CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Slovníček lékařských termínů z oblasti kardiologie

A

Aberace
odchylka

Ablace
Obecně odnětí, odstranění; v kardiologii se používá termín katetrizační ablace arytmií: místní zničení tkáně, odpovídající za vznik arytmie, pomocí katétru a za použití určitého druhu energie (nejčastěji zahřátím radiofrekvenčním proudem, mražením nebo laserem)

Absces
chorobná dutina v tkáni způsobená zánětem a vyplněná hnisem

Abusus
nadužívání

ACEI
inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu = skupina léků užívaných např. v terapii arteriální hypertenze nebo srdečního selhání

Acidobazická rovnováha
dynamická rovnováha mezi kyselými a zásaditými látkami v organismu; její přesná úroveň je nezbytná pro správné fungování organismu

ACT
jeden z testů srážlivosti krve, který slouží k rychlé monitoraci účinnosti terapie heparinem (například během katetrizačních výkonů)

Ageneze
absence orgánu nebo jeho části v důsledku poruchy vývoje

Agens
původce (nejčastěji bakterie nebo viry)

Akcesorní
přídatný (například přídatná dráha – viz syndrom WPW)

Akinesa
nepohyblivost (např. jizva po infarktu se zobrazí při echokardiografii jako nepohyblivá, tj. akinetická oblast)

Akutní
náhlý, prudký, opak ke slovu „chronický“

Akutní infarkt myokardu
akutní forma ischemické choroby srdeční, kdy dochází k odumření buněk srdeční svaloviny v důsledku nedostatečného přísunu kyslíku při uzavření věnčité tepny (nejčastěji krevní sraženinou, která se vytvoří na prasklém aterosklerotickém plátu uvnitř tepny).; v této fázi může být pacient ohrožen vznikem život ohrožujících arytmií (například fibrilace komor)

Amyloidóza
onemocnění charakterizované ukládáním patologických bílkovin (amyloidu) do tkání různých orgánů a vedoucí k poruše jejich funkce (u jednoho typu amyloidózy je postižení srdce v popředí); při postižení srdce se projevuje jako rychle postupující srdeční selhání.

Anafylaktický šok
vystupňovaná, život ohrožující alergická reakce, která vede k poklesu krevního tlaku a poruše zásobení orgánů krví

Anémie
chudokrevnost, nízký počet červených krvinek

Aneurysma
výduť (vyklenutí změněné a zeslabené stěny tepny nebo levé srdeční komory)

Angina pectoris
tlak až pálení za hrudní kostí vznikající v důsledku přechodné nedokrevnosti srdečního svalu (nejčastěji vzniká při námaze nebo rozrušení a mizí v klidu)

Angioplastika
roztažení zúžené cévy (tepny) speciálním balónkovým katétrem

Angiosarkom
zhoubný nádor tvořený patologickou cévnatou tkání, který může postihovat srdce

Aorta (srdečnice)
největší tepna, která odstupuje z levé srdeční komory a vede okysličenou krev do celého těla

Aortální disekce
odtržení vnitřní části stěny aorty, které se šíří zatékající krví dále a ohrožuje pacienta jednak protržením cévy, jednak stlačením až uzavřením tepen, které z aorty odstupují a vyživují důležité orgány (srdce, mozek, střevo, ledviny atd.)

Aortální insuficience
nedomykavost aortální chlopně, při níž dochází k zpětnému toku krve do levé komory srdeční a k jejímu nadměrnému zatížení, které může vést až k srdečnímu selhání

Aortální koarktace
vrozené zúžení aorty za jejím obloukem, které vede k vzestupu krevního tlaku na horních končetinách s rizikem srdečního selhání nebo krvácení do mozku

Aortální stenóza
zúžení aortální chlopně, při němž dochází k výraznému zvýšení tlaku v levé komoře srdeční a postupně se objevují příznaky jako dušnost, angina pectoris, mdloby při námaze

Aortokoronární bypass
operační přemostění zúženého či uzavřeného místa na věnčitých tepnách žilním nebo tepenným štěpem ke zlepšení prokrvení srdečního svalu

APTT
jeden z testů srážlivosti krve, který je také používán k monitoraci účinnosti terapie heparinem

Arteficiální
umělý, uměle vyrobený

Arterie
tepna, tzn. céva vedoucí krev od srdce

Arytmie
porucha srdečního rytmu

Ascendentní
vzestupný

Astma bronchiale
chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest charakterizované záchvaty výdechové dušnosti (tj. dušnosti s obtížným a zpomaleným výdechem)

Astma cardiale
klidová dušnost způsobená neschopností srdce odčerpávat krev z plic (projev srdečního selhání)

Asymetrická septální hypertrofie (přesněji hypertrofická kardiomyopatie)
druh kardiomyopatie charakterizovaný výrazným zbytněním stěny levé komory srdeční, zejména v oblasti mezikomorového septa

Asymptomatický
bezpříznakový (tj. probíhající skrytě, bez příznaků)

Ateroskleróza
kornatění tepen, které vzniká při ukládání tukových látek do cévní stěny

Atrofie
zmenšení, úbytek tkáně orgánu

AVNRT (AV nodální reentry tachykardie)
jedna z tzv. supraventrikulárních tachykardií, relativně častá u mladých pacientů s jinak zdravým srdcem; tato arytmie se dá téměř ve 100 % případů vyléčit katetrizační ablací

AVR
často užívaná zkratka pro náhradu aortální chlopně protézou

AVRT (atrioventrikulární reentry tachykardie)
jedna z tzv. supraventrikulárních tachykardií, která je způsobena vrozenou přídatnou dráhou mezi síněmi a komorami; je relativně častá u mladých pacientů s jinak zdravým srdcem; tato arytmie se dá téměř ve 100 % případů vyléčit katetrizační ablací

B

Benigní
nezhoubný, neohrožující život

Betablokátory
skupina léků užívaných např. k léčbě srdečního selhání, po infarktu myokardu nebo k léčbě některých arytmií a vysokého krevního tlaku

Bioprotéza
náhrada (např. chlopně) vyrobená z biologického materiálu (např. upravený hovězí perikard)

Biopsie
odběr vzorku tkáně u živého jedince; využívá se k diagnostickým účelům

Biventrikulární kardiostimulace (neboli srdeční resynchronizační léčba)
spočívá v simultánní stimulaci obou srdečních komor při pokročilém srdečním selhávání a poruše vedení elektrických vzruchů v komorovoé svalovině

BMI (Body Mass Index)
tzv. index tělesné hmotnosti, který se používá jako indikátor podváhy či nadváhy a obezity; výpočet: váha (v kilogramech) dělená druhou mocninou výšky (v metrech); optimální hodnota indexu se obvykle udává v rozmezí 18,5-25

Bolus
jednorázová nárazová dávka léčiva podaná do žíly

Bradyarytmie
arytmie ze skupiny pomalých srdečních rytmů, kdy je srdeční akce pomalá nebo se v ní vyskytují různě dlouhé pauzy

Bradykardie
pomalý srdeční rytmus (arbitrárně pod 60 tepů/min)

Brugadův syndrom (resp. syndrom bratří Brugadových)
vzácný, ale závažný geneticky podmíněný arytmogenní syndrom zvyšující riziko vzniku závažných, život ohrožujících arytmií.; diagnostikuje se na základě charakteristického obrazu na EKG

C

CABG(aortokoronární bypass)
přemostění zúženého či uzavřeného místa na věnčitých tepnách k zajištění adekvátního prokrvení srdečního svalu

CAVE!
ve volném překladu „POZOR!“

Cefalea (nebo cefalgie)
bolest hlavy

Cor
latinský termín pro srdce

Cor bovinum
extrémně hypertrofované (zbytnělé) srdce s váhou nad 1.000 g

Cor hypertonicum
hypertrofované (zbytnělé) srdce, vlivem arteriální hypertenze

Cor pulmonale
hypertrofie pravé komory srdeční, vlivem plicního onemocnění

CTI (kavotrikuspidální istmus)
můstek tkáně mezi dolní dutou žílou a trikuspidální chlopní; v této oblasti pravé síně se provádí katetrizační ablace tzv. flutteru síní (přerušením dojde k odstranění arytmie)

Cyanóza
modravé zabarvení kůže a sliznic, způsobené zvýšeným množstvím hemoglobinu bez navázaného kyslíku; může být příznakem některých srdečních nebo plicních onemocnění (ukazuje na nižší obsah kyslíku v krvi)

D

Defibrilátor
přístroj používaný k defibrilaci, tzn. zrušení fibrilace komor výbojem elektrického proudu při kardiopulmonální resuscitaci

Dehiscence
rozestup, rozpad chirurgické rány

Dekubitus
proleženina

Delta vlna
charakteristický obraz na EKG ukazující na vrozenou přídatnou dráhu mezi srdeční síní a komorou

Denivelace
vychýlení linie elektrokardiogramu (EKG) vzhůru (elevace), či dolů (deprese)

Deprese
pokles

Descendentní
sestupný

Diafragma
bránice

Diastola
fáze srdečního cyklu, uvolnění srdeční svaloviny

Diastolická dysfunkce
porucha plnění levé komory srdeční, která se projevuje srdečním selháním

Dilatace
ozšíření, zvětšení, roztažení

Dilatační kardiomyopatie
nejčastější typ kardiomyopatie, který je definován různě výrazným stupněm rozšíření levé komory srdeční, případně dalších oddílů, a projevuje se jako srdeční selhání

Dimise
propuštění pacienta z oddělení

Disekce aorty
náhlá cévní příhoda postihující stěnu aorty, při níž dojde k odtržení vnitřní části stěny od zbytku; šíření disekce po aortě může vést k utlačení odstupů tepen, které zásobují životně důležité orgány jako srdce, mozek, játra, ledviny

Disekce cévní stěny
rozštěpení cévní stěny, kdy odtržením vnitřní vrstvy vzniká uvnitř cévy dvojí lumen (průsvit); jedním teče krev normálně (pravé lumen) a druhým zatéká mezi odtržené vrstvy stěny a šíří se po cévě dále (falešné lumen); falešné lumen může vytvořit výduť (aneurysma) nebo se může zaplnit sraženou krví, případně může prasknout, což vede k akutnímu krvácení

Diuretika
léky podporující diurézu čili močení; užívají se např. k léčbě srdečního selhání nebo arteriální hypertenze

DKMP (dilatační kardiomyopatie)
nejčastější typ kardiomyopatie, který je definován různě výrazným stupněm rozšíření levé komory srdeční, případně dalších oddílů, a projevuje se jako srdeční selhání

Dušnost
subjektivní pocit ztíženého dýchání a nedostatku vzduchu (může mít celou řadu příčin)

Dysrytmie
méně užívaný název pro arytmie (poruchy srdečního rytmu)

E

Ebsteinova anomálie
vrozená vada, při níž dochází k posunutí úponu trojcípé chlopně směrem do pravé komory, a tím ke zvětšení pravé síně, zmenšení pravé komory a nedomykavosti postižené chlopně

Edém
otok

Edém plicní
otok plic, nahromadění tekutiny v plicních při srdečním selhání, který se projevuje jako těžká dušnost s vykašláváním zpěněné tekutiny

EF (ejekční frakce)
parametr vyjadřující čerpací činnost levé nebo pravé srdeční komory; jedná se o podíl vypuzené krve při stahu komory k objemu srdeční komory, vyjadřovaný v procentech; normální hodnoty se pohybují mezi 55 a 65 %

EFV (elektrofyziologické vyšetření)
katetrizační vyšetření se zavedením speciálních katétrů ke snímání elektrických signálů a k stimulaci do srdce; používá se k přesné diagnóze některých arytmií

Eisenmengerův syndrom
vrozená srdeční vada s původně levopravým zkratem (tj. prouděním krve z levých srdečních oddílů do pravých a příměsí okysličené krve do odkysličené), při níž dojde bez operačního nebo katetrizačního řešení k poškození plicních tepen, zvýšení krevního tlaku v pravé polovině srdce a otočení proudění krve z levopravého na pravolevé (což má za následek příměs odkysličené krve do okysličené a fialové zbarvení kůže a sliznic)

EKV (elektrokardioverze)
zrušení arytmie a nastolení normálního sinusového rytmu elektrickým výbojem z defibrilátoru; provádí se v krátkodobé celkové anestezii

Elektrokardiogram (EKG)
záznam elektrické aktivity srdce; základní vyšetření v kardiologii, které slouží především k diagnostice arytmií a infarktu myokardu atd.

Elevace
zvýšení

EMB (endomyokardiální biopsie)
invazivní diagnostická metoda, při níž se cévní cestou odebere vzorek tkáně srdce z pravé nebo levé komory

Embolie
vmetení, zaklínění vmetku (embolu) v cévách, vede k jejich ucpání a následně k ischemii oblasti zásobené cévou

Embolie plicní
jde o ucpání části plicního řečiště embolem, nejčastěji v podobě krevní sraženiny, které může vyvolat život ohrožující stav vyžadující neodkladnou léčbu

Embolie systémová
ucpání některé tepny v těle embolem, nejčastěji při nálezu krevní sraženiny v srdečních dutinách, jehož důsledkem je ischémie v postižené oblasti.

Emergentní
naléhavý

Emeze
zvracení

Endogenní
vycházející z vnitřních příčin

Endokard
tkáň vystýlající srdeční dutiny, srdeční nitroblána

Endokarditida
zánět srdeční nitroblány (obvykle v oblasti srdečních chlopní) způsobený různými agens, nejčastěji bakteriemi; závažné onemocnění, které může vést k poškození srdečních chlopní a vzniku akutního srdečního selhání

Endotel
vnitřní výstelka cév

Exitus letalis
úmrtí

Exogenní
vycházející z vnějších příčin

Expirace
výdech (v jiné souvislosti též vypršení platnosti)

F

Fallotova tetralogie
jedna z nejčastějších vrozených vad srdce; kombinace defektu komorového septa, posunutí aorty nad tento defekt, stenózy (zúžení) plicnice a hypertrofie svaloviny pravé komory; důsledkem je míchání odkysličené krve s okysličenou, cyanóza a omezená výkonnost; bez operační korekce v dětském věku je šance na přežití velmi omezená

Fascikulus
svazek (např. specializovaného elektrického převodního systému srdce)

Febris
horečka

Febris rheumatica
revmatická horečka; komplikace neléčené streptokokové angíny, která může vést k trvalému poškození srdce, zejména chlopní

Fibrilace komor
rychlá neorganizovaná aktivita srdečních komor, která se projevuje jako zástava krevního oběhu (srdce přestane účinně čerpat krev), a bez kardiopulmonální resuscitace vede k úmrtí postiženého

Fibrilace síní
rychlá neorganizovaná aktivita srdečních síní, která je nejčastější arytmií u člověka a projevuje se nejčastěji nepravidelným bušením srdce a která ohrožuje postiženého vznikem krevní sraženiny v srdci a možnou embolizací

Fluidothorax
přítomnost tekutiny v hrudní dutině (nejčastěji výpotku při srdečním selhání nebo při zánětu pohrudnice)

Flutter síní
supraventrikulární arytmie, při níž elektrický vzruch krouží kolem dokola v pravé srdeční síni; projevuje jako různě rychlé, pravidelné bušení srdce

Foramen ovale
otvor v mezisíňové přepážce v období před narozením, který v určitém procentu případů (až 20 %) přetrvává do dospělosti a v indikovaných případech vyžaduje uzavření (katetrizačně, případně chirurgicky)

Frustní
nedostatečný, neúplný; např. frustní průběh nemoci je průběh bez výrazného rozvoje symptomů

Fúze
splynutí

G

Generalizovaný
povšechný, rozšířený na celý organismus

Gestační
vázaný na probíhající těhotenství

Gracilní
útlý, slabý

Gynekomastie
zvětšení prsních žláz u muže, může se vyvinout např. jako nežádoucí účinek užívání některých léků (např. digoxin, verospiron)

H

Hematom
krevní podlitina (modřina)

Hemokoagulace
krevní srážlivost

Hemoperikard
přítomnost krve v osrdečníku

Hemothorax
přítomnost krve v hrudní dutině

Hisův svazek
část srdečního převodního systému mezi SA a AV uzlem

HKMP (hypertrofická kardiomyopatie)
druh kardiomyopatie charakterizovaný výrazným zbytněním stěny levé komory srdeční, zejména v oblasti mezikomorového septa, který může vést k poruchám funkce srdečního svalu a k závažným arytmiím

Horní dutá žíla
žíla sbírající krev z oblasti hlavy, krku a horních končetin, ústí do pravé síně

Hyperplasie
růst tkáně vlivem zmnožení buněk

Hypertenze
vysoký krevní tlak

Hypertenze arteriální
zvýšený krevní tlak v systémovém (tzv. velkém) oběhu; normální hodnoty krevního tlaku pro zdravé jedince jsou do 140/90 milimetrů rtuťového sloupce (mmHg), optimální do 120/80

Hypertenze plicní
zvýšený krevní tlak v plicním (tzv. malém) oběhu; normální hodnoty jsou do 25 mmHg středního tlaku a do 35 mmHg systolického tlaku

Hypertrofie
růst tkáně vlivem zvětšování buněk

Hypokineza
snížená pohyblivost

C

Chlopeň srdeční
blanitá struktura, která podobně jako ventil usměrňuje tok krve srdcem jedním směrem

Chlopenní vada
onemocnění chlopně, která buď nedomyká (tj. umožňuje zpětný tok krve) nebo je zúžená (tj. ztěžuje průtok krve), případně kombinace obojího

CHOPN (chronická obstrukční nemoc plicní)
chronický zánět průdušek, který vede k změnám v plicní tkáni

CHRI
chronická nedostatečnost ledvin

Chronický
dlouhotrvající, vleklý, opak akutního

CHSL
chronické selhání ledvin, při němž ledviny nejsou schopny plnit svoji základní funkci a je potřeba ji nahradit hemodialýzou

CHŽI
chronická žilní nedostatečnost, která se projevuje hromaděním krve v žílách na dolních končetinách, otoky a změnami na kůži

I

Iatrogenní
způsobený lékařem

ICD (implantabilní kardioverter-defibrilátor)
přístroj podobný kardiostimulátoru, který slouží k diagnostice a přerušení závažných, život ohrožujících arytmií; implantuje se nejčastěji do oblasti pod klíční kostí

Idiopatický
bez jasné příčiny

Idioventrikulární rytmus
náhradní srdeční rytmus pocházející ze srdečních komor

ICHS (ischemická choroba srdeční)
onemocnění způsobené zužováním věnčitých tepen, které zásobují srdce krví (akutní formou ICHS je např. akutní infarkt myokardu)

IKMP (ischemická kardiomyopatie)
onemocnění srdečního svalu v důsledku ischemické choroby srdeční, při němž dochází k poruše čerpací funkce srdce a rozvoji příznaků srdečního selhání

Implantace
voperování umělého tělesa (např. stimulátoru nebo stentu)

Infarkt
odumření buněk v důsledku nedostatečného přísunu kyslíku

Inflamace
zánět

Inotropní podpora
léky podporující srdeční stažlivost při léčbě srdečního selhání

Interventrikulární septum
mezikomorová přepážka

Ischémie
nedostatečný přívod krve (a tedy i kyslíku a živin) do cílové tkáně

J

Junkční rytmus
náhradní srdeční rytmus z oblasti rozhraní mezi síněmi a komorami; uplatňuje se v případě, kdy se přestanou tvořit nebo převádět normální srdeční vzruchy

Juvenilní
postihující mladé pacienty

K

Kardiochirurgie
operační lékařský obor, který se zabývá chirurgickou léčbou onemocnění srdce a cév

Kardiologie
interní lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a léčbou onemocnění srdce a cév

Kardiomyopatie
onemocnění samotného srdečního svalu, které se obvykle projevuje srdečním selháním nebo závažnými, život ohrožujícími arytmiemi

Kardiostimulace
metoda spočívající v elektrické stimulaci srdeční svaloviny prostřednictvím elektrody nebo elektrodového katétru; elektrický impulz způsobuje podráždění svaloviny a její stah; diagnosticky se používá při elektrofyziologickém vyšetření, léčebně jako dočasná kardiostimulace při akutní bradyarytmii nebo jako trvalá kardiostimulace po implantaci kardiostimulátoru

Kardiostimulátor
přístroj používaný k léčbě pomalých srdečních rytmů (bradykardií), který se obvykle implantuje pod kůži do podklíčkové oblasti, přičemž elektroda nebo elektrody jsou zavedeny přes žílu do pravé poloviny srdce

Kardioverze
akutní přerušení rychlého srdečního rytmu (tachykardie) buď elektrickým výbojem, nebo podáním léků

Katetrizace srdeční
invazivní diagnostická metoda, při níž je do srdce přes žílu nebo tepnu (nejčastěji v třísle) zaveden katétr nebo více katétrů za účelem změření tlaků, případně dalších parametrů, nebo vstřiku kontrastní látky

Komorová fibrilace
život ohrožující arytmie neboli chaotická činnost srdečních komor vedoucí k zástavě krevního oběhu a při neposkytnutí první pomoci k úmrtí

Komorová tachykardie
arytmie o frekvenci nad 100/min, která pochází ze srdečních komor a může způsobovat řadu potíží jako je dušnost, slabost, pocit na omdlení, ztrátu vědomí nebo dokonce oběhovou zástavu

Konstriktivní perikarditida
onemocnění perikardu charakterizované ztluštěním a často vápenatěním listů perikardu a výraznou poruchou plnění srdce krví a příznaky pravostranného srdečního selhávání

Koronární arterie
věnčité tepny (tepny zásobující srdce krví)

Koronární nemoc štěpu
nejčastější pozdní příčina selhání funkce transplantovaného srdce v důsledku postupného zúžení koronárních tepen

Koronarografie
katetrizační vyšetření věnčitých tepen nástřikem rentgen-kontrastní látky k posouzení případných zúžení nebo dalších nálezů

L

LBBB
zkratka pro blokádu levého raménka Tawarova, což je část převodního systému srdce, která rozvádí elektrické vzruchy po levé komoře srdeční

Leidenská mutace
genetická porucha způsobující nadměrné srážení krve

Levostranná srdeční insuficience
neschopnost levé poloviny srdce přečerpat obvyklý objem krve, což vede k hromadění krve v plicích a dušnosti (nejprve při námaze a později i v klidu)

Levostranná ventrikulografie
nástřik kontrastní látky do dutiny levé komory srdeční pomocí speciálního katétru, sloužící k posouzení poruch jejího stahování a výpočtu její vypuzovací funkce

Lipidogram
krevní test stanovující hladiny jednotlivých tukových složek krve (jednotlivé druhy cholesterolu nebo triglyceridů)

Long QT syndrom (syndrom dlouhého intervalu QT)
vzácné, dědičně vázané onemocnění, při kterém je nemocný ohrožen závažnou arytmií, která může vést k oběhové zástavě a úmrtí

M

Maligní
zhoubný

Mamma
latinsky „prs“

Mammarokoronární bypass
bypass (neboli obejití překážky v koronární tepně) vytvořený pomocí prsní tepny našité koncem za překážku

Marfanův syndrom
vrozené onemocnění pojivových tkání, které zvyšuje riziko vzniku aortální disekce

Mikroembolizace
vmetení drobných cévních sraženin (nebo jiného materiálu) do malých cév

Mitrální chlopeň
dvojcípá chlopeň mezi levou síní a levou komorou, která funguje jako ventil a zabraňuje zpětnému toku krve z levé komory do levé síně

Mitrální insuficence (nebo mitrální regurgitace)
nedomykavost dvojcípé chlopně, která vede k zpětnému toku krve z levé komory do levé síně a k vzniku srdečního selhávání

Mitrální stenóza
zúžení dvojcípé chlopně, obvykle jako důsledek revmatické horečky

Morbidní
nemocný

Morbus
latinsky „nemoc“

MVR
zkratka pro náhradu poškozené mitrální chlopně (buď mechanickou diskovou protézou nebo tzv. bioprotézou z cípu prasečí nebo hovězí tkáně)

Myokard
srdeční sval

Myokarditida
zánět srdečního svalu, obvykle virového původu

Myxom
nezhoubnýsrdeční nádor, který se vyskytuje vzácně a nejčastěji se nachází v levé síni; může být bez příznaků nebo se projevuje různými příznaky jako zvýšenou teplotou, embolizací do různých tepen nebo dušností

N

Nauzea
nevolnost, pocit na zvracení

Nikotin
alkaloid obsažený v tabáku, který má řadu nežádoucích účinků na cévní systém

Normotenze
normální krevní tlak

Nykturie
časté noční močení, které může být projevem srdečního selhávání

O

Obliterace
uzavření, úplná ztráta průchodnosti (například tepny postižené aterosklerózou)

Oprese
tlak, svírání (např. na prsou)

Oxygenace
okysličení

P

Palpace
pohmat

Palpitace
bušení srdce (nepříjemně vnímaný srdeční tep – obvykle jako velmi rychlý nebo nepravidelný)

Pardeeho vlna
jedna z charakteristických EKG známek akutního infarktu myokardu

Paroxysmální
záchvatovitý

Patologie
v širším slova smyslu odchylka od normy, v užším smyslu lékařský obor

Perikard
osrdečník, vazivová blána chránící srdce jako vak

Perikardiální výpotek
přítomnost tekutiny v osrdečníkovém vaku různého původu (záněty, nádory atd).

Perikarditida
zánět osrdečníku

Plicní hypertenze
zvýšení krevného tlaku v plicní tepně (středního tlaku nad 25 mm rtuťového sloupce) různého původu

Preexcitace
porucha vedení elektrických vzruchů v srdci, při níž v důsledku vrozeného abnormálního elektrického spojení (tzv. přídatné dráhy) dochází k předčasné aktivaci srdečních komor ; za určitých okolností se tato dráha podílí na vzniku srdečních arytmií s rychlým bušením srdce

Pulmonální
plicní, např. arteria pulmonalis neboli plicní tepna, plicnice

Q

Q kmit
první negativní výchylka komplexu QRS ; v určitých EKG svodech a s určitými charakteristikami může jít o EKG známku prodělaného infarktu myokardu starého data

QRS komplex
EKG interval odpovídající šíření vzruchu v srdečních komorách

Quick, Quickův test, INR
hodnota laboratorního testu popisující srážlivost krve, podle níž se posuzuje účinnost dávkování léku proti srážení krve (Warfarinu)

R

Raménko Tawarovo
součást převodního systému srdečního v srdečních komorách (specializovaný systém, který rozvádí elektrické vzruchy po svalovině komor)

RBBB
zkratky pro blokádu pravého Tawarova raménka

RBBB
zkratka pro blokádu pravého raménka Tawarova, což je část převodního systému srdce, která rozvádí elektrické vzruchy po pravé komoře srdeční

Recidiva
opětovný výskyt (obvykle v medicíně návrat potíží nebo onemocnění)

Reflux
zpětný tok

Refrakterní
nereagující na léčbu

Regenerace
obnovení se

Regurgitace
zpětný tok

Rehabilitace
snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní pozice, případně i úspěšný výsledek této snahy; v užším smyslu slova lékařský obor zabývající se navracením nemocných do tělesného stavu před onemocněním

Rekonvalescence
zotavení se (z choroby)

Respirace
dýchání

Restriktivní kardiomyopatie
méně častý typ kardiomyopatie, který je definován různě výrazným postižením plnění levé komory srdeční krví (v důsledku snížené poddajnosti srdeční svaloviny) a projevuje se jako srdeční selhání

Resuscitace
oživování, kříšení

RFA (radiofrekvenční ablace)
léčebná metoda, při níž se pomocí speciálního katétru a radiofrekvenčního proudu zničí teplem okrsek srdeční svaloviny zodpovědný za vznik nebo pokračování srdeční arytmie

Ruptura
prasknutí, přetržení

S

Saféna
povrchová žíla na dolní končetině, která může být změněna varixy (žilními městky) a již lze odstranit bez následků (toho se využívá při aortokoronárním bypassu, kdy se obejde překážka v koronární tepně žilním štěpem ze safény)

Selfmonitoring
samokontrola, např. měření tlaku či hladiny cukru v domácím prostředí

Sepse
otrava krve, která se obvykle projevuje vysokými horečkami s třesavkami a dalšími příznaky zánětu

Stenokardie
tlaková nebo pálivá bolest za hrudní kost, způsobená nedokrvením srdečního svalu

Stenóza
zúžení (např. tepny nebo srdeční chlopně)

Sternotomie
otevření hrudníku protětím hrudní kosti, nezbytné při většině operací srdce

Sternum
hrudní kost

Supraventrikulární tachykardie
arytmie s rychlým nebo nepravidelným pulsem, vznikající mimo srdeční komory (obvykle méně nebezpečná než komorová tachykardie)

Symptom
příznak určité choroby (např. dušnost, bušení srdce, bolest na hrudníku atd.)

Syndrom
soubor příznaků, které se u některých chorob vyskytují charakteristicky

Synkopa
krátkodobá ztráta vědomí (omdlení) s rychlou úpravou stavu

Systola
srdeční stah, vypuzení krve do cév

Šelest
zvuk vznikající rychlým vířením krve při průtoku přes zúženou chlopeň nebo otvor v srdci (srdeční šelest) nebo při průtoku zúženou cévou (cévní šelest)

T

Tachykardie
rychlá srdeční akce (nad 100/min u dospělého člověka)

Tako-tsubo kardiomyopatie
tzv. stresová kardiomyopatie; vzácný reverzibilní druh kardiomyopatie navozený zvýšeným stresem

Telemetrie
monitorace EKG na dálku (bezdrátově)

Thorakální
hrudní

TIVA
zkratka pro totální intravenózní anestezii neboli anestezii vedená čistě podáváním léků do žíly

Transplantace srdce
metoda léčby nemocných, kteří dospěli do konečné fáze srdečního selhání

Transpozice velkých cév
vrozená vada srdce, při níž plicnice odstupuje z levé komory srdeční a aorta z pravé komory srdeční a která vyžaduje chirurgické řešení

Trikuspidální chlopeň
trojcípá chlopeň, která se nachází mezi pravou síní a pravou komorou srdeční

Trombektomie
mechanické odstranění krevních sraženin (operativně nebo katetrizačně)

Trombolýza
rozpouštění krevních sraženin pomocí speciálních léků

Trombóza
děj, kdy dochází ke sražení krve a vzniku trombu (krevní sraženina)

U

Ulcus
vřed

UPV (umělá plicní ventilace)
postup, při němž dýchání pacienta zajišťuje ventilátor

V

Varixy
žilní městky

VAS (vertebrogenní algický syndrom)
termín pro bolesti při onemocněních páteře a okolních tkání

Vena
latinsky "žíla"

Věnčité tepny
tepny zásobující srdeční sval krví

Versio
obrat, otočení

Vomitus
zvracení

W

Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom
nejčastější z tzv. preexcitačních syndromů, při němž se u pacienta objevují záchvaty bušení srdce v důsledku vrozené přídatné dráhy (abnormální elektrické spojení mezi síněmi a komorami)

Z

Zástava srdeční (oběhová)
stav, při němž srdce nepřečerpává krev a bez odborné pomoci dochází během několika minut k úmrtí; nejčastěji je způsoben tzv. fibrilací komor (tehdy se srdeční komory nestahují a pouze se jemně chvějí)

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít