CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Právo na informace

Institut klinické a experimentální medicíny byl založen na dobu neurčitou rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 28. října 1970 č. j. OP-032-15.9.1970. Institut klinické a experimentální medicíny je státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.

Sídlo IKEM : Vídeňská 1958/9,140 21, Praha 4

Identifikační číslo organizace (IČO): 00023001
Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00023001
číslo datové schránky: btgjvdm

Statutárním orgánem IKEM je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností jím ustanovený zástupce.

Aktuální znění Zřizovací listiny můžete nalézt zde.


[ Cílová kotva 2 ]

Vymezení základního účelu jemu odpovídající předmět činnosti


KEM poskytuje vysoce specializovanou zdravotní péči s působností pro celou Českou republiku.

V IKEM jsou přijímáni pacienti, kterým jsou poskytovány zdravotní služby na vysoce odborné a etické úrovni (základní, specializované a vysoce specializované zdravotní služby) ve třech hlavních oblastech:

 • kardiovaskulární choroby;
 • transplantace srdce, bloku srdce-plíce, plic, ledvin, jater, tenkého střeva a inzulin produkující tkáně;
 • diabetologie, endokrinologie a poruchy metabolismu a výživy, 

a to formou:

a) lůžkové péče

 • akutní intenzivní
 • akutní standardní

b) ambulantní péče

 • primární
 • specializované.

Podle účelu jejího poskytování se jedná o péči:

 • preventivní
 • diagnostickou
 • dispenzární
 • léčebnou
 • léčebně rehabilitační
 • ošetřovatelskou
 • lékárenskou a klinickofarmaceutickou.

IKEM je výzkumnou organizací, provádí základní a klinický výzkum, zavádění a ověřování nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování prostředků zdravotnické techniky s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a kvalitu. Získané výsledky šíří prostřednictvím výuky a publikováním. 

IKEM je držitelem Osvědčení o splnění podmínek poskytování kardiovaskulární péče prvního stupně pro dospělé, byl mu udělen statut Komplexní kardiovaskulární centrum IKEM.


[ Cílová kotva 3 ]

Organizační struktura IKEM


základní organizační strukturu můžete nalézt zde.


[ Cílová kotva 4 ]

Kde lze získat informace a jakým způsobem podat žádost


Informace, které se týkají poskytování zdravotní péče a konkrétních pacientů lze získat přímo na klinikách a pracovištích u ošetřujícího lékaře, vedoucího lékaře nebo přednosty.

Předložit návrh, podnět či jiné dožádání, obdržet rozhodnutí nebo podat žádost či stížnost, lze v sekretariátu ředitele IKEM (hlavní budova IKEM, 5. patro) tel. 261364000

Písemně na adrese: 
Institut klinické a experimentální medicíny
sekretariát ředitele
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

Faxem na číslo: 261362805
Na adrese elektronické pošty: reditelstvi@ikem.cz.


[ Cílová kotva 5 ]

Postup IKEM při vyřizování různých podání

Předložení návrhu, podnětu či jiného dožádání a podání žádosti či stížnosti

Přijímáním těchto podání je pověřen sekretariát ředitele IKEM v 5. patře hlavní budovy IKEM, jejich vyřizováním vedoucí Odboru interního auditu a kontroly IKEM, právník IKEM, případně další určený zaměstnanec.

Uplatnění práva na informace

Ústní (osobní a telefonická) žádost o informace

 1. již zveřejněné: Požaduje-li žadatel informace, které IKEM již zveřejnil, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací. Pokud se žadatel s tímto odkazem nespokojí a požaduje přímé poskytnutí informace, musí podat žádost písemně.
 2. nezveřejněné: Informace je žadateli poskytnuta ústně. Pokud není žadatel s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen (nebo pokud by mu požadovaná informace nebyla vůbec poskytnuta), musí žádost podat písemně.

Písemná žádost o informace (též prostřednictvím elektronické pošty)Je-li žádost neúplná, tj.:

 • není-li z podání zřejmé, že je určeno IKEM a kdo jej činí nebo; 
 • neobsahuje-li žádost podaná prostřednictvím elektronické pošty příslušnou identifikaci žadatele, je žádost bez dalšího odložena.

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti IKEM, žádost se odloží a tato (řádně zdůvodněná) skutečnost je do 7 dnů od obdržení žádosti sdělena (stejným způsobem, jakým žádost podal) žadateli. Rozhodnutí se v tomto případě nevydává.

Je-li žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, je žadatel do 7 dnů od podání žádosti (stejným způsobem, jakým žádost podal) vyzván k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá ředitel IKEM rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Týká-li se žádost již zveřejněných informací, je žadatel do 7 dnů od obdržení žádosti (stejným způsobem, jakým žádost podal) odkázán na zdroj těchto zveřejněných informací, zejména odkazem na webovou stránku. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí zveřejněné informace, žadatel mu ji poskytne. Právo na přímé poskytnutí informací žadateli nevzniká v případě, kdy a) byla žádost podána elektronicky (e-mailem nebo datovou schránkou), b) informace je zveřejněna na webových stránkách IKEM a c) žadateli byl sdělen odkaz na internetovou stránku.

Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům IKEM;
 • týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje;
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup;
 • jde o informace vzniklé bez použití veřejných prostředků, získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí;
 • související s probíhajícím trestním řízením;
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů;
 • označené podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění, za obchodní tajemství;
 • o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení;
 • pokud jde o nové informace, která vznikly při přípravě rozhodnutí IKEM;
 • jejichž poskytnutí významně nebo přímo účinnost bezpečnostních opatření stanoveného na základě zvláštního předpisu pro účel ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku;
 • které byly vytvořeny nebo získány v přímé souvislosti se soudním, rozhodčím, správním nebo obdobným řízením, a to i před jeho zahájením, a jejich poskytnutí může ohrozit rovnost účastníků tohoto řízení.

O neposkytnutí informace vydá ředitel IKEM ve lhůtě pro poskytnutí informací rozhodnutí.

V ostatních případech požadovanou informaci IKEM poskytne do 15 dnů od přijetí podání (upřesnění žádosti), a to:

 • písemně;
 • nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii;
 • nebo na paměťových médiích.

Lhůtu pro poskytnutí informace je možno nejvýše o 10 dnů prodloužit, a to z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti;
 • konzultace s jinou právnickou osobou, která má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více organizačními složkami IKEM, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Žadatel je za přímé poskytnutí (vyhledání, zpracování a zaslání) informace povinen zaplatit úhradu dle sazebníku. Při podání žádosti je povinen zaplatit přiměřenou zálohu a při převzetí informace příslušný doplatek.

Jestliže IKEM ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, lze podat proti postupu IKEM stížnost dle podmínek uvedených níže.


Proti rozhodnutí IKEM o odmítnutí žádosti či její části může žadatel podat k nadřízenému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) odvolání, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí IKEM o jejím odmítnutí. Odvolání proti rozhodnutí IKEM se podává Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím elektronické komunikace IKEM; odvolani106@ikem.cz

 • může o odvolání rozhodnout sám (autoremedura), pokud odvolání v plném rozsahu vyhoví a spolu s rozhodnutím o odvolání poskytne žadateli požadovanou informaci, nebo;
 • odvolání, pokud mu (byť i jen zčásti) nevyhoví, neprodleně se svým vyjádřením zašle nadřízenému orgánu, který o odvolání rozhodne. Odvolání proti rozhodnutí IKEM o odmítnutí žádosti či její části předloží IKEM spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem (v daném případě IKEM).


Pokud není vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, avšak žadatel s vyřízením žádosti nesouhlasí, může žadatel podat prostřednictvím IKEM stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace. Stížnost se podává Úřadu pro ochranu osobních údajů prostřednictvím elektronické komunikace IKEM; odvolani106@ikem.cz

Stížnost lze podat ústně či písemně. Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní IKEM písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených v souladu s ustanovením 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném a účinném znění. O stížnosti rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Nadřízený orgán přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:

 • postup povinného subjektu potvrdí;
 • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě žádost vyřídil;
 • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.


[ Cílová kotva 6 ]

Přehled nejdůležitějších právních předpisů pro činnost IKEM


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhl. č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povoláních a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů


[ Cílová kotva 7 ]

Sazebník úhrad


Sazebník úhrad najdete zde.


[ Cílová kotva 8 ]

Výroční zpráva


Uveřejňuje se vždy výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok: 

Soubory ke stažení

pdf
Výroční zpráva IKEM podle zákona č. 106 1999 za rok 2019.pdf 439.862 kB
Stáhnout
pdf
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2018.pdf 50.242 kB
Stáhnout
pdf
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2017.pdf 188.931 kB
Stáhnout
pdf
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016.pdf 342.135 kB
Stáhnout
pdf
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015.pdf 342.064 kB
Stáhnout
pdf
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2014.pdf 40.914 kB
Stáhnout
pdf
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2013.pdf 46.001 kB
Stáhnout
pdf
Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2012.pdf 46.196 kB
Stáhnout

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít