CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Jaká vyšetření poskytujeme

Jaká vyšetření poskytujeme:[ Cílová kotva 1 ]

1.  KARDIOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA


Perfúzní scintigrafie myokardu – SPECT (99mTc  MIBI)

Indikace: posouzení průtoku krevním řečištěm myokardu, dif. dg. bolestí na hrudníku, dg. ICHS sy AP – dg. rozsahu a závažnosti poruchy perfúze a alterace viability myokardu LK, stanovení EF a objemových ukazatelů LK
Příprava nemocného, informace o vyšetření: provádíme dvoudenní protokoly – zátěžové vyšetření + klidové vyšetření (v případě normálního nálezu při zátěži se nemusí klidové vyš. provádět). Do žádanky vhodné uvést kardiologickou anamnézu, výsledky ergometrie, nález ECHO srdce, chronickou terapii, kontraindikací farmakol. testu (astma bronchiale, CHOPN, st.p. CMP). Výjimečně možné provést jednodenní protokol

Příprava k vyšetření:

Bicyklová  ergometrie: Pacient musí být nalačno alespoň 2 h před vyšetřením. Výjimka pro pacienty s DM (lehká snídaně, léky a insulin dle  zvyku)!

Léky:

 • vysadit BB 48 h před vyšetřením, dle potřeby nahradit jinými léky (rozhodne indikující lékař)
 • vysadit nitráty 24 h před vyšetřením
 • ostatní léky nevynechávat – v den vyšetření užít! Přinést s sebou lékařskou zprávu, nález ECHO srdce ne starší jednoho roku, všechny léky, pohodlný oděv a obuv.

Farmakologická zátěž:

Dipyridamol/Regadenoson – u pacientů neschopných fyzické zátěže z extrakardiálních a kardiálních příčin, při LBBB                                                                                                                  

 • 24 h před vyšetřením nepít nápoje obsahující kofein (káva, čaj, kola, energetické nápoje), nejíst banán, čokoládu a neužívat léky obsahující kofein (některá analgetika, léky na hubnutí)
 • vysadit léky obsahující methylxantiny, kofein, pseudoefedrin alespoň 2 dny

Dobutamin  – u pacientů neschopných fyzické zátěže při kontraindikaci dipyridamolu (asthma bronchiale, CHOPN…)

 • platí všechno jako pro ergometrii
 • C. Každé vyšetření trvá cca 2h, jednodenní protokol cca 4h
 • D.  Zátěže se provádí po-út, klidové vyšetření st-čt

Klidové  vyšetření

 • K upřesnění nálezu po zátěžové scintigrafii myokardu, při průkazu viability myokardu (s podáním NTG)
 • Nevysazujte žádné léky, nemusíte být nalačno. S sebou vzít svačinku či čokoládu. Vyšetření proběhne za cca hodinu po aplikaci radiofarmaka.. Většinou navazuje na zátěžovou scintigrafii myokardu, výjimečně se může provést i jako vstupné vyšetření

Radionuklidová  rovnovážná ventrikulografie (99mTc-erytrocyty in vivo)

 • Tomografické gateované vyšetření srdce k vyhodnocení hemodynamických parametrů levé a pravé komory a posouzení regionální kinetiky levé komory srdeční u pacientů se srdečním selháním, kardiomyopatii, při terapii kardiotoxickými cytostatiky.
 • Podání 400ug Chlorigenu k blokádě štítné žlázy 30 minut před podáním 99mTcO4. Před akvizicí pacient odloží kovové a silikonové předměty z oblasti hrudníku.
 • Vyšetření trvá cca 1 h
 • Po telefonickém objednání, lze každý den


[ Cílová kotva 2 ]

2.  PNEUMOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA


Perfúzní scintigrafie plic (99mTc  MAA)

Indikace: objektivizace a ověření rozsahu alterace plicní kapilární perfúze při onemocnění plic, průkaz a kvantifikace poruchy distribuce perfúze – susp. EP, dále např. před resekcí plicní tkáně
Příprava nemocného, informace o vyšetření:bez přípravy (může být zdůvodněno i u těhotných)
Doba trvání vyšetření: trvá cca 1 hod.
Způsob objednávání: STATIM – každý den v pracovní době


Simultánní vyšetření perfúze (99mTcMAA ) a ventilace (81mKr) plic

Indikace: Vyšetření obou funkcí zvyšuje specificitu dg. poruchy plicní kapilární perfúze (vyloučení PE)
Příprava  nemocného, informace o vyšetření: bez přípravy
Doba  trvání vyšetření: cca 1 hod.
Způsob objednávání: vyšetření se provádí ve středu a pátek


[ Cílová kotva 3 ]

3. VYŠETŘENÍ  ŽILNÍHO SYSTÉMU


Radioizotopová flebografie (99mTc  MAA)

Indikace: diagnostika tromboembolické nemoci, posouzení průchodnosti hlubokého žilního systému (od dorsa nohy až po v.cava inferior)
Příprava nemocného, informace o vyšetření:bez přípravy
Doba trvání vyšetření: vyšetření trvá cca 45 min.
Způsob objednávání: po telef. objednávce provádíme dle domluvy i statim, nedílnou součástí vyšetření je perfúzní plicní scan, bez další aplikace rf


[ Cílová kotva 4 ]

4. VYŠETŘENÍ  LYMFATICKÝCH CEST


Lymfoscintigrafie (99mTc nanocoll)

Indikace: lymfedém končetin vrozený nebo získaný (horní a dolní končetiny, jiné lokalizace dle upřesnění indikujícího lékaře)
Příprava nemocného, informace o vyšetření: bez přípravy
Doba trvání vyšetření:vyšetření trvá cca 1,5 - 3 hod
Způsob objednávání: po telef. objednávce – termín dle dohody


Scintigrafie sentinelové uzliny (99mTc nanocoll)

Indikace: před operačním výkonem u ca prsu (dvoudenní protokol), u maligního melanomu a ca penisu (jednodenní protokol)
Příprava nemocného, informace o vyšetření: bez speciální přípravy
Doba trvání vyšetření:první část vyšetření – aplikace radiofarmaka trvá cca 10 min., následná akvizice ve zvoleném časovém odstupu (30–120 min) trvá cca 30 min., jednodenní protokol vyžaduje minimálně 1–2 hodiny
Způsob objednávání: po telefonickém objednání


[ Cílová kotva 5 ]

5.  NEUROLOGICKÁ DIAGNOSTIKA


Vyšetření regionální perfúze mozku – SPECT  (99mTc HMPAO)
Indikace: cévní mozková příhoda, dif. dg. demencí, ložisková epilepsie, poranění mozku
Příprava nemocného, informace o vyšetření: bez přípravy, u neklidných pacientů doprovod
Doba trvání vyšetření: vyšetření trvá cca 2 hodiny
Způsob objednávání: tel. objednání, vyšetření se provádí po domluvě

 

Vyšetření mozku – zobrazení dopaminových  transportéru ve striatu (123I DatScan)

Indikace: Parkinsonova nemoc, parkinsonský syndrom, dif. dg. demencí
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: blokáda štítné žlázy podáním 400ug Chlorigenu per os (po příchodu pacienta), u neklidných pacientů doprovod

Úprava medikace indikujícím lékařem:

Vynechat léky, které ovlivňují vazbu dopaminových transportérů (provádí ošetřující lékař):

 • amfetamin (7d), kokain (2d)
 • benzotropin (Apo-benzotropine) (5d)
 • buproprion (Wellbutrin) (8d)
 • mazindol (3d)
 • methylphenidin (Ritalin, Concerta) (2d)
 • phentermin (Adipex) (14d)
 • sertralin (Adjuvin, Apo-Sertral, Asentra, Sertralin, Serlift, Zoloft) (6d)
 • escitalopram (Cipralex) (8d)
 • modafinil (Vigil) (3d)

Nemusí se vysazovat:

 • dopaminomimetika: L-DOPA (Madapor, Nakom, Isicom, Sinemet)
 • agonisté dopaminu ropinirol (Requip), pramipexol apod.
 • anticholinergika, MAO-B inhibitory selegilin (Jumex, Cognitiv, Niar, Segalin, Sepatrem), rasagilin (Escitil)
 • COMT inhibitory, NMDA –blokátory receptorů amantadin (PK-Merz, Viregyt-K)
 • inhibitory cholinesterázy donezepil (Alzil, Apo-donezepil), galantamin, rivastigmin (Exelon)
 • tricyklická antidepresiva trazodon (Tritico)
 • betablokátory, metoprolol, propranolol
 • blokátory kalciových kanálů, sedativa/barbituráty diazepam, primidone (Liskantin)
 • neuroleptika clozapin, olanzapin, risperidon.

Doba trvání vyšetření: Interval mezi aplikaci a vyšetřením cca 3h, samotné vyšetření trvá cca 40min
Způsob objednávání: Po telefonickém objednání, termín vyšetření dle dodávky radiofarmaka na odd. NM


[ Cílová kotva 6 ]

6.  NEFROLOGICKÁ DIAGNOSTIKA


Dynamická scintigrafie ledvin (99mTc  MAG3, 99mTc DTPA)

Indikace: informace o tvaru, velikosti, poloze ledvin, jejich makrostruktuře, určení podílu jednotlivé ledviny na celkové funkci ledvin, informace o odtokových poměrech z kalichopánvičkového systému a močovodů. Dif. dg. kompletní od parciální obstrukce močových cest dostatečná hydratace, dospělí aspoň 500ml tekutin před vyšetřením, nemusí být nalačno
Doba trvání vyšetření: vyšetření trvá cca 1 hodinu
Způsob objednávání: telefonické objednání, možné i STATIM, u malých dětí vhodné zavedení iv. kanyly pediatrem

Furosemidový test jako součást dynamické scintigrafie k odlišení obstrukční a neobstrukční hydronefrózy. Podává se (u dospělých) 20–40 mg Furosemidu i.v. v průběhu studie. Relativní kontraindikace podání diuretika – kalicholithiáza

 

Captoprilový test

Indikace: etiol. dif.dg. hypertenze, podezření na renovaskulární hypertenzi
Příprava nemocného, informace o vyšetření:vyšetření se skládá z bazální dynamické studie a kaptoprilové studie za cca 1 hod. po podání ACE inhibitorů (nebo se provádí při léčbě ACE inhibitory). Vysadit (pokud neohrozí život nemocného): 3 dny diuretika, 24 h antagonisty Ca, v den vyšetření antihypertenziva. Výjimečně možné provést jako jednodenní protokol – podmínkou je chronická terapie bez AC inhibitorů
Doba trvání vyšetření:vyšetření trvá cca 1h, při jednodenním protokolu až 3 h.
Způsob objednávání: Objednání stejně jako dynamická scint. ledvin, na žádanku napsat “Captoprilový test“


Nepřímá cystoradiografie - močové reziduum

Indikace: vyšetření podává numerické informace o průměrné a maximální rychlosti mikce, hodnotu postmikčního rezidua, záchyt vezikoureterálního refluxu. Indikace – porucha motility dolních cest močových – hypertrofie prostaty, enuresis nocturna, inkontinence, recidivující IMC
Příprava nemocného, informace o vyšetření: provádíme v návaznosti na dynamickou scintigrafii ledvin s individuálním odstupem od uvedeného vyšetření (1 - 2 hod.) tj. při pocitu plnosti, u dívek a žen neprovádíme v době menses, jinak bez přípravy
Doba trvání vyšetření: vlastní akvizice cca 5 minut
Způsob objednávání: provádíme v návaznosti na dynamickou scintigrafii ledvin, vhodné vypsat na žádance „+ nepřímá cystoradiografie“


Vyšetření transplantované ledviny (99mTc  MAG3)

Indikace: Posouzení perfuse a funkce ledviny, stanovení semikvantitativních parametrů (Hilsonův perfuzní index) u pacientů po Tx ledviny. Indikace : akutní pooperační anurie, akutní tubulární nekróza, poruchy odtoku moči, leakage, urinom
Příprava nemocného, informace o vyšetření:Dostatečná hydratace – vypít aspoň 500ml tekutiny před vyšetřením
Doba trvání vyšetření: vyšetření trvá cca 60 min
Způsob objednávání: STATIM či plánované vyšetření

 

Stanovení GFR metodou odběrů krevních  vzorků (99mTc DTPA)

Indikace: U potenciálních dárců ledvin, u onkologických pacientů před či po podání nefrotoxické chemoterapie
Příprava nemocného,  informace o vyšetření:bez přípravy, před odběrem přiměřená hydratace
Doba trvání vyšetření: Po podání radioaktivní látky následují krevní odběry s časovým odstupem 2 – 4 h,
Způsob  objednávání: Po telefonickém objednání, vyšetření se provádí každý den


Statická scintigrafie ledvin  s výpočtem relativní funkce (99mTc DMSA)

Indikace: stanovení relativní stranové tubulární funkce ledvin, dg. akutní pyelonefritidy, vrozených vad ledvin, trauma ledviny, průkaz rezidua svraštělé ledviny, ageneze, hypoplasie atp.
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: bez přípravy, vhodná zvýšená hydratace po podání rf
Doba trvání vyšetření: interval mezi aplikací radiofarmaka a snímáním cca 3 hodiny, vlastní akvizice cca 30 min.
Způsob objednávání: vyšetření se obvykle provádí v pátek, po telef. domluvě, akutně dle potřeby


[ Cílová kotva 7 ]

7. GASTROENTEROLOGICKÁ DIAGNOSTIKA


Vyšetření pasáže jícnem a detekce  gastroesofageálního refluxu (99mTc DTPA)

Indikace: průkaz poruchy motility jícnu, průkaz GER
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: nalačno, vynechat léky ovlivňující motilitu GIT
Doba trvání vyšetření: vyšetření trvá cca 0,5 - 1 hodinu
Způsob objednávání: po telefonickém objednání

 

Evakuace žaludku (99mTc DTPA)

Indikace: podezření na poruchu evakuace žaludkudiabetická neuropatie, stavy po operaci žaludku, malabsorpční syndrom, zažívací obtíže
Příprava nemocného, informace o vyšetření: pacient přijde nalačno, s sebou přinese testační pokrm: 2 bílky, 2 vařené brambory, 2 toasty s marmeládou, vysadí léky ovlivňující motilitu GIT (zajistí indikující lékař)
Doba trvání vyšetření: Doba trvání  vyšetření: Příprava nemocného, informace o vyšetření: vyšetření trvá cca 4 hod.
Způsob objednávání: po telefonickém objednání


Vyšetření segmentární pasáže tlustým střevem ( 67Ga-citrát)

Indikace: chronická funkční zácpa – objektivizace zácpy, diferenciace poruchy motility tlustého střeva
Příprava nemocného, informace o vyšetření: vysazení prokinetik a projímadel, po obvyklém vyprázdnění cca 24-48 hodin před zahájením vyšetření, v den zahájení vyšetření nalačno, v období studie obvyklá dieta
Doba trvání vyšetření: trvá cca 3-4 dny, obvykle pondělí – čtvrtek, první den od 7 do cca 11 hodin, další dny vždy v 7 hodin ráno cca 30 min.
Způsob objednávání: po telefonickém objednání


Scintigrafie sleziny (99mTc-autologní alterované erytrocyty)

Indikace: Průkaz asplenie či akcesorní sleziny, infarkt sleziny, potraumatické splenózy, stavy po splenektomii a po záchovných operacích sleziny
Příprava nemocného, informace o vyšetření: Bez přípravy
Doba trvání vyšetření: 30–60 minut
Způsob objednávání: Po telefonickém objednání


Cholescintigrafie (99mTc  EHIDA)

Indikace: diagnostika funkčních a organických poruch motility žlučníku a žlučových cest, dif.dg. cholestázy, informace o průchodnosti zejména extrahepatálních žlučových cest, průkaz akutní cholecystitidy, informace o makrostruktuře jater, o distribuci chromoexkreční funkce parenchymu
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: nalačno, s sebou 5 dkg mléčné čokolády, v den vyšetření nepodávat: anticholinergika (Atropin, Oxyphenon, Nacton, Thiospasmin, Buscopan, Palerol, Baralgin...), choleretika (Cholagol. Febichol. Cholaspan, Mendiaxon,...), opiové preparáty (Morfin, Valoron...)
Doba trvání vyšetření: Příprava  nemocného, informace o vyšetření: vyšetření trvá cca 2 hodiny
Způsob objednávání: termín individuálně dle domluvy


Detekce Meckelová  divertiklu (99mTcO4)

Indikace: detekce ektopické žaludeční sliznice v Meckelově divertiklu
Příprava nemocného, informace o vyšetření: pacient se nesmí blokovat Chlorigenem, jinak bez přípravy
Doba trvání vyšetření: vyšetření trvá cca 120 min.
Způsob objednávání: termín dle domluvy, možné i STATIM


Zobrazení krevního poolu a krvácení do GIT (in vivo označené 99mTc –erytrocyty)

Indikace: podezření na krvácení do GIT či hemangiom (v játrech nebo i v jiných parenchymatózních orgánech)
Příprava nemocného, informace o vyšetření:bez přípravy
Doba trvání vyšetření: trvá cca 2-3 hod., fakultativně druhý den ráno cca 20 minut
Způsob objednávání: po telefonické objednávce termín dle domluvy


[ Cílová kotva 8 ]

8.  ENDOKRINOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA


Scintigrafie štítné žlázy (99mTcO4  nebo Na123I)

Indikace: struma, (posouzení velikosti, tvaru, lokalizace, ložiskových změn, úroveň akumulace) před a po operaci štítnice, podezření na autonomní adenom, podezření na ektopii štítné žlázy
Příprava nemocného, informace o vyšetření: bez přípravy při 99mTcO4, vyšetření s Na123I – vysadit hormony š.ž. 4 týdny, léky obsahujících jod (expektorancia, broncholytika, jodované rtg. kontrastní látky, amidaron, apod., vysazení dle domluvy
Doba trvání vyšetření: při použití 99mTcO4 trvá cca 30 min, při použití Na 123I interval po podání rf cca 6 hodin
Způsob objednávání: telefonické objednání, Na123I – objednáváme pro indikované pacienty individuálně po domluvě s indikujícím lékařem

 

Scintigrafie příštítných tělísek (99mTc  MIBI)

Indikace: podezření na hyperplasii příštítných tělísek – primární, sekundární hyperparathyreóza
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: bez přípravy
Doba trvání vyšetření: po aplikaci radiofarmaka akvizice za 15 min. a za více než 2 hodiny – každá trvá cca 40 minut
Způsob objednávání: individuálně dle tel. domluvy

 

Akumulační test – před plánovanou  thyreostatickou terapii 131I

Indikace: hyperthyreóza GB typu, adenomy štítné žlázy, zmenšení objemu strumy u polymorbidních pacientů neschopných operace
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: vysazení preparátů a sloučenin ovlivňujících akumulaci jodu štítnou žlázou, vysazení terapie tyreostatiky (carbimazol 3 dny, propylthiouracil 3 týdny), vysazení L-thyroxinu 4 týdny a trijodtyroninu 10 dní před vyšetřením, rtg. kontrastní vyšetření by nemělo předcházet cca 6 měsíců před akumulačním testem
Doba trvání vyšetření: per os podání 131I v kapsli, statické snímky za 6, 24, 48 hodin a 7. den – cca 20 min
Způsob objednávání: individuálně dle tel. domluvy, zahájení obvykle v pondělí


[ Cílová kotva 9 ]

9.  VYŠETŘENÍ SKELETU


Scintigrafie skeletu celotělová (99mTc  HDP)

Indikace: nádorové postižení kostního systému, časný průkaz metastáz, součást pravidelného sledování nemocných s nádory prsu, prostaty, plic, ledvin aj., k vyloučení dalších ložisek u prim. kostních nádorů, traumatické kostní změny při negativním nebo nejistém rtg. obraze (fraktury z únavy, fraktury malých kostí končetin, kosti křížové, žeber, obratlů) vertebrogenní algický syndrom nej. etiol., časná dg.Perthesovy choroby, pooperační kontrola po endoprotézách, ověření rozsahu a charakteru postižení kloubních struktur u revmatol. afekcí), OM, sy. diabetické nohy, difusní metabolické poruchy kostní tkáně
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: bez přípravy
Doba trvání vyšetření: interval mezi podáním radiofarmaka a snímáním minimálně 2–5 hodin – v té době vhodný zvýšený příjem tekutin, akvizice trvá cca 30–60 min., v některých případech doplňujeme scintigrafické zobrazení ještě za 24 hodin po aplikaci radiofarmaka
Způsob objednávání: telefonické objednání

 

Třífázová scintigrafie skeletu

Indikace: zobrazuje prokrvení (perfuse a bloodpool) a kostní přestavbu se zaměřením na určitou část skeletu, při podezření na zánětlivé kostní léze, septické uvolnění TEP, osteomyelitidu, Charcotovou osteoartopatii, kostní nádory
Příprava nemocného, informace o vyšetření: stejná jako u předchozího vyšetření
Doba trvání vyšetření: aplikace rf pod kamerou, dále jako u předchozího vyšetření, příp. snímkování další den - cca 60 minut
Způsob objednávání: nutné uvést indikaci při objednání


Scintigrafie kostní dřeně (99mTc-nanocoll)

Indikace: zobrazení rozsahu kostní dřeně, průkaz ložiskových změn ve dřeni (metastázy), k doplnění scintigrafie zánětu k průkazu osteomyelitidy
Příprava nemocného,  informace o vyšetření:bez přípravy
Doba  trvání vyšetření: interval mezi podáním radiofarmaka a snímáním cca 1h, akvizice trvá cca 30 – 60 min.
Způsob objednávání: telefonické objednání


[ Cílová kotva 10 ]

10.  SCINTIGRAFIE ZÁNĚTŮ A NÁDORŮ


Vyšetření zánětů a nádorů – Galiový scan  (67Ga-citrát)

Indikace: monitorování generalizovaných onemocnění lymforetikulárního systému, záněty, sarkoidosa
Příprava nemocného,  informace o vyšetření:bez přípravy, zobrazení za 24 a 48, 72 hodin po apl. radiofarmaka, nutné vyprázdnit střeva proto v mezidobí projímadlo (Guttalax), nebo klysma
Doba trvání vyšetření: snímání za 24, 48 a 72 hod. po aplikaci radiofarmaka
Způsob  objednávání: termín individuálně dle dostupnosti radiofarmaka

 

Scintigrafická diagnostika zánětu –  značené vlastní bíle krvinky (99mTc HMPAO)

Indikace: febrilie neznámého původu, vyloučení infektu TEP
Příprava  nemocného, informace o vyšetření: odběr u dospělého cca 60 ml vlastní krve. Po přípravě, která trvá cca 2 hodiny se iv. vrací vlastní značené leukocyty
Doba trvání vyšetření: snímání za cca 30–60 min., dále opakovaně až cca 6 hodin po iv. aplikaci a následující den ráno – akvizice vždy cca 30–60 min
Způsob objednávání: individuální vyšetření dle zdůvodněného požadavku – termín dle dohody

 

Scintigrafická diagnostika zánětu antigranulocytárními  protilátkami – Besilesomab (Scintimun)

Indikace: susp. osteomyelitida periferního skeletu
Příprava  nemocného, informace o vyšetření: před aplikaci provedení HAMA testu
Doba trvání vyšetření: snímání za 3 - 6hodin po i.v. aplikaci a následující den ráno – akvizice vždy cca 30-60 min
Způsob objednávání: individuální vyšetření dle zdůvodněného požadavku – termín dle dohody i STATIM


Scintigrafie nádorů (99mTc MIBI)

Indikace: podezření na myelom, kontrola u pacientů po TTE pro ca štítné žlázy
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: bez přípravy
Doba trvání vyšetření: snímání začíná 15 minut po aplikaci rf, trvá cca 1,5 hodn
Způsob objednávání: Individuální vyšetření po telefonické domluvě termínu


Scintigrafie NET – somatostatinové receptory (111In-Octreoscan či 99mTc Tektrotyd)

Indikace: karcinoidový syndrom, gastroenteropankreatické NET(GEP) a jejich metastázy
Příprava nemocného, informace o vyšetření:nutné dočasně přerušit léčbu analogy somatostatinu, krátkodobě působící analogy (Sandostatin) – po dobu 3 dnů, dlouhodobě působící analogy: lanreotid - nejméně 3 týdny , oktreotid (Somatulin) 6 týdnů
Doba trvání vyšetření: vyšetření trvá při užití OctreoScanu - cca 3 dny – pondělí – středa – zobrazení vždy po domluvě s pacientem cca 1 hodina. Při užití Tektrotydu jednodenní protokol (cca 4-6 h), ev. další den cca 60 min
Způsob objednávání: nutná telefonická domluva, po které objednáme potřebné radiofarmakon a domluvíme zahájení vyšetření


Scintigrafie nádorů (123I  MIBG)

Indikace: podezření na nádory vycházející z neuroektodermové lišty: feochromocytom, paragangliom, neuroblastom
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: blokáda štítné žlázy Chlorigenem 400mg den před vyšetřením a 2 dny po vyšetření

Vysazení léků interferujících s vychytáváním MIBG (zajistí indikující lékař):
kombinované alfa/beta blokátory: labetalol 10 dni, ostatní 24 hod
blokátory kalciových kanálů: 24-48 hod
sympatomimetika: fenylpropanolamin, pseudoefedrin, fenilefrin, amfetamin, dopamin, Fenoterol (Berotec®), Salbutamol (Ventolin®), Terbutaline(Bricanyl®) nosní kapky a spreje s Xylometazoline (Otrivine drops®). 24 hod, pro léčbu glaukomu Brimonidine 48 hod
antipsychotika (neuroleptika): Levomepromazine, Amisulpride 72 hod, Clozapine 7 dnů, Olanzapine 7-10 dnů, risperidone 5 dnů, depotní forma 1 měsíc, sertindole 15 dnů, zotepine 5 dnů, Haloperidol, Flupentixol, Fluphenazine 2 dny, depotní forma 1 měsíc, Chlorpromazine, prochlorperazine 24 hod
tricyklická  a jiná antidepresiva: amitriptylin a deriváty, imipramin a deriváty 24-48 hod, mirtazapine 8 dnů, maprotiline, mianserin, trazolone, venlaflaxine 48 hod
opioidy:  tramadol 24 hod, CNS stimulanty: Atomexetine 5 dnů, Modafinil 72 hod, metylphenidine 48 hod

Vysazená antihypertenziva lze nahradit alfablokátory (Cardura, Zoxon), diuretiky.
Doba trvání vyšetření: po aplikaci radiofarmaka akvizice za 24 hodin – trvá vždy cca 90 min.
Způsob objednávání: individuálně po telef. objednávce, dle dostupnosti RF

 

TERAPIE PROVÁDĚNÁ AMBULANTNĚ

(u individuálních případů hospitalizace na jiném oddělení IKEM nebo v zařízení, které vyšetření objednává)

Radionuklidová synovektomie –  synoviortéza – (90Y, 186Re)

Indikace: chronická synovitida, artropatie při hemofilii, synoviální procesy provázené recidivujícím hydropsem
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: odstup od operace kloubu nebo artroskopie 6 týdnů, od punkce 2 týdny, před terapií třífázová scintigrafie skeletu
Doba trvání vyšetření: v den aplikace radiofarmaka pobyt na PNM cca 2 hodiny, pak doma klid na lůžku cca 3 dny
Způsob objednávání: objednávka telefonicky, termín terapie upřesněn dle dostupnosti radiofarmaka a počtu objednaných pacientů


Terapie benigních onemocnění štítné  žlázy (131I)

Indikace: hyperthyreóza (autonomní adenomy a recidivující autoimunní hyperthyreóza), zmenšení masy funkční tyreoidální tkáně u pacientů s kontraindikací chirurgického řešení
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: terapii předchází akumulační test
Doba trvání vyšetření: v den aplikace radiofarmaka pobyt na PNM cca 6 hodin, snímání za 6h, 24h a 7. den po terapii
Způsob objednávání: objednání terapie navazuje na akumulační test

 

Paliativní léčba kostních metastáz (153Sm)

Indikace: bolestivé metastatické postižení skeletu při ca prostaty, ca prsu – bez reakce na obvyklou antalgickou léčbu
Příprava nemocného,  informace o vyšetření: relativní kontraindikací inkontinence
Doba trvání vyšetření: v den aplikace radiofarmaka pobyt na PNM cca 2 hodiny, dále dle doporučení
Způsob objednávání: objednávka telefonicky, termín terapie upřesněn dle dostupnosti radiofarmaka
Jedná se o nákladné vyšetření; nemůžete-li se k němu dostavit, neprodleně nás prosím informujte na tel. 236 055  412, 236 055 413


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít