CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Požadavky na akreditovaná pracoviště 1. a 2. stupně v diabetologii

Požadavky na akreditovaná pracoviště 1. a 2. stupně v diabetologii

Výuka lékaře v programu specializační přípravy v oboru diabetologie

Všeobecná charakteristika

Specializační příprava v oboru diabetologie, jejíž náplň je dána vzdělávacím programem je jednostupňová, trvá 5 let, předpokládá absolvování společného interního základu (minimálně 24 měsíců) a specializované praxe, která trvá minimálně 36 měsíců a zahrnuje povinnou a doplňkovou praxi. Výuka probíhá po celou dobu trvání na akreditovaných pracovištích (AP). 

Pro obor diabetologie jsou to následující typy AP:

 1. AP pro společný interní kmen
 2. AP pro vlastní specializovaný výcvik v diabetologii, a to :
  - AP 1. typu – zajišťuje povinnou specializační praxi (30 měsíců)
  - AP 2. typu (diabetologická centra)- zajišťuje doplňkovou specializační praxi (6 měsíců)

Způsob získávání akreditace:

AP pro společný interní kmen – zdravotnické zařízení předkládá samostatnou žádost o akreditaci

AP 1. typu - zdravotnické zařízení předkládá samostatnou žádost o akreditaci

AP 2. typu - zdravotnické zařízení předkládá samostatnou žádost o akreditaci, pracoviště získává zároveň automaticky akreditaci v rozsahu AP 1.typu.
   
Podmínkou pro získání statutu AP ve specializačním oboru diabetologie, je aby pracoviště pokrývalo svou činností obor diabetologie v rozsahu příslušné části jeho vzdělávacího programu. Akreditaci může získat jedno zdravotnické zařízení nebo více subjektů, jejichž činnost se vzájemně doplňuje. V tom případě a) žádající zdravotnické zařízení dokládá seznamem spolupráci s dalšími specializovanými pracovišti nebo b) podávají pracoviště „společnou“ žádost o akreditaci, v níž jsou všechny subjekty rovnocenným partnerem.

Požadavky na akreditované pracoviště  - AP oboru diabetologie 1. typu

 1. Předmět činnosti.  
  AP zajišťuje průběh povinné specializované praxe v oboru diabetologie, metabolismu a výživy (minimálně 30 měsíců), která zahrnuje práci na lůžkovém interním oddělení a v diabetologické ambulanci pod vedením odborného školitele.
    
 2. Charakter pracoviště a materiálně-technické požadavky
  AP disponuje lůžkovým zázemím (lůžkové interní oddělení) a specializovanou diabetologickou ambulancí. AP musí doložit seznam výkonů v diabetologii včetně výkonů nasmlouvaných se zdravotními pojišťovnami. Seznam prováděných výkonů přikládá pracoviště k žádosti na samostatné příloze.

  AP má základní komplement, tj. laboratoř klinické biochemie a hematologie v nepřetržitém provozu, a laboratoř mikrobiologickou. Pracoviště disponuje základními zobrazovacími metodami (RTG, sonografie) a koná pravidelné klinickopatologické semináře.
  Rozsah služeb odpovídá poskytované péči, pracoviště splňuje aktuální požadavky Rady pro akreditaci ČLS JEP.
   
 3. Personální požadavky
  Minimálním požadavkem na AP je 1 odborný školitel, který vede zpravidla jednoho, případně dva školence.
  Odborný školitel  je lékař s atestací v oboru diabetologie (nejméně 5 let po atestaci) a s minimálně 5-ti letou praxí v oboru, v minimálním nedělitelném úvazku 0,5. 

  Školitel dokládá svou způsobilost k výkonu funkce při žádosti pracoviště o akreditaci či reakreditaci licencí pro výkon vedoucího lékaře pro obor diabetologie podle StP č. 11 ČLK nebo profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. 
  Školitel může být zároveň vedoucím AP.
  Vedoucí AP je lékař se specializací v oboru diabetologie nebo vnitřního lékařství (dle zákona 95 Sb) nebo atestací z vnitřního lékařství II. st. (nejméně 5 let po atestaci) a s minimálně 10-ti letou praxí v oboru, v minimálním nedělitelném úvazku 0,5 
  Vedoucí dokládá svou způsobilost k výkonu funkce při žádosti pracoviště o akreditaci či reakreditaci licencí pro výkon vedoucího lékaře pro obor diabetologie či vnitřního lékařství podle StP č. 11 ČLK nebo profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. 
   
 4. Zajištění podmínek školence
  Pracovní místo, skříň, přístup k odborné literatuře a internetu.

Způsob podání žádosti AP1:

Pokud pracoviště splňuje předpoklady pro akreditaci zasílá přihlášky ve formě vyplněného dotazníku (Příloha 1-5) s požadovanými doklady o způsobilosti na adresu předsedy akreditační komise pro obor diabetologie (prof. MUDr. T.Pelikánová, DrSc., e-mail: terezie.pelikanova@medicon.cz) a  MZ ČR, obor vědy, vzdělávání a uznávání kvalifikací (p. R.Špírková, e-mail: Radka.Spirkova@mzcr.cz).

Seznam dokumentů požadovaných z pracovišť pro akreditační řízení AP1:

 1. Žádost pracoviště o akreditaci - viz. zák. 95/2004, §14,
 2. Dotazník k žádosti o udělení statutu akreditovaného pracoviště 1. typu v oboru  diabetologie o akreditaci – Příloha 1,
 3. Seznam výkonů prováděných na pracovišti žadatele – Příloha 2,
 4. Seznam techniky používané pracovištěm žadatele – Příloha 3,
 5. Seznam publikací  pracoviště žadatele se zaměřením na publikace školitele(školitelů) za poslední 3 roky  –  Příloha 4,
 6. Seznam grantů a jiných výzkumných úkolů řešených na pracovišti žadatele za posledních  pět let – Příloha 5,
 7. Specializační diplomy školitelů a vedoucího AK,
 8. Licence pro výkon vedoucího lékaře v oboru  nebo profesní životopis s přehledem odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech u příslušných odborníků. 

Požadavky na akreditované pracoviště  - AP oboru diabetologie 2. typu (diabetologické centrum)

 1. Předmět činnosti:  
  AP zajišťuje průběh doplňkové specializované praxe v oboru diabetologie, metabolismu a výživy v trvání minimálně 6 měsíců, která zahrnuje:
    
        14 týdnů na lůžkovém a ambulantním oddělení
          2 týdny v podiatrické ambulanci, 
          2 týdny na jednotce intenzivní metabolické péče,
          1 týden celkem při edukaci pacientů,
          1 týden na akreditovaném obezitologickém pracovišti,
          2 týdny na akreditovaném osteologickém pracovišti,
          1 týden na dialyzační jednotce,
          1 týden na koronární jednotce.
   
 2. Charakter pracoviště a materiálně-technické požadavky

  AP má po stránce léčebně-preventivních aktivit statut diabetologického centra, který uděluje MZ na základě doporučení výboru ČDS. Navíc má jasně prokazatelné výukové a výzkumné aktivity:

  AP musí mít lůžkové oddělení,  jednotku metabolické intenzivní péče (JIMP), specializované ambulance (diabetologická, osteologická-endokrinologická, obezitologická), podiatrickou ambulanci, edukační pracoviště a přímo spolupracovat s pracovišti jiných oborů (oddělení eliminačních metod, angiologické pracoviště, cévně chirurgické pracoviště, pracoviště intervenční radiologie, rehabilitace, ortopedie, oční pracoviště, neurologické pracoviště, kardiologické pracoviště, gastroenterologické pracoviště, endokrinologie a gynekologicko – porodnické pracoviště).

  Seznam prováděných výkonů přikládá pracoviště k žádosti 
  Pracoviště přikládá ve své žádosti o akreditaci seznam prováděných výkonů seznam techniky, kterou používá pro diagnostickou a léčebně preventivní činnost na samostatné příloze Přílohy 2 a 3).
  Nezbytností jsou laboratoře klinické biochemie, hematologie (v nepřetržitém provozu), mikrobiologieu a imunologie, stejně jako potupnost zobrazovacích metod (CT, MR, monografie, izotopy). Na pracovišti probíhají pravidelné klinickopatologické semináře. 
   
 3. Personální požadavky
  Vedoucí AP 2. typu
   je lékař s atestací v oboru diabetologie a s nejméně 10-ti letou praxí v oboru. Dále dokládá svou způsobilost k výkonu funkce při žádosti pracoviště o akreditaci či reakreditaci licencí pro výkon vedoucího lékaře pro obor diabetologie podle StP č. 11 ČLK nebo profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. 

  Odborný školitel  je lékař s atestací v oboru diabetologie s minimálně 5-ti letou praxí v oboru, v minimálním nedělitelném úvazku 0,5. 
  Školitel dokládá svou způsobilost k výkonu funkce při žádosti pracoviště o akreditaci či reakreditaci platnou licencí pro výkon vedoucího lékaře pro obor diabetologie podle StP č. 11 ČLK nebo profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech. 

  Minimální počty dalších pracovníků s VŠ a SŠ vzděláním, jejichž zařazení a činnost vyplývá z programu specializační přípravy v diabetologii:
         •   lékař s atestací z diabetologie 3,
         •   psycholog 1,
         •   edukační sestra 1,
         •   podiatrická sestra 1,
         •   dietní sestra či nutriční terapeut 1.
     
  AP dokládá seznamem spolupráci s dalšími specialisty jiných oborů (Příloha 1):
  (internista zaměřený na osteologii, internista zaměřený na problematiku metabolismu a výživy, internista zaměřený na problematiku obezity, endokrinolog, nefrolog, angiolog, angiochirurg, neurolog, oftalmolog, gynekolog- porodník, intervenční radiolog, ortopéd, gastroenterolog, protetik).
    
 4. Výukové předpoklady
  Pracoviště dokládá ve své žádosti seznamem odborných periodických časopisů a literatury  vztahujících se ke specializačnímu oboru, že má školenec dostupné při stáži zdroje pro další vzdělávání (Příloha 1).
    
 5. Vědecko-výzkumná činnost 
  Pracoviště přikládá k žádosti o akreditaci na samostatné příloze seznam odborných publikací svých pracovníků za poslední 3 roky (články a abstrakta odděleně) a seznam řešených výzkumných úkolů (grantů,  záměrů aj.) (Příloha 4 a 5).
    

Způsob podání žádosti AP2:

Pokud pracoviště splňuje předpoklady pro akreditaci zasílá přihlášky ve formě vyplněného dotazníku (Příloha 1-5) s požadovanými doklady o způsobilosti na adresu předsedy akreditační komise pro obor diabetologie (prof. MUDr. T.Pelikánová, DrSc., e-mail: terezie.pelikanova@medicon.cz) a  MZ ČR, obor vědy, vzdělávání a uznávání kvalifikací (p. R.Špírková, e-mail: Radka.Spirkova@mzcr.cz).

Seznam dokumentů požadovaných z pracovišť pro akreditační řízení AP2:

 1. Žádost pracoviště o akreditaci – viz zák. 95/2004, § 14,
 2. Dotazník k žádosti o udělení statutu akreditovaného pracoviště 2. typu v oboru  diabetologie o akreditaci – Příloha 1,
 3. Seznam výkonů prováděných na pracovišti žadatele – Příloha 2,
 4. Seznam techniky používané pracovištěm žadatele – Příloha 3,
 5. Seznam publikací  pracoviště žadatele se zaměřením na publikace školitele(školitelů) za poslední 3 roky  –   Příloha 4,
 6. Seznam grantů a jiných výzkumných úkolů řešených na pracovišti žadatele za posledních  pět let – Příloha 5,
 7. Specializační diplomy školitelů a vedoucího AK,
 8. Licence pro výkon vedoucího lékaře v oboru  nebo profesní životopis s přehledem odborných a pedagogických aktivit v posledních 5 letech u příslušných odborníků. 

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít