CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Lůžková oddělení

MUDr. Jana Vrbská

Vedoucí lékař Lůžkového oddělení A

Tel.: 23 605 5121, 23 605 5093, 23 605 5107
E-mail: jana.vrbska@ikem.cz

Zobrazit profil
Absolvovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze v roce 1985 (obor všeobecného lékařství). V témže roce nastoupila na II. interní výzkumnou základnu (později Klinika kardiologie) IKEM, kde pracuje dosud.

V roce 1989 složila atestaci z interního lékařství I. stupně a v roce 1994 nástavbovou atestaci z kardiologie. V letech 1988 – 2005 pracovala na oddělení akutní kardiologie, od roku 2005 je vedoucí lůžkového oddělení A Kliniky kardiologie (kromě standardních lůžek je součástí oddělení i 12 lůžek JIP nižšího stupně).

Oblastí zájmu dr. Vrbské je echokardiografická diagnostika, intenzivní péče v kardiologii, léčba pokročilých forem srdečního selhání a transplantační problematika v kardiologii.
Skrýt profil

MUDr. Adrian Reichenbach

Vedoucí lékař Lůžkového oddělení B

Tel.: 2 360 5108
E-mail: adrian.reichenbach@ikem.cz

Mgr. Jiřina Králová

Staniční sestra Lůžkového oddělení A

Tel.: 23 605 5107, 23 605 5093
E-mail: jirina.kralova@ikem.cz

Bc. Jana Mazánková

Staniční sestra Lůžkového oddělení B

Tel.: 23 605 2779
E-mail: jana.mazankova@ikem.cz

Klinika kardiologie má dvě standardní klinická oddělení, která se nacházejí v pavilonu F – IKEM, oddělení A ve 4. patře, oddělení B v 5. patře.

Oddělení A i disponují 10 třílůžkovými a 3 jednolůžkovými pokoji s možností telemetrické monitorace EKG. 12 lůžek na oddělení A tvoří jednotku intenzivní péče.

Provoz na klinických odděleních je zaměřen na diagnostiku a léčbu celého spektra kardiovaskulárních onemocnění, především ischemickou chorobu srdeční, chlopenní vady, arytmie a kardiomyopatie.

Hlavní podíl tvoří nemocní s ischemickou chorobou srdeční, přijímaní plánovaně k diagnostické koronarografii s perspektivou koronární angioplastiky nebo chirurgické léčby. V případě chirurgické revaskularizace provádíme kompletní předoperační vyšetření. Dále přejímáme pacienty po akutním infarktu myokardu léčené přímou koronární angioplastikou z jednotky intenzivní péče k doléčení a rehabilitaci, nebo k přípravě na následnou revaskularizaci katetrizační či chirurgickou.

Nemocní s chlopenními vadami jsou přijímáni s perspektivou indikace a event. přípravy k chirurgické léčbě. V případě méně pokročilé vady jsou tito pacienti sledováni v naší ambulanci s cílem optimálního načasování chirurgické léčby. Na klinice jsou dále soustřeďováni i nemocní po operacích chlopenních vad s komplikovaným pooperačním průběhem nebo s podezřením na dysfunkci chlopenních náhrad ke zvážení event. reoperace.

Na lůžková oddělení jsou plánovaně přijímáni nemocní ke katetrizační léčbě supraventrikulárních i komorových arytmií. V případě potvrzení závažné arytmie vyžadující implantaci kardiostimulátoru nebo kardioverter-defibrilátoru, zajišťujeme přípravu pacientů i následnou péči.

Lůžko na oddělení A

U nemocných s pokročilým srdečním selháním probíhá podrobný vyšetřovací proces, který má posoudit zařazení nemocného na čekací listinu k transplantaci srdce, nebo navrhnout jinou alternativu s možností oddálení transplantace (optimalizovat medikamentozní léčbu nebo resynchronizační terapii). Pacienti zařazení na čekací listinu jsou na našich odděleních pravidelně sledováni v tříměsíčních intervalech s provedením pravostranné katetrizace a posouzení progrese onemocnění, úpravě léčby nebo event. zařazení do urgentního pořadí k transplantaci.

Recepce lůžkového odděleníPokoj na lůžkovém oddělení


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít