CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) si Vás dovolujeme informovat, že Institut klinické a experimentální medicíny (dále jen IKEM) jako povinný subjekt zřídil pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém.

Možnosti podání oznámení:

1. písemně na adresu:

IKEM
Odbor interního auditu a kontroly
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč
korespondenci označit: „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“
nebo e-mailem: oznamovatel@ikem.cz

2. telefonicky:   

+420 720 026 994

3. osobně-ústně:       

Na základě žádosti v přiměřené lhůtě vedoucímu Odboru interního auditu a kontroly IKEM jakožto příslušné osobě.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme vždy zabývat v souladu s pokyny Směrnice. Současně Vás chceme požádat, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti této Směrnice.

Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé a musí být dle Směrnice oprávněn takovéto oznámení učinit.


Přílohy:

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít