CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Špičková kardiochirurgie

Špičková kardiochirurgie

Klinika kardiovaskulární chirurgie IKEM je ve své činnosti zaměřena na provádění srdečních operací u dospělých včetně transplantací srdce a na rekonstrukce hrudní aorty. I nadále si klinika udržuje postavení největšího pracoviště v ČR, s průměrným počtem operací 1250/rok.

Vedoucí místo zaujímá chirurgická léčba ischemické choroby srdeční (ICHS), která představuje asi 50% všech výkonů. Aortokoronární rekonstrukce jsou v IKEM prováděny pravidelně již od roku 1971. K přímé revaskularizaci myokardu pomocí koronárních bypassů jsou kromě štěpů z žil dolních končetin rutinně používány štěpy z vnitřní hrudní tepny (u 98% výkonů), stále více jsou využívány ostatní tepny, zejména loketní. Klinika je vedoucím členem v mezinárodní randomizované prospektivní studii hodnotící přínos tepenných štěpů. Odběry žil z dolních končetin jsou prováděny v co největší míře endoskopicky, z oddělených malých kožních řezů. Cílem je lepší kosmetický efekt a snížení nepříjemných pocitů po operaci. Operace jsou dle potřeby též prováděny na bijícím srdci bez mimotělního oběhu, buď ze sternotomie nebo z levostranné minithorakotomie. V současné době je takto prováděno asi 15% výkonů. Je to  méně než v předchozích letech, což je dáno postupným vytříbením indikace tohoto postupu, pracoviště však získalo bohaté zkušenosti umožňující  v nutných případech bezpečné provedení zákroku. Stále více se operují nemocní ve vyšším věku a s rizikovými faktory. Není výjimkou věk nad 80 let, ejekční frakce srdce pod 20-30%, nemocní v dialyzačním programu, těžká plicní postižení a další rizikové faktory, které ještě nedávno provedení operace znemožňovaly. Provádíme také operace komplikací ICHS, např. poinfarktových perforací mezikomorové přepážky a výdutí levé komory srdeční.

Chirurgická léčba získaných chlopenních vad spočívá jak v přímých náhradách chlopní, tak v jejich plastikách. U výkonů na chlopních se ještě více než u operací pro ICHS projevilo rozšíření indikací na komplikovanější nemocné.  Značná pozornost je v současné době věnována mitrálním vadám. Zde převládá snaha o plastickou úpravu vlastní chlopně a o zachování závěsného aparátu pří nutnosti náhrady.  Pro operace aortálních chlopní jsou přínosem nové chlopenní náhrady s lepšími hemodynamickými vlastnostmi (např. St. Jude Regent), které umožňují lepší život nemocného dlouhodobě po operaci.

V roce 1984 provedl IKEM první transplantaci srdce ve východní Evropě. Od roku 1992 transplantace jako jediné další pracoviště v ČR provádí  kardiochirurgie v Brně. 7.6.2003 byla v IKEM provedl IKEM svoji pětistou transplantaci. Tento úspěch lékaři i všichni transplantovaní náležitě oslavili na společném setkání v září roku 2003 . Pět až deset let po transplantaci žije 40% nemocných. To platí pro transplantace z 90. let. O deset let dříve to bylo o 20% horší.  V současné době provádíme kolem 30-40 transplantací ročně.

thoratecNa klinice byl v roce 2003 zahájen program "umělého srdce", přesněji mechanické srdeční podpory. Jde o první takovou operaci v zemích bývalého východního bloku (nepočítaje Německo) a stala se předmětem značné mediální pozornosti. Příjemci jsou kandidáti transplantace srdce v době, kdy srdce právě není k dispozici jako přechodná podpora do transplantace srdce. Jsou  používány přístroje Thoratec VAD, Thoratec HeartMate II a Levitronix CentriMag.  První implantace proběhla 3.4.2003 (Thoratec VAD). Dosavadní výsledky jsou zejména s ohledem na stav pacientů před implantací velmi potěšující. Prakticky jistá smrt se změnila ve slušnou naději nejenom na život, ale i na kvalitní život.

Nadále drží klinika prioritní místo v chirurgické léčbě poruch srdečního rytmu. Tato oblast se týká zejména léčení komorových tachyarytmií u nemocných po infarktu myokardu, ale rutinního rozšíření doznaly i operace pro fibrilace síní, tzv. MAZE operace, které byly do praxe zavedeny v roce 2001. K destrukci vodivé tkáně je používána radiofrekvenční energie a hluboké mražení tkání. Tradiční je spolupráce s Kardiologickou klinikou na implantacích pacemakerů (= kardiostimulátorů) a defibrilátorů. Historicky byla v IKEM provedena první implantace pacemakeru ve východní Evropě, jen 4 roky po první implantaci ve světě.

Rekonstrukce velkých cév zahrnuje zákroky pro výdutě, disekce a traumata hrudní aorty. Byla zavedena řada nových postupů jako kanylace tepenného systému via arteria axillaris, metoda zástavy oběhu v hluboké hypotermii, antegrádní perfuze tepen zásobujících mozek a další. To umožňuje mimo jiné zákroky v oblasti aortálního oblouku.   Provedená rekonstrukce může být kompletnější s dopadem především na dlouhodobou prognózu nemocných.

Pracoviště provádí také chirurgické výkony pro vrozené vady u dospělých. Nejčastější je defekt septa síní.

Klinika poskytuje pregraduální výuku studentům medicíny. Ve spolupráci s Institutem pro vzdělávání ve zdravotnictví zde probíhá postgraduální výuka lékařů.

Výzkumná činnost se rozšířila zejména o experimentální část. Řada mladých chirurgů získala výzkumné granty a ve spolupráci s Fyziologickým ústavem Akademie věd provádí řadu zajímavých pokusů na izolovaném modelu krysího srdce. V klinickém výzkumu pokračuje řešení grantů a výzkumných záměrů. Většina těchto úkolů je řešena na multidisciplinárním principu ve spolupráci s ostatními pracovišti Kardiocentra, zejména s Klinikou kardiologie.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít