CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • Krevní tlak - správný postup při měření

Krevní tlak - správný postup při měření

MĚŘENÍ TLAKU KRVE.pdf

Krevní  tlak je důležitá veličina, která odráží zdravotní stav organizmu a je proto důležitou součástí lékařského vyšetření. Krevní tlak je ovlivňován podněty ze zevního i vnitřního prostředí, výrazně kolísá v průběhu celého dne, závisí na stavu bdělosti i na fyzické či psychické zátěži.

Jsou různé způsoby, jak měřit hodnotu Vašeho krevního tlaku:

v ambulanci lékaře, v lékárně – udává hodnotu TK v konkrétním okamžiku.

ambulantní monitorování TK (tlakový Holtr) – po dobu 24 hodin, měření TK v pravidelných intervalech

domácí měření TK – při dodržení zásad správného měření poskytuje dobré výpovědní hodnoty

Cílové hodnoty TK závisí na použité metodě měření, Vašem zdravotním stavu (rizikové faktory a snášenlivost léčby) a doporučení lékaře. Obecně platí tato rozmezí pro hodnoty TK naměřené v ambulanci lékaře nebo v lékárně:

TK < 140/90 pro pacienty ve věku 18-65 let, na základě dalších rizikových faktorů případně cílit na 130/80 mm Hg, pokud jsou tyto nižší hodnoty tolerovány

TK < 130/80 pro pacienty starší 65 let (dle zdravotního stavu a fyzické kondice pacienta), pro pacienty s diabetem bez poškození ledvin, pro pacienty s dlouhodobým onemocněním ledvin (dle porady s lékařem), pro pacienty po transplantaci ledvin.

Cílové hodnoty domácího měření bývají většinou o 5-10 mm Hg nižší, například pro pacienty 18-65 let bez poškození ledvin tedy ideálně TK < 135/85mm Hg.

Cílové hodnoty Vašeho tlaku určuje Váš lékař!

 

Měření  tlaku krve v domácím prostředí

Četné studie prokázaly, že hodnoty TK v domácím prostředí mohou lépe předpovídat riziko srdečně-cévních onemocnění než náhodně změřený TK v ordinaci lékaře nebo v lékárně.

1. Automatické  elektronické přístroje – tonometry – tlakoměry

V současnosti je na trhu větší počet automatických elektronických přístrojů k měření TK. Jsou snadněji ovladatelné než rtuťový tonometr s fonendoskopem, protože vše je obsaženo v jednom přístroji. Mají manžetu upravenou pro manipulaci s jednou ruku, automatické nafukování a vypouštění manžety, velký a snadno čitelný displej a indikátor chybného měření (error). Měří na oscilometrickém principu, tzn. že je snímáno kmitání tlaku nad stlačenou pažní tepnou (arterií brachialis). Pro zachování přesnosti by měl být tlakoměr pravidelně kontrolován (kalibrován) v metrologickém ústavu či u výrobce  dle frekvence používání 1x za 1-2 roky.

U osob s poruchami srdečního rytmu (fibrilace síní) je automatické oscilometrické měření TK méně spolehlivé. U těchto osob je vhodné ověřit hodnotu TK rtuťovým tonometrem, anebo používat k domácímu měření automatický elektronický tonometr, který vyhodnocuje TK i při nepravidelném srdečním rytmu (např. Omron M6).

K dispozici jsou také automatické elektronické přístroje s manžetami na zápěstí nebo na prst. Jsou velmi citlivé na polohu končetiny a pohyb prstů, proto se k měření TK v současné době nedoporučují.

Evropská hypertenzní společnost (EHS) doporučuje používat přístroje, které mají atest některé z těchto odborných společnosti, např: Britská společnost pro hypertenzi – BHS, Mezinárodní protokol Evropské Hypertenzní Společnosti – EHS - International Protocol (IP), protokol americké Asociace pro zdokonalení lékařských přístrojů – ANSI/AAMI. Evropská norma EN 1060-3 z roku 1997 doporučuje testovací protokoly: ANSI/AAMI a BHS. O dostupných tonometrech na trhu v ČR, splňujících kritéria odborných společností pro domácí měření TK, se informujte u svého lékaře nebo v lékárnách.

2. Zásady měření a  vyhodnocení TK v domácím prostředí:

Pokud si měříte tlak doma, je důležité dodržovat několik zásad, aby měření mělo výpovědní hodnoty:

 • používejte jen validovaný a pravidelně kalibrovaný tlakoměr s manžetou na paži,
 • řádně dodržujte pravidla techniky měření TK, viz. níže,
 • měřte se na paži s vyšším tlakem krve - při prvním měření změřte tlak na obou pažích, poté měřte vždy na té paži, na které byl naměřen vyšší TK (rozdíl TK mezi pažemi do 10 mm Hg je považován za normální),
 • měření provádějte pravidelně po dobu 7 dní a to 2 - 3 měření ráno (před snídaní mezi 6 - 9 hod) a 2 - 3 měření večer (po večeři mezi 18 – 21 hod), neměly by být započítávány výsledky z měření provedených v prvním dni (obvyklá počáteční úzkost pacienta při použití nového přístroje),
 • poté již stačí měřit TK buď čtvrtletně po dobu 1 týdne (2-3x ráno, 2-3x večer) před návštěvou lékaře, nebo 1x týdně (opět v den měření ráno i večer). Na frekvenci měření se dohodněte se svým ošetřujícím lékařem.

3. Technika měření TK  v domácím prostředí:

 • měření provádějte v klidné místnosti s optimální teplotou, při měření nemluvte – při hovoru se TK zvyšuje
 • před měřením se posaďte - používejte židli s opěradlem, o kterou se opřete; obě nohy mějte nepřekřížené pevně na zemi; zůstaňte 5 - 10 minut v klidu
 • měření neprovádějte v blízkosti silného elektrického pole (televizor, mikrovlnná trouba)
 • nekuřte, necvičte, nepijte kávu a alkohol minimálně 30 minut před měřením anebo udělejte záznam o této skutečnosti do tabulky
 • manžetu nasaďte hadičkou směrem dolů cca 2 cm nad loketní jamku na odhalenou paži
 • paže nesmí být zaškrcená, těsný oděv je nutné sundat
 • velikost manžety zvolte dle velikosti obvodu Vaší paže:

▪ obvod paže do 33 cm - manžeta šíře 12 cm

▪ obvod paže 33 – 42 cm - manžeta šíře 15 cm

▪ obvod paže nad 42 - 50 cm - manžeta šíře 20 cm

některé tonometry jsou opatřené univerzální manžetou pro normální i silnou paži 22-42 cm

 • paži mějte volně opřenou o podložku v úrovni srdce, dlaní nahoru
 • u dialyzovaných pacientů se doporučuje měřit TK na opačné paži než je zavedený „shunt“
 • TK se obvykle měří 2-3krát, počítá se průměr z 2. a 3. měření; mezi jednotlivými měřeními dodržet pauzu 1-2 minuty (není nutné manžetu sundávat); zaznamenávejte výsledky měření do tabulky
 • TK se doporučuje měřit ráno i večer před užitím léků, dále při novém léku v terapii či při zdravotních obtížích, ale pozor! Nikdy si sami neměňte dávky léků na základě naměřených hodnot bez porady s lékařem
 • pokud déle tonometr nepoužíváte, vyndejte baterie
 • poraďte se s lékařem, při jaké hodnotě tlaku krve ho budete kontaktovat

V případě  jakýchkoliv Vašich dotazů k měření TK či výběru vhodného tonometru se na  nás neváhejte obrátit! Rádi Vám poradíme!

 Vypracováno podle Doporučení diagnostických postupů u arteriální hypertenze České společnosti pro hypertenzi. Téma bylo zpracováno bez nároků na úplnost, dle nejlepšího svědomí autora.       


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít