CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • O nás
 • GDPR
 • Informace pro pacienty IKEM o zpracování osobních údajů

Informace pro pacienty IKEM o zpracování osobních údajů

Informace pro pacienty IKEM o zpracování osobních údajů


1. Správce osobních údajů
2. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje
3. Jaké osobní údaje můžeme zpracovávat
4. Aktualizace Vašich osobních údajů
5. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje
6. Komu předáváme Vaše osobní údaje
7. Předávání osobních údajů do třetích zemí
8. Jaká jsou Vaše práva
9. Váš kontakt pro jakékoli dotazy
[ Cílová kotva 1 ]

1. Správce osobních údajů

1.1. Institut klinické a experimentální medicíny, státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268‑II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „IKEM“ nebo „my“) je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“).

1.2. Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „pacienti“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

1.3. S informacemi, které o Vás shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, nakládáme zodpovědně. Tento dokument obsahuje informace o zpracování Vašich osobních údajů a popisuje Vaše práva.


[ Cílová kotva 2 ]

2. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

2. 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 • poskytování zdravotních služeb a plnění povinností uložených poskytovateli zdravotních služeb obecně závaznými právními předpisy (včetně např. vedení zdravotnické dokumentace a vykazování hrazených zdravotních služeb). Právním základem prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6  odst. 1 písm. c) a čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR;
 • plnění smlouvy s Vámi, např. smlouvy o péči o zdraví, na  jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být  uzavřena písemně). Právním základem  prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku IKEM (např.  informování a upozornění pacienta na termín vyšetření či kontroly). Právním základem prováděného zpracování je  v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR;
 • pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely uvedené v takovém souhlasu. Právním základem  prováděného zpracování je v tomto případě čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 9 odst. 2 písm. h) GDPR.

2.2. Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za účelem poskytování  zdravotních služeb a plnění našich povinností jako poskytovatele zdravotních  služeb je zákonným požadavkem. Jako pacient máte ze zákona povinnost takové  osobní údaje IKEM poskytnout. Bez poskytnutí těchto údajů Vám nebudeme moci  poskytnout zdravotní služby (vůbec či v potřebné kvalitě), čímž může dojít i  k poškození Vašeho zdraví či dokonce k ohrožení Vašeho života. Povinnost  poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo  opatrovníka. Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných k účelu plnění  smlouvy je smluvním požadavkem. Nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto  osobní údaje poskytnout, ale bez jejich poskytnutí nemůžeme uzavřít a/nebo  plnit příslušnou smlouvu.


[ Cílová kotva 3 ]

3. Jaké osobní údaje můžeme zpracovávat

3.1. IKEM zpracovává osobní údaje, které nám poskytnete před zahájením poskytování zdravotních služeb či v jejich průběhu a dále údaje shromážděné po dobu poskytování zdravotních služeb. IKEM zpracovává následující kategorie informací o svých pacientech:

 • identifikační údaje (např.  jméno, příjmení, bydliště, pohlaví, datum narození, rodné číslo, státní  příslušnost, číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění);
 • informace o Vašem zdravotním stavu;
 • kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);
 • další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme po dobu poskytování zdravotních služeb.

3.2. IKEM zpracovává pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.


[ Cílová kotva 4 ]

4. Aktualizace  Vašich osobních údajů 

4.1. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, měli byste nám sdělovat pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace, které zpracováváme, jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), prosím informujte nás, abychom zjednali nápravu.


[ Cílová kotva 5 ]

5. Jak dlouho uchováváme Vaše údaje

5.1. Vaše osobní údaje  budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu  jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých  účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší  dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme  používat, jakmile tato doba uplyne. 

5.2. IKEM používá následující kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů pacientů:

 • k účelu dodržování našich právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti IKEM (např. ve vztahu  k naší povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci);
 • k účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené s IKEM;
 • k účelu ochrany  práv, oprávněných zájmů a majetku IKEM budou Vaše osobní údaje zpracovávány  po dobu trvání příslušného chráněného zájmu IKEM. Za účelem ochrany našich  práv budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků  z uzavřené smlouvy, a to konkrétně do konce 5. kalendářního roku po  takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního  nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám,  však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 • osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování).


[ Cílová kotva 6 ]

6. Komu předáváme Vaše osobní údaje

6.1. Vaše osobní údaje budeme v souladu s obecně závaznými právními předpisy předávat jiným poskytovatelům zdravotních služeb (např. pro účely konzultace či konziliárních vyšetření), zdravotním pojišťovnám, orgánům veřejné moci nebo osobám oprávněným nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách. Při poskytování konkrétních zdravotních služeb Vás můžeme informovat i o dalších příjemcích Vašich osobních údajů.

6.2. V případě, že se u nás účastníte klinického hodnocení, budou Vaše osobní údaje předávány (hlavnímu) zkoušejícímu lékaři a/nebo zadavateli studie, kteří budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci.

6.3. Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku IKEM, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům, soudním exekutorům apod.

6.4. IKEM je dále oprávněn předat Vaše osobní údaje svým zpracovatelům, se kterými uzavřel písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů (např. účetní, daňoví či  právní poradci, poskytovatelé IT systémů). Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro IKEM zpracovávají Vaše osobní údaje.

6.5. Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.


[ Cílová kotva 7 ]

7. Předávání osobních údajů do třetích zemí

7.1. V obecné rovině platí, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).

7.2. Pokud však některý z příjemců Vašich osobních údajů (viz čl. 6 výše) zpracovává osobní údaje v zemi mimo EHP, můžeme Vaše osobní údaje předávat i do takové třetí země. V takovém případě nicméně zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních  doložek s příjemcem osobních údajů).


[ Cílová kotva 8 ]

8. Jaká jsou Vaše práva

8.1.  V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vaší žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme.
Právo na opravu
Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
Právo na výmaz:
Můžete nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR. Upozorňujeme, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme.
Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
Právo vznést námitku
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů IKEM, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování.
Právo na omezení zpracování
V určitých případech můžete požadovat, abychom omezili prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
Právo na přenositelnost údajů
Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme na základě smlouvy či Vašeho souhlasu v elektronické podobě.
Právo podat žádost o zjednání nápravy a právo vznést stížnost
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování nicméně můžete podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


[ Cílová kotva 9 ]

9. Váš kontakt pro jakékoli dotazy

9.1. Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23 605 5091.


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2022. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít