CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Medical Tribune/ Mezinárodní ablační workshop v IKEM srdcím svědčí

Medical Tribune/ Mezinárodní ablační workshop v IKEM srdcím svědčí

Klinika kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze uspořádala ve druhé polovině března 13. ročník Pražského workshopu o katetrizačních ablacích s přímými přenosy z katetrizačních sálů. Jeho historii, současnost i budoucnost MT osvětlil prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc., hlavní organizátor akce.

Tradice dvoudenních workshopů byla založena v roce 1998, v době zvyšujícího se zájmu o problematiku katetrizačních ablací a vzniku nových arytmologických center po celé České republice. Vůbec první katetrizační ablace ve světě byla sice provedena již v roce 1982, ale tehdy šlo o velmi jednoduchý, paliativní výkon spočívající v přerušení atrioventrikulárního převodu. Tento typ výkonu byl v pražském IKEM proveden poprvé v roce 1983. Nicméně teprve v roce 1987 byla ve světě provedena první selektivní katetrizační ablace za pomoci radiofrekvenčního proudu, který umožňuje vytvoření přesně ohraničené léze okolo hrotu katetru. S pětiletým zpožděním se tak stalo i v České republice. Dřívější rozvoj této metody bohužel narážel na problémy s pořízením generátoru radiofrekvenčního proudu a nemožností vyslat lékaře na školení do zahraničí.

Výraznější nárůst v počtech výkonů nastal v České republice od roku 1997, kdy si tehdejší centra specializující se na katetrizační ablace (včetně IKEM) pořídila nová registrační zařízení se simultánním digitálním záznamem intrakardiálních signálů. Jelikož mnoho zainteresovaných lékařů nemělo možnost se s novými postupy katetrizační ablace seznámit jinak než prostřednictvím literatury, vznikla v IKEM myšlenka uspořádat workshop s přímými přenosy ze sálu. První tři ročníky uspořádala Klinika kardiologie IKEM sama včetně organizačního zajištění. Vzhledem k rostoucímu zájmu o tuto formu názorné výuky byly další ročníky pořádány již ve spolupráci s firmou CCL, která zajišťuje workshop po stránce organizační. Televizní přenosy zajišťuje již od počátku na vysoké technické úrovni firma Videotrio. Koncept workshopu je jednoduchý: pozvat vynikající odborníky z různých zemí, nechat je přednést přehledovou přednášku o příslušné strategii ablace nebo o nové technologii a poté jim umožnit daný výkon demonstrovat ve spolupráci s některým z lékařů z IKEM. Důraz se přitom klade na neformální atmosféru a na to, aby každý z účastníků měl možnost vznést dotaz nebo komentář k prováděnému výkonu. Počet zvaných odborníků se standardně pohybuje okolo 10 až 15 a někteří jsou požádáni pouze o doplňující přednášky. První ročníky workshopu byly koncipovány převážně tematicky - například jeden byl věnován ablaci flutteru síní, další ablaci komorových arytmií nebo arytmií po operacích vrozených srdečních vad. V posledních letech se workshopy zaměřují na kombinaci ukázek různých strategií postupu a nových technologií.

Až do roku 2007 probíhaly přenosy pouze z jednoho dostupného katetrizačního sálu Kliniky kardiologie IKEM. Výhoda spočívala v tom, že účastníci mohli vidět velkou část každého výkonu. Bohužel však při technických problémech či komplikovaném výkonu někdy nebylo možné udržet pozornost v sále po celou dobu. Od roku 2008 existuje možnost pořádat přenosy současně ze dvou sálů Kliniky kardiologie a k tomu navíc jeden den i ze sálů Kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce. Účastníci tak mají možnost zhlédnout simultánně v jednom půldni až tři výkony a za celou dobu trvání workshopu lze demonstrovat až 10 výkonů...

Plné znění článku: Medical Tribune 10. 5. 2010, sešit C, rubrika Kardiologie


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít