posterolateralis sinister
rptruptura
RRR-R interval = vzdálenost sousedních kmitů R na ekg= délka srdečního cyklu
RRTrenal replacement terapy
RTGrentgen
RTG S+Prentgen srdce a plic
RVADmechanická srdeční podpora pro pravou srdeční komoru (right ventricular assist device)
RV-PEPpre-ejekční perioda pravé komory
S.c.subkutánně
SABsubarachnoidální blok
SAKsubarachnoidální krvácení
SAMdopředný pohyb předního cípu mitrální chlopně ve výtokovém traktu levé komory
Sat 02Saturace O2
SAXparasternální projekce na krátkou osu
SBP spontaneous bacterial peritonitis
SDsubdurální krvácení
SECspontánní echokontrast
SEPSsubfasciálni endoskopické přerušení perforátorů při léčbe CHVI
SGstentgraft
SIsrdeční index
SIMV + PSsynchronized intermittent mandatory ventilation + pressure support
SINlevý
SIRSsystemic inflamatory respons syndrome
SKGselektivní koronarografie
SLEsystémový lupus erythemotosus
Smmyokardiální vlna S
SMSsenzomotorická stimulace
SOFAskorovací systém orgánového selhání
SONO, USGsonograf (ultrasonografie)
SPECTjednofotonová emisní scintigrafie
SPECT/CThybridní SPECT/CT gamakamera
SPWMDseptal-to-posterior wall motion delay
SRsinusový rytmus
SRLsrdeční resynchronizační léčba
SSSsick sinus syndrom
STAUStaphylococcus aureus
STDdeprese ST úseku
STEelevace St úseku
STEMIinfarkt myokardu s ST elevacemi
STJsino-tubulární junkce kořene aorty
STKNStaphylococcus koaguláza negativní
Stp.stav po
Susp.podezření
SVstroke volume
SVESsupraventrikulární extrasystola
SVO2Saturace venosní krve
SVTsupraventrikulární tachykardie
Sysyndrom
SYNsynercid
Ttemporální
TAtrombocyty z aferézy
TAAaneurysma hrudní aorty
TADtrombocyty z aferézy deleukotizované
TAPSEposun trikuspidálního annulu pravé komory měřený jedno-rozměrnou echokardiografii
TBtr. brachiocephalicus
TCItrikuspidokavální isthmus
TcpO2transkutánní tlak kyslíku
TDIdopplerovská tkáňová echokardiografie
TEecho čas
TEETransesofageální (jícnová) echokardiografie
TEIteicoplanin
TENtromboembolická nemoc
TEPtotální endoprotéza
TETtetracyklin
TFtepová frekvence
TGAtrombinový generační test
TGCtigecyklin
Thhrudní
THPthiopental
ThrTrombocyty (krevní destičky)
TIAtransitorní ischemická ataka
TIMtikarcilin/klavulanát
TINtubulointersticiální nefritida
TIPStransjugulární intrahepatální portosystémový shunt   
TKtlak krevní
TLtrombolýza
TMAtrombotická mikroangiopatie
TOtepový objem
TOF MRAtime of flight MR angiografie
TOSthoracic outlet syndrom
tPAtkáňový aktivátor plasminogenu (tissue plasminogen activator)
TPVtotální parenterální výživa
TRtrikuspidální regurgitace (nedomykavost)
TRALItransfused related acute lung injury
Tritrikuspidální (chlopeň)
TriRtrikuspidální regurgitace (nedomykavost)
TStracheostomie
TSKtracheostomická kanyla
TTtělesná teplota
TTEtransthorakální echokardiografie
TTPtrombotická trombocytopenická purpura
TUtumor
TVAplocha trikuspidálního chlopenního ústí
TVPplastika trikuspidální chlopně
TVRnáhrada trikuspidální chlopně
TXtransplantace
TX L+Ptransplantace ledviny a pankreatu
TXLOtransplantace Langerhansových ostrůvků
TXPtransplantace pankreatu
TxPTtransplantace příštítných tělísek
TxStransplantace srdce
UCulcerózní kolitida
UFultrafiltrace
UFHstandardní (nefrakcionovaný) heparin
UPVumělá plicní ventilace
USGultrasonografie
UZultrazvuk
V.A.C.metoda hojení ran
Vaarteriální tlak
VANvankomycin
VASvertebrogenní algický syndrom
VATSvideo asistovaná torakoskopie
VBvertebrobasilární řečiště
VBIvertebrobasilární insuficience
VBSyvertebrobasilární syndrom
VCIvena cava inferior
VCSvena cava superior
VCVvolume control ventilation
VDNvedlejší dutiny nosní
VCHGDvředová choroba gastro duodena
VLvena lienalis
VMSvena mesenterica superior
VNUSradiofrekvenční ablace VSM při léčbě CHVI
VORvorikonazol
VPvena portae
Vp žilní tlak
VREvancomycin rezistentní enterokok
Vtdechový objem
VURvesikoureterální reflux
VVSvrozená vada srdeční
VVVvrozená vývojová vada
WBmetoda Western Blot
WLwaiting list (čekací listina)
WPWWolf Parkinson White syndrome, preexcitace
ZVDzevně - vnitřní drenáž
ZVNzevně - vnitřní nefrostomie
ŽCžlučové cesty

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít