CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Odbor interního auditu a kontroly

Mgr. Karel Winter

Vedoucí Odboru interního auditu a kontroly

Tel.: 23 605 4034
E-mail: karel.winter@ikem.cz

JUDr. Milan Masák

Interní auditor

Tel.: 23 605 4034
E-mail: milan.masak@ikem.cz

Činnost Odboru interního auditu a kontroly

Posláním Odboru interního auditu a kontroly (dále jen „OIAK“) je úzce spolupracovat při vytváření a  udržování účinného systému vnitřní kontroly, jehož výsledkem jsou podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon činnosti Institutu klinické a experimentální medicíny (dále jen „Institut“). 

Je způsobilý včas zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plnění schválených záměrů a cílů Institutu. Dále OIAK se ve své činnosti podílí na realizaci postupů pro včasné podávání informací příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a o přijímaných a plněných opatření k jejich nápravě (odstranění), zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a dalšími čs. právními normami.

V oblasti výkonu interního auditu vykonává zejména metodickou, konzultační a ujišťovací činnost a to formou nezávislého a objektivního přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému.

Rovněž plní úkoly odvozené z kontrolní pravomoci ředitele Institutu a provádí průběžnou i následnou kontrolu dle potřeb a pokynů ředitele Institutu. Současně je místem, které přijímá, centrálně eviduje a zajišťuje správné a včasné vyřizování stížností v souladu s § 175 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád a § 93 a násl. zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Útvar interního auditu ve své činnosti postupuje a řídí se následujícími pokyny:  

Jedná se o funkčně nezávislý útvar organizačně oddělený od řídících a výkonných struktur, který je přímo řízen ředitelem Institutu (toto začlenění vychází ze zákona o finanční kontrole).

Zajišťuje v souladu s právními předpisy a Standardy pro výkon interního auditu nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému (ujišťovací činnost), kdy zjišťuje, zda:

a) právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy jsou v činnosti Institutu dodržovány,
b) rizika vztahující se k činnosti Institutu jsou včas rozpoznávána, a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění,
c) řídící kontroly poskytují řediteli Institutu spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace,
d) daná provozní a finanční kriteria jsou plněna,
e) zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
f) dosažené výsledky poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle Institutu budou splněny.

Útvar interního auditu předává řediteli Institutu doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků, současně zajišťuje konzultační a metodickou činnost dle potřeby vedoucích zaměstnanců Institutu.

Interní audit zahrnuje ve své činnosti zejména:

  • finanční audity (ověřuje, zda údaje ve výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním),
  • audity systémů (prověřují a hodnotí informační systémy, oblast personalistiky, zajištění příjmů, vymáhání pohledávek apod.),
  • audity výkonu (zkoumají výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací i přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému),
  • spolupráci s externími auditory.

Útvar kontroly ve své činnosti plní následující úkoly:  

Po metodické stránce zajišťuje fungování řídící kontroly (předběžné a průběžné kontroly vykonávané vedoucími zaměstnanci na všech stupních řízení zařazených ve výkonných a řídících složkách).

Provádí kontrolní činnost na všech pracovištích Institutu na základě zpracovaných plánů a dle operativní potřeby ředitele Institutu.

Na základě provedených zjištění hodnotí obecnou kvalitu vnitřního kontrolního systému, analyzuje výskyt závažných nedostatků a předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení odborné, finanční, provozní a personálně-právní činnosti Institutu a jeho vnitřního kontrolního systému.

Na základě pokynů ředitele Institutu je v kontaktu s veřejnoprávní kontrolou, případně s dalšími vnějšími kontrolními útvary včetně orgánů činných v trestním řízení, které vykonávají v Institutu vlastní kontrolní činnost v souladu s platnými čs. zákony.

Ve své činnosti postupuje v souladu s ustanovením § 175 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, § 93 a násl. zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a vnitřní organizační směrnice.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít