CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Úsek investic a investiční výstavby

Úsek investic a investiční výstavby

Posláním Úseku investic a investiční výstavby je komplexní zajištění správy, řízení a údržby technologických zařízení, budov a veškerého majetku IKEM. Úsek vykonává činnosti související s přípravou a realizací investiční výstavby a současně zajišťuje i návazné služby nezbytné pro provoz Institutu. Připravuje a řídí projekty, modeluje a simuluje rizika investic a investičních projektů zpracovává vizualizační modely stavebních projektů.

Úsek se skládá z dalších oddělení: 

  • Oddělení stavebních investic 
  • Oddělení technického zabezpečení a správy budov
  • Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT
  • Oddělení veřejných zakázek
  • Oddělení evropských fondů a dotací

Oddělení veřejných zakázek zpracovává podle interních požadavků návrhy smluv k veřejným zakázkám IKEM a odpovídá za jejich soulad se zákonem o veřejných zakázkách. Provádí správu profilu jako zadavatele veřejných zakázek, zpracovává analýzy a podklady pro odborné komise, vede centrální evidenci finančních limitů k vyhlašování veřejných zakázek v požadovaných komoditách. 

Oddělení zdravotnické techniky a investic do ZT zajišťuje komplexní výkony a služby zdravotnické techniky v rámci potřeb IKEM. Oddělení vypracovává plán pravidelné údržby zdravotnické techniky, zajišťuje dodržování termínů a kvality výkonů pravidelné údržby a oprav, zajišťuje evidenci a aktualizaci seznamu a dokumentace zařízení zdravotnické techniky. 

Oddělení stavebních investic provádí a zajišťuje technický dozor investora, koordinuje přenos požadavků investora na dodavatele. Dále zajišťuje veškeré podklady a jednání v rámci stavebního řízení a provádí fyzickou kontrolu skutečně vykonané práce od dodavatelů.

Oddělení technického zabezpečení a správy budov zajišťuje a zabezpečuje technickou správu a údržbu budov a technologických zařízení, včetně majetku a zařízení IKEM mimo hlavní areál. Zabezpečuje činnosti ohlašovny poruch a havárií, reakce na mimořádné a havarijní stavy v souladu s interními předpisy, zajišťuje řízení a organizaci procesů k odstranění závad ve všech objektech, koordinace externích dodavatelů při činnostech, a to po dobu 24 hodin denně.

Oddělení evropských fondů a dotací zajišťuje aktivní vyhledávání, administrování a zajištění čerpání finančních prostředků z národních a evropských fondů a operačních programů pro potřeby Institutu; koordinuje a metodicky podporuje přípravu a realizaci projektů financovaných z fondů Evropské unie, ESIF a dalších finančních mechanismů; spolupracuje na přípravě, realizaci a udržitelnosti projektů vícezdrojově financovaných.

Ing. Lubomír Matěna, MHA

zástupce ředitele, náměstek Úseku investic a investiční výstavby

Tel.: 23 605 5004
E-mail: lubomir.matena@ikem.cz

Bc. Vlasta Sovová

asistentka náměstka Úseku investic a investiční výstavby

Tel.: 23 605 5141
E-mail: vlasta.sovova@ikem.cz

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít