CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Pro pacienty

Vážená paní, vážený pane,

přicházíte na lůžkové oddělení Kliniky transplantační chirurgie IKEM. Na tomto oddělení se léčí nemocní po náročných chirurgických výkonech. Pooperační péče po chirurgickém výkonu je úspěšná jen tehdy, pokud správně spolupracuje jak nemocný a jeho rodina, tak zdravotnický personál.

 Náš cíl je společný: Brzké zhojení našich pacientů a jejich návrat do běžného života. Nemocniční řád naší kliniky Vás informuje o tom, jak bychom měli společně postupovat.

Období nemoci je pro pacienta i jeho rodinu velmi zatěžující. Pokusme se společně toto období zkrátit, ulehčit a završit uzdravením.


doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS
Přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM

Nástup hospitalizace

Po příchodu na lůžkové oddělení budete sestrou uloženi na určené lůžko. Poté Vás vyšetří ošetřující lékař, který se Vám úvodem představí. S ošetřujícím lékařem budete denně v kontaktu, denně s Vámi bude hovořit, vyšetřovat a sledovat změny Vašeho zdravotního stavu. Bude Vás předem informovat o postupu vyšetření a léčby. Na ošetřujícího lékaře se obracejte se všemi dotazy stran plánovaných vyšetření a léčby.

Provedení některých náročnějších vyšetření je podmíněno písemným souhlasem. Před podpisem Vám budou informace o charakteru vyšetření a možných komplikacích předloženy písemně. Nebudete-li v textu čemukoliv rozumět, obraťte se též na ošetřujícího lékaře.

Ošetřující lékař podá informaci o Vašem zdravotním stavu pouze osobám, které jste uvedli v dokumentu: Souhlas s poskytováním informací o zdravotním stavu pacienta, který byl s Vámi vyplněn v přijímací kanceláři. Informace o zdravotním stavu poskytované po telefonu lékařem lze poskytnout jen po sdělení domluveného hesla. Zdravotní sestry nemohou poskytovat žádné informace o Vašem zdravotním stavu. Svým příbuzným sdělte, aby se o Vašem zdravotním stavu informovali u ošetřujícího lékaře v jeho pracovní době. Lékař v pohotovostní službě nemusí být vždy schopen podat přesnou informaci a hlavně musí plnit řadu jiných povinností.

Po příchodu na oddělení Vám bude nabídnuto osobní nemocniční prádlo. Vyjma pacientů hospitalizovaných na JIP, lze používat vlastní osobní prádlo, pokud je zaručena jeho potřebná výměna. Máte právo na čisté lůžko, ale máte také povinnost udržovat čistotu.

Výměna osobního a ložního prádla se provádí podle potřeby, minimálně však 1x týdně.

Udržujte čistotu a pořádek na pokojích, chodbách, na záchodech i koupelnách!

Podávání léků

Vaší léčbu řídí ošetřující lékař po dohodě s vedoucím lékařem oddělení. Veškeré dotazy na podávané léky Vám zodpoví ošetřující lékař. Vlastní léky přinesené z domova je nutno odevzdat v originálním balení (zejména léky na epilepsii, apod.) zdravotnímu personálu po příchodu na pokoj. Ordinované léky Vám budou podávat sestry v určených hodinách. Během hospitalizace neužívejte léky, o kterých Váš ošetřující lékař neví.

Při ukončení hospitalizace si odevzdané léky vyžádejte zpět!

Noční klid

Dodržování nočního klidu je nezbytné pro klidný spánek Váš i ostatních pacientů. Televizi umístěnou na standardním oddělení v jídelně pacientů je možno sledovat v libovolnou hodinu. Volba programu záleží pouze na dohodě přítomných pacientů. Hlasitost je ale vždy nutno přizpůsobit době sledování.

Ve všední dny Vás sestra ráno bude budit nejdříve v 5.30 hodin, o víkendech a o svátcích později (záleží např. na plánovaných vyšetřeních, krevních odběrech, provozu oddělení atd.).

 

Stravování

Strava pro pacienty se na oddělení přiváží již rozdělená na jednotlivé porce. Každý pacient má připraven podnos označený jménem, číslem diety a číslem pokoje. Dieta je součástí léčebného režimu, je ordinována ošetřujícím lékařem dle charakteru onemocnění. Pouze ošetřující lékař je oprávněn provést změnu diety. Nebudete-li spokojeni s určenou dietou, domluvte se o možných změnách se svým ošetřujícím lékařem. Sestry ani další personál nejsou oprávněny provádět změny. Nádobí i příbory je nutno po jídle vrátit na podnosu do termostabilního boxu, nelze si je nechávat z hygienických důvodů na pokojích pro další použití.

Je ve Vašem vlastním zájmu, abyste dodržovali dietní doporučení a nenarušovali zbytečně průběh léčení, neboť strava je součástí léčby. Ležícím pacientům se podává strava u lůžka, chodící pacienti se stravují v jídelně, kromě pacientů hospitalizovaných na JIP.

Rozvrh pro podávání jídel

Snídaně od 8 – 8.30 hod.

Obědy od 11.30 – 12.30 hod.

Večeře od 16.30 – 17.30 hod.

Před některými vyšetřeními či zákroky bohužel budete muset vydržet nalačno i několik hodin. Je to pro Vás jistě nepříjemné, ale vezměte prosím v úvahu, že v žádné nemocnici nelze stihnou provést všechna vyšetření a zákroky pouze v ranních hodinách. Mějte prosím dostatek trpělivosti při čekání na vyšetření. Většina našich přístrojů musí být v provozu po celou pracovní dobu, aby bylo možno provést všechny plánovaná i neodkladná vyšetření. O pořadí pacientů rozhoduje lékař provádějící vyšetření, Váš ošetřující lékař ho nemůže ovlivnit, není určováno pouze dobou čekání, ale zdravotním stavem ostatních pacientů.

Vizity

Velká vizita přednosty kliniky každý pátek od 8 hod

Vizita vedoucího lékaře lůžkového oddělení pondělí - pátek od 7.15 hod

Vizita vedoucího lékaře jednotky intenzivní péče pondělí - pátek od 7.15 hod

V době vizity se pokud možno zdržujte na svém pokoji. Vaše přítomnost na vizitě je nezbytná pro určení dalšího postupu vyšetření a léčby. V době vizity opouštějte oddělení jen tehdy, odešle-li Vás sestra na objednané vyšetření.

Vzdalujete-li se v průběhu dne mimo chirurgického oddělení (kantýna, trafika, káva apod.), nahlaste to vždy zdravotní sestře!

Propustka z hospitalizace

Propustka je možná pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem. Před odchodem na propustku Vás lékař požádá o podpis na určený formulář. Chcete-li odejít na propustku, musíte si sami zajistit dopravu domů i zpět. Pro odchody na propustku ani pro návraty z propustky nelze použít dopravu sanitními vozy.

Obchody a služby v IKEM

Bufet, 1. patro, otevírací doba pondělí-pátek od 7 – 18 hod., sobota-neděle od 8 -16 hod.

Ústavní lékárna, 2. patro, otevírací doba pondělí-čtvrtek od 7.30 – 8 hod., pátek 7.30 – 16 hod.

Prodejna zdravotnických potřeb, 2. p. otevírací doba pondělí-čtvrtek 8-17 hod., pá 8-15 hod.

Květinářství, 2. patro, otevírací doba pondělí-pátek od 8 – 16 hod., sobota 8.30 – 11 hod.

Bankomat ČSOB, 2. patro za vstupní halou

Bankomat České spořitelny, hlavní vchod do Fakultní Thomayerovy nemocnice (mimo budovu cca 10 min. chůze)

Telefonování

Naše oddělení není vybaveno zařízením pro přepojování telefonních hovorů do pokojů pacientů. Krátké a naléhavé vzkazy Vám sestry předají. Ve všech podlažích jsou na chodbách telefonní automaty na kartu, jejich telefonní čísla jsou uvedena na přístroji. Na tyto telefonní automaty Vám lze volat i zvenku. Mobilní telefony lze používat na celé Klinice transplantační chirurgie, avšak používejte jej tak abyste nerušili zdravotnické pracovníky při výkonu povolání a spolupacienty.

Návštěvy na lůžkovém oddělení

Návštěvní hodiny na oddělení jsou každý den 13 – 18 hodin. Mimo uvedené hodiny jsou návštěvy na pokojích možné pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem nebo sestrou a se souhlasem ostatních pacientů. Smyslem omezení návštěv je pouze zachování klidu i pro ostatní pacienty. Je nepřípustné, aby v dopoledních hodinách byli při vizitách či vyšetřeních nebo při provádění některých výkonů na pokojích přítomny návštěvy. Stejně tak ve večerních hodinách je nutno návštěvu přijmout mimo pokoj, aby byl zachován klid na pokoji pro ostatní pacienty. Vstup na JIP je povolen pouze v návlecích na obuv a v ochranném plášti. Z hygienických důvodů jsou zakázány živé květiny.

V mimořádných případech (chřipkové epidemie) je nutné omezit nebo i vyloučit návštěvy.

Návštěvy dětí do 10 let nejsou z hygienických a psychologických důvodů vhodné. Pokud děti na vlastní zodpovědnost rodičů navštíví nemocné, dbejte prosím, aby chování dětí bylo v souladu s řádem.

Pracovní neschopnost a nemocenské dávky

Při nástupu hospitalizace Vám bude v přijímací kanceláři vystaveno potvrzení o pracovní neschopnosti, samozřejmě jen tehdy pokud ji potřebujete. Na oddělení si potvrzení o pracovní neschopnosti ponecháte u sebe. Při ukončení hospitalizace si nezapomeňte vyzvednout potvrzení pro přiznání nemocenských dávek – potvrzení zajistí přijímací kancelář či staniční sestra. Upozorňujeme Vás, že tato potvrzení nelze v žádném případě vystavovat dopředu.

Důležité upozornění

Chraňte si své osobní věci. Vstup do budovy je sice trvale střežen, ale vstup do budovy nelze nijak omezovat ani příchozí kontrolovat či legitimovat. Osoby přicházející do budovy s nečestnými úmysly proto nelze snadno odlišit od osob přicházejících na návštěvu k hospitalizovaným pacientům.

Nenechávejte cenné věci v nočním stolku!

Cenné věci si uložte do trezoru na příslušném oddělení.

Zamykejte si své skříně na pokojích!

Případnou ztrátu okamžitě ohlaste zdravotnímu personálu.

Nenechávejte pokoje prázdné bez dozoru, sestra Vám pokoj při odchodu na požádání zamkne a opět odemkne.

Po přijetí na oddělení se seznamte s požárními poplachovými směrnicemi, které jsou umístěné na stěnách chodeb a únikovými cestami. V případě vzniku požáru v nemocnici nebo jiné nepředvídané situace zachovejte klid a rozvahu a řiďte se pokyny pracovníků nemocnice.

Nevstupujte bez vážného důvodu a bez vyzvání do služebních místností na oddělení!

Nadstandardní služby

Na této klinice je možné využít v případě Vašeho zájmu nadstandardních služeb ve smyslu uložení na jednolůžkovém pokoji. Tato služba je zpoplatněna dle vnitřní směrnice IKEM.

Cena pokoje na jednu noc je 1 000Kč. Rozpis a pravidla poskytování dalších služeb a jejich ceník je k dispozici na každém oddělení na nástěnce.

Berte prosím na vědomí, že umístění na tomto pokoji je přednostní pro nemocné se závažnými zdravotními problémy. Z těchto důvodu Vám může být v žádosti o nadstandardní služby nevyhověno či Váš pobyt na tomto pokoji přerušen.

Děkujeme za pochopení!

Kouření

Kouření, pokud Vám není v rámci léčebného režimu zakázáno, je přípustné pouze ve vyhrazených prostorách IKEM za předpokladu dodržování čistoty.

Adresa nemocnice

Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM)

Klinika transplantační chirurgie

Vídeňská 1958/9

140 21 Praha 4 Krč

Důležité telefony

Lůžkové oddělení Kliniky transplantační chirurgie 26136 3322, 3323

Jednotka intenzivní péče Kliniky transplantační chirurgie 26136 3125

Ambulance Kliniky transplantační chirurgie 26136 2213

26136 2216

Telefonní automat 244 471 650

Informace pro pacienty jsou specifické pro každou kliniku. Všeobecné informace pro hospitalizované pacienty jsou zde


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít