CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Pro lékaře

Rozsah vyšetření Základny radiodiagnostiky a intervenční radiologie je širší, než je v této rubrice uvedeno.


Pokud posíláte Vašeho pacienta na vyšetření do IKEMu, je nutné vyplnit následující formuláře:

Poznámka:
Vzhledem k tomu, že existuje víc generací kancelářského software Microsoft Office (97, XP, 2003, 2007), je možné, že se po otevření dokumentu objeví okno s hlášením (u verze 2007). Pro tento případ pomáhá uložení dokumentu do počítače (na plochu, do nějaké složky), a při otevření ve Wordu odklepnout zobrazené okno s hlášením tlačítkem OK. Dokument by se měl zobrazit normálně a mělo by s ním jít normálně pracovat (vyplnit ho a vytisknout).


Pro bližší informace, objednání pacientů na vyšetření a teraupetické výkony nás kontaktujte na tel. číslech:

 • angiografie a intervenční radiologie: 26136 3039
 • vyšetření CT: 26136 2292
 • vyšetření MR: 26136 3043


Výkony, které provádí ZRIR - oddělení intervenční radiologie 


Angiografické vyšetření

Nejčastějším diagnostickým výkonem na tomto oddělení je angiografické vyšetření, na základě kterého je možno určit další léčebný postup. Nejčastější indikací k tomuto vyšetření jsou klinické známky obliterujícího postižení tepen zásobujících dolní končetiny. Pro vasorenální hypertenzi nebo pro renální insuficienci na podkladě stenózy renální tepny provádíme vasorenografii (na kterou většinou navazuje terapeutický katetrizační výkon). 


Obliterující postižení tepen zásobujících mozek a horní končetiny v dnešní době většinou diagnostikujeme pomocí MR nebo CT angiografie a vlastní angiografické vyšetření provádíme až při terapeutickém výkonu (PTA doplněná implantací stentu). 


Ostatní indikace k provedení angiografického vyšetření jsou většinou před navazujícím terapeutickým výkonem - např. prokázání patologické vaskularizace maligního nádoru před embolizací, prokázání krvácení z tepny (většinou do gastrointestinálního traktu, do plic, do dutého systému močového ústrojí, vč. močového měchýře, nebo do ledvin) před vlastní embolizací, nebo zobrazení aneuryzmatu tepny před zavedením stentgraftu, fistulografie u a-v shuntů pro hemodialýzu. U akutní embolie a trombózy tepen nebo žil (nebo periferních bypassů) dolní končetiny provádíme angiografické vyšetření před plánovanou lokální trombolýzou.  


Perkutánní transluminální angioplastika (PTA)

Nejčastějším terapeutickým výkonem na Oddělení intervenční radiologie je perkutánní transluminální angioplastika (PTA). Tento výkon lze provést na každé (katetrizačně přístupné) zúžené či úplně uzavřené tepně s poměrně vysokou technickou úspěšností.     

   
U nemocných s hemodialyzačním a-v shuntem provádíme výkony, které zásadně prodlužují životnost tohoto shuntu.


V některých indikacích je PTA doplněna implantací stentu, který v některých oblastech zřetelně zvyšuje průchodnost dilatované tepny. Stent pokrytý speciální látkou (protézou) se nazývá stentgraft, který implantujeme do různých aneuryzmat - nejčastěji do hrudní a břišní aorty. Tímto stentgraftem lze ošetřit i symptomatické disekující aneurysma sestupné hrudní aorty B typu.


Selektivní  lokální trombolýza tepenného a žilního uzávěru

Další terapeutické výkony, které se na oddělení intervenční radiologie provádějí jsou: selektivní  lokální trombolýza jak tepenného tak i žilního uzávěru (nejčastěji žil, tepen a periferních bypassů na dolních končetinách a na žilách horních končetin). 


Dále jsou to selektivní až superselektivní embolizace speciálním materiálem – nejčastěji embolizujeme patologickou vaskularizaci maligního tumoru nebo krvácení do shora uvedených orgánů.  


TIPS   

 Provádíme extrakci cizích těles v cévním řečišti (ulomené katetry, vodiče, elektrody).    


Léčba komplikací transplantací orgánů

Nevaskulární intervenční výkony jsou na oddělení intervenční radiologie zaměřeny zejména na léčbu komplikací transplantací orgánů. Jsou však prováděné i z jiných indikací. U nemocných po transplantaci ledviny při obstrukci vývodných močových cest nebo při močové píštěli provádíme nefrostomii. U nemocných s obstrukcí žlučových cest provádíme perkutánní drenáž žlučových cest. 


Výkony, které provádí ZRIR - oddělení konvenční radiodiagnostiky a sonografie

Sonografie

 • Abdominální sonografie – vyšetření jater, žlučových cest, žlučníku, pankreatu a ledvin, pánve, portálního řečiště.
 • Cévní diagnostika - dopplerovské vyšetření viscerálních a periferních tepen a žil.
 • Vyšetření štítné žlázy a měkkých tkání.
 • Kontrastní vyšetření jater.
 • Vyšetření transplantovaných orgánů – ledviny, játra, pankreas.
 • Intervenční výkony – cílené biopsie jater, ledvin, punkce, drenáže a evakuace tekutinových ložisek v dutině břišní.

Skiagrafie

 • Vyšetření nitrohrudních orgánů
 • Vyšetření skeletu
 • Vyšetření břicha
 • Kontrastní vyšetření vývodných cest močových
 • Nativní vyšetření břicha

Skiaskopie

 • Rtg jícnu
 • Rtg žaludku a duodena
 • Rtg tenkého střeva – enteroklýza, perorální vyšetření
 • Rtg tračníku
 • Cystoradigrafie
 • Endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie včetně na ně navazujících intervenčních výkonů – skiaskopické sledování.


Výkony, které provádí ZRIR - oddělení výpočetní tomografie

Vyšetření CT

CT je radiodiagnostický přístroj, který za pomoci rentgenového záření a výkonné výpočetní techniky zobrazuje přesně a věrně struktury ve vyšetřované oblasti pacienta, dle požadavků ošetřujícího lékaře. Na našem pracovišti provádíme konvenční CT vyšetření (CT hlavy a krku, páteře, hrudníku, břicha), a dále složitá vyšetření kardiovaskulárního systému včetně periferních cév, a v případě potřeby i intervenční výkony (punkce, biopsie, drenáže).

Pro většinu prováděných CT vyšetření je nutná nitrožilní aplikace kontrastní látky, která vyžaduje určitý režim a přípravu pacienta na vyšetření. Všechny kontrastní látky využívané pro nitrožilní aplikaci při CT vyšetření obsahují jodovou složku, která může vyvolat nežádoucí alergickou reakci, ta je v dnešní době vzhledem k používání nejmodernějších preparátů poměrně vzácná. Zjištění alergické anamnézy je nezbytnou a stěžejní informací pro provedení CT vyšetření. Dále je nutné u pacientů s onemocněním ledvin kontrolovat hladinu kreatininu.

Pro kvalitní vyšetření je potřeba dodržet tato pravidla: 

 • na vyšetření přichází pacient nalačno (alespoň 4 hodiny nejíst, pít pouze omezeně nesladkou vodu, nekouřit),
 • u pacientů s pozitivní alergickou anamnézou, kde se očekává nitrožilní aplikace kontrastní látky je nutná tzv. protialergická příprava představující užívání kortikoidních preparátů (Prednison) v režimu 16 hodin (40mg) a 6 hodin (20mg) před vyšetřením. 

Tuto přípravu vždy provádí odesílající ošetřující lékař pacienta.

Prováděná vyšetření:

 • CT hlavy - se zaměřením na centrální nervový systém, vedlejší nosní dutiny, cévní zásobení mozku, možná jsou i další vyšetření
 • CT krku
 • CT hrudníku - klasické vyšetření nitrohrudních orgánů, vyšetření zaměřené na cévní zásobení
 • CT břicha, malé pánve - klasická vyšetření diagnostická, předoperační i kontrolní pooperační, zobrazování cévních struktur v dutině břišní
 • CT kolonografie - virtuální kolonoskopie - neinvazivní zobrazení stěny tlustého střeva, insuflace s použitím oxidu uhličitého
 • CT angiografie - zobrazování cévního tepenného řečiště téměř kterékoli části lidského těla (krkavice, mozkové tepny, aorta hrudní i břišní, tepny zásobující dolní i horní končetiny, tepny renální, tepny zásobující nitrobřišní orgány, plicnice, kontrolní vyšetření po cévních chirurgických zákrocích)
 • CT flebografie - zobrazování cévního žilního řečiště (žíly dolních i horních končetin, centrální žíly)
 • CT vyšetření srdce bez aplikace kontrastní látky - CaScore - kvantifikace přítomnosti kalcia ve věnčitých tepnách
 • CT vyšetření srdce s nitrožilní aplikací kontrastní látky - CT koronarografie, funkční vyšetření srdečního svalu, zobrazování průchodnosti aortokoronárních bypassů, anatomická studie před elektrofyziologickými zákroky.

Vyšetření může být obtížnější pro pacienty trpící klaustrofobií, ale vzhledem k rychlosti vyšetření a poměrně velkému vyšetřovacímu prostoru většina pacientů vyšetření zvládá bez potíží.

Vzhledem k novým technologiím v konstrukci CT přístrojů je radiační zátěž pacienta oproti starším generacím významně snížena, hlavně díky vysoké rychlosti skenování a využití nejmodernějších měřících a výpočetních systémů při vysoké kvalitě zobrazování.

 

Vyšetření MR

MR vyšetření se provádí na pracovišti ZRIR – Magnetická rezonance.

MR je diagnostický přístroj, který za pomoci silného magnetického pole a výkonné výpočetní techniky zobrazuje přesně a věrně struktury ve vyšetřované oblasti pacienta dle požadavků ošetřujícího lékaře. 

Na našem pracovišti provádíme konvenční MR vyšetření (MR hlavy a krku, páteře, břicha) a dále složitá vyšetření kardiovaskulárního systému včetně periferních cév. Na MR se provádí vyšetření v celkové narkóze u dětí a nespolupracujících pacientů.

Pro některá prováděná MR vyšetření je nutná nitrožilní aplikace kontrastní látky určené pro MR, alergické reakce nejsou popisovány.

Toto vyšetření nemohou absolvovat pacienti:

 • s implantovaným defibrilátorem nebo kardiostimulátorem – absolutně,
 • těhotné ženy v prvním trimestru těhotenství,
 • s některými (staršími) kovovými náhradami kloubů a s jinými kovovými fixačními materiály.

Omezené možnosti vyšetření jsou u pacientů s implantovanými neocelovými kovovými implantáty v různých lokalitách lidského těla (stenty, stentgrafty, coily, klipy, náhrady srdečních chlopní) – nutné konzultovat s personálem MR pracoviště.

Prováděná vyšetření:

 • MR hlavy - se zaměřením na centrální nervový systém, vedlejší nosní dutiny, cévní zásobení mozku, funkční vyšetření mozku, možná jsou i další vyšetření, 
 • MR krku, 
 • MR břicha, malé pánve - klasická vyšetření diagnostická, předoperační, i kontrolní pooperační, zobrazování struktur v dutině břišní, zobrazení trávicí trubice, zobrazení žlučových cest,
 • MR vyšetření kloubů (kolenní, ramenní),
 • MR angiografie - zobrazování cévního tepenného řečiště téměř kterékoli části lidského těla (krkavice, mozkové tepny, aorta hrudní i břišní, tepny zásobující dolní i horní končetiny, tepny renální, plicnice, kontrolní vyšetření po cévních chirurgických zákrocích),
 • MR vyšetření srdce bez aplikace kontrastní látky - kinetika,
 • MR vyšetření srdce s nitrožilní aplikací kontrastní látky - funkční vyšetření srdečního svalu, morfologické zobrazení, anatomická studie před elektrofyziologickými zákroky.

Vyšetření může být obtížnější pro pacienty trpící klaustrofobií, je nutno počítat s delším pobytem v MR přístroji. Při vyšetření přístroj vytváří hluk. Výrazně obézní pacienti nemusí být (vzhledem k omezenému prostoru v tunelu MR) vyšetřeni.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít