CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma

Odbor legislativní a právní

Mgr. Daniela Jirásková, LL.M.

vedoucí Odboru legislativního a právního

E-mail: daniela.jiraskova@ikem.cz

Ing. Mgr. Alena Nováková Adamíková, MBA

právník

Tel.: 23605 5098
E-mail: alena.adamikova@ikem.cz

Mgr. Alena Langová

právník

Tel.: 23 605 5096
E-mail: alena.langova@ikem.cz

JUDr. Kateřina Havlenová

právník

Tel.: 23 605 5286
E-mail: katerina.havlenova@ikem.cz

Ing. Veronika Rubešová

manažer compliance

Tel.: 23605 5099
E-mail: veronika.rubesova@ikem.cz

Daniela Ujhelyiová

samostatný odborný referent

Tel.: 23 605 2553
E-mail: daniela.ujhelyiova@ikem.cz

Odbor legislativní a právní se zabývá činnostmi v oblasti medicínského práva, občanského práva, obchodního práva a pracovního práva. Vyřizuje smlouvy o spolupráci s poskytovateli zdravotních služeb a smlouvy o klinických hodnoceních /zkouškách.

Odbor legislativní a právní dále:

 • vyřizuje právní záležitosti Institutu včetně zastupování Institutu před soudy a správními orgány,
 • provádí právní posuzování smluv,
 • koordinuje a realizuje interní legislativní činnost,
 • podává právní stanoviska a konzultace,
 • vede registr (evidenci) všech uzavřených smluv IKEM.


Pravidla elektronického podepisování dokumentů prostřednictvím kvalifikovaných certifikátů v IKEM

Institut klinické a experimentální medicíny nabízí možnost elektronického podepisování smluvních dokumentů prostřednictvím kvalifikovaného certifikátu pro uznávaný elektronický podpis, a to v souladu s čl. 3 bodu 11 eIDAS č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 a § 6 odst. 2 zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném a účinném znění.

Zaručený elektronický podpis musí splňovat tyto požadavky:

a) je jednoznačně spojen s podepisující osobou;

b) umožňuje identifikaci podepisující osoby;

c) je vytvořen pomocí dat pro vytváření elektronických podpisů, která podepisující osoba může s vysokou úrovní důvěry použít pod svou výhradní kontrolou;

d) je k datům, která jsou tímto podpisem podepsána, připojen takovým způsobem, že je možné zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. 

Zaručený elektronický podpis je vytvořen:

a) kvalifikovaným prostředkem pro vytváření elektronických podpisů;

b) je založen na kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy.

Kvalifikovaný prostředek:

a) bezpečnostní zařízení pro vytváření elektronických podpisů založených na principech asymetrické kryptografie, které musí splňovat požadavky stanovené v příloze II nařízení eIDAS;

b) nejčastěji jde o čipové karty a tokeny.

Přehled evropských certifikačních autorit je dostupný na eIDAS Dashboard (europa.eu).

Certifikáty, které neodpovídají požadavkům Evropského nařízení eIDAS č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 ani zákonu č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce v platném a účinném znění, jsou:

a) elektronický podpis DOCUSIGN, který není založený na kvalifikovaném certifikátu. Tento podpis byl vytvořen s pomocí komerční služby DocuSign a přímo samotný soubor PDF neobsahuje údaje, na jejichž základě je možné nezávisle ověřit integritu dat (tj. že se obsah po podepsání nezměnil) a identitu podepisujícího (tj. že podepsal opravdu zástupce protistrany). Dokument obsahuje jen ID odkazující na údaje na serveru DocuSign, kde je pro ověření potřeba uživatelský účet. Tento „podpis“ od DocuSign neodpovídá požadavkům evropského nařízení eIDAS, ani českému zákonu č. 297/2016 Sb.;

b) certifikáty, které jsou založené na komerčním certifikátu. 

Procesně je tedy nezbytné: 

 1. V případě vyhotovení smlouvy v elektronické podobě opatří protistrana text smlouvy (případně i text jejích příloh) uložený v podobě souboru ve formátu PDF kvalifikovaným elektronickým podpisem (tj. podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu).
 2. Soubor PDF musí mít strojově i lidsky čitelnou textovou vrstvu. (Nesmí se tedy jednat pouze o naskenovaný obrázek textu.)
 3. Musí jít o kvalifikovaný elektronický podpis osoby, která je ve smlouvě výslovně uvedena jako zástupce smluvní strany. (Není tedy možné, aby ve smlouvě byl jako zastupující osoba ředitel firmy a k dokumentu byl připojen elektronický podpis například vedoucího IT.)
 4. Podepisující osoba nesmí při připojení elektronického podpisu nastavit zabezpečení souboru PDF tak, aby nebylo možné připojit další elektronické podpisy. Kvalifikovaný elektronický podpis musí být k souboru PDF připojen formou „podepsání“, nikoli formou „certifikace“. (Některé programy umožňují místo podepsání certifikovat, což ale následně znemožňuje připojení elektronického podpisu další smluvní strany.) 
 5. Podepisující osoba nesmí při připojení elektronického podpisu nastavit zabezpečení souboru PDF tak, aby nebylo možno soubor tisknout, nebo kopírovat text či jeho části. (Aby smlouva nabyla platnosti, je IKEM povinen zveřejnit její anonymizovanou verzi v Registru smluv. Vyhotovení částečně znečitelněné verze smlouvy je u dokumentu se zakázaným tiskem i kopírováním textu zbytečně obtížné.)“

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít