CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Srdeční rytmus a jeho poruchy

Zdravé srdce bije pravidelně 60-80 údery za minutu (u sportovců i pomaleji) a má sinusový rytmus. Existují odchylky od tohoto rytmu, projevující se jako rytmus nepravidelný, pomalý nebo rychlý - odborně hovoříme o arytmiích. Většina těchto poruch je neškodná, mnohdy o nich daný jedinec ani neví a zjistí se náhodně při vyšetřování pro jiné onemocnění. Existují ale poruchy, které jsou škodlivé či nebezpečné. Jejich léčba spadá v převážné většině do působnosti kardiologů - viz (odkaz KK arytmie).

Arytmie se zjednodušeně dělí na poruchy vzniku a poruchy vedení impulzů, dle frekvence na bradyarytmie (pomalé) a tachyarytmie (rychlé). Dělení je pochopitelně více. Nejčastěji se projevují jako: palpitace - vnímáním vlastní srdeční činnosti (změna rychlosti, nepravidelnost), dušnost, bolest na hrudi, závrať až ztráta vědomí.

Kardiochirurg se podílí na jejich terapii v těchto případech:

  • fibrilace síní
  • vyjmutí kardiostimulátoru nebo kardioverteru a elektrod
  • implantace elektrod na levou komoru srdeční

Fibrilace síní

Fibrilace síní je jednou z nejčastějších poruch rytmu. Podkladem je kroužení elektrických vzruchů v obou srdečních síních po měnících se okruzích. To má za následek ztrátu koordinovaného stahování síní, ztrátu jejich čerpací schopnosti s městnáním krve a obvykle i rychlý převod vzruchů na srdeční komory, což má za následek rychlou a nepravidelnou srdeční akci.

Komplikace jsou zejména dvojího druhu: tok krve v síních je zpomalený a vzniká riziko vzniku krevních sraženin, které se mohou uvolnit a být zaneseny krevním proudem do těla (v takovém případě mohou ucpáním nějaké cévy - např. v mozku - způsobit cévní mozkovou příhodu). Druhou komplikací je rychlá a nepravidelná srdeční akce, která narušuje čerpací funkci celého srdce a u některých nemocných může vést i k vzniku srdečního selhání.

Léčba fibrilace síní je poměrně složitá a spočívá v řadě postupů, které by měly být voleny individuálně, podle formy fibrilace síní a podle aktuálního stavu nemocného (věk, přítomnost dalších chorob, příznaky arytmie, atd.). Současné možnosti léčby jsou medikamentózní - tzn. spočívající v odstranění arytmie nebo kontrole rytmu a frekvence pomocí léků. Další možností léčby fibrilace síní je tzv. katetrizační ablace, kterou provádí kardiologové. Vzhledem k riziku vzniku krevní sraženiny je vždy nutné podávání léků proti srážení krve.

Chirurgická léčba fibrilace síní se provádí u pacientů, kteří podstupují kardiochirurgický zákrok z jiného důvodu a je u nich přítomna fibrilace síní. V tomto případě je chirurgická ablace arytmie prováděna jako součást kombinovaného kardiochirurgického zákroku. Provádí se tzv. MAZE operace (z anglického maze - bludiště). Principem zákroku je vytvořit v síních překážky v kroužení elektrických vzruchů pomocí radiofrekvenční energie, nebo působením chladu – kryosondou.

U pacientů, kteří nevyžadují další kardiochirurgický zákrok, používáme v současnosti endoskopicky prováděnou ablaci. Jde o málo invazivní výkon - bez sternotomie a bez použití mimotělního oběhu - prováděný na bijícím srdci. K tomuto typu výkonu jsou indikováni pacienti s perzistující fibrilací síní, kde jsou výsledky katetrizační ablace vždy velmi nejisté.

Implantace elektrod na levou komoru srdeční

V indikovaným případech zavádíme epikardiální stimulační elektrody na levou komoru srdeční, zejména pro resynchronizační terapii u chronického srdečního selhání. Jedná se o případy neproveditelné klasickou cestou. Výkony jsou prováděny pomocí thorakoskopu, tzn. minimálně invazivně, po výkonu zůstávají pouze 3 malé (1-1,5cm) ranky.

Vyjmutí kardiostimulátoru nebo kardioverteru a elektrod

S každoročně se zvyšujícím počtem srdečních implantátů jsou extrakce elektrod čím dál více potřebné. Důvodem extrakce je nejčastěji poškození elektrod, infekce nebo kvůli výměně elektrody za novou. Tento výkon se provádí v celkové anestézii pomocí speciálního extrakčního instrumentária.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít