CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
 • Změnit
  velikost písma
 • Úvod
 • IKEM a Transparency International: Efektivní a systémová spolupráce u strategických investic

IKEM a Transparency International: Efektivní a systémová spolupráce u strategických investic

(Praha, 13. 12. 2022) Stavba nových pavilonů G1, G2 v IKEM je v polovině a i přes výpadky materiálů a zdražování v českém stavebnictví pokračuje s minimálním zpožděním. Dostavba IKEM je připravována pod supervizí Transparency International (TI), která jako nezávislý monitor hlídá vynakládání finančních prostředků. Stavba pavilonů G1, G2 je první ze sedmi strategických vládních investic z oblasti zdravotnictví, u které se podařilo dokončit přípravu stavební investice, získat stavební povolení, vysoutěžit zhotovitele a začít stavět.

Spolupráce IKEM s Transparency International začala ještě před samým začátkem stavby. „Tzv. Pakt integrity, jehož uzavření je v rámci státních příspěvkových  organizací unikátní, jsme podepsali už v době výběrových řízení na  zhotovitele stavby. Protože se jedná o zakázku, která je v konečném součtu  stavbou za více než 1 miliardu korun, chtěli jsme mít co největší míru jistoty,  že celá investice od zadání, přes soutěž, vyhodnocení a hlavně realizaci, bude  dozorována nezávislou autoritou a vše proběhne transparentně, dle zákonů a podle  světových standardů,“ vysvětluje Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM. V počáteční fázi byly implementovány postupy tzv. dobré praxe, kdy Transparency International prováděla:

 • nezávislý monitoring od výběru zhotovitele stavby až po realizaci a předání;
 • zajištění dodržování vzájemných práv a povinností smluvních stran (zadavatel, správce stavby, zhotovitel, TI);
 • monitoring dodržování zásad plynoucích ze zákona o veřejných zakázkách při výběru zhotovitele (TI monitoroval tvorbu zadávací dokumentace a účastnil se výběrového řízení a jeho hodnocení nabídky a kvalifikace);
 • kontrolu průběhu veřejné zakázky a sledování realizace stavby z pohledu zamezení korupčním rizikům.

Při realizaci stavby je pak Transparency International coby nezávislý monitor součástí všech důležitých jednání:

 • účastní se všech jednání Řídící rady;
 • má on-line přístup k databázové dokumentaci stavby;  
 • má přehled o vzniklých vícenákladech před jejich realizací a méně prací včetně všech podkladů;
 • monitoruje a připomínkuje návrhy dodatků smluv;
 • má možnost nahlížet do stavebního deníku;
 • zhotovitel stavby má povinnost poskytnout nezávislému monitoru na vyžádání úplný seznam externích poskytovatelů služeb.

„Pakty integrity jsou  mezinárodně uznávaným nástrojem, jehož cílem je snižovat korupční rizika ve  veřejných zakázkách a tím posilovat důvěru široké veřejnosti k veřejnému  zadávání. Jsem rád, že díky spolupráci s IKEM dostaly Pakty integrity možnost  rozvíjet se i v českém prostředí,” komentuje Ondřej Kopečný, ředitel české kanceláře Transparency International.

Na základě zákona o veřejných zakázkách a stanoviska MMR a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů byla vytvořena mezi zúčastněnými stranami Paktu integrity společná metodika a postupy s promítnutím vlivu nárůstu cen jednotlivých stavebních materiálů. Metodika zohledňuje skokový nárůst cen stavebních materiálů, který jsme jako zhotovitel ani objednatel jednající s péčí řádného hospodáře nemohli předvídat. „Nestabilita  cen různých materiálů nebo jejich nedostatek představuje závažný problém  zejména pro velké, složité projekty jako je např. výstavba pavilonů v IKEM. TI  v pozici nezávislého monitora tak pomáhá přispět ke shodě mezi zadavatelem a  dodavatelem, jak tyto náročné situaci řešit,” vysvětluje Adam Jareš, vedoucí právník TI. „Metodika pro  posuzování nárůstu cen je založena na znaleckých posudcích
  a stanovuje postup, který se obě strany zavázaly dodržovat, a tím snižuje  riziko sporů a prodloužení stavby,”
dodává.

Pro veškerou dokumentaci je používán také online softwarový systém za účelem ukládání projektových a finančních dokladů s přístupem všech členů Paktu integrity včetně stavebního odboru Ministerstva zdravotnictví. Přínosem je kompletní online přehled pro všechny účastníky stavby s nastaveným workflow schvalování jednotlivých dokumentů. „Jasně  definované a kontrolované vynakládání s finančními prostředky je pro IKEM jednou  z hlavních priorit. Dostavba je největší investicí od počátku milenia a  institut se na ní významně podílí svým rozpočtem. Proto jsem velmi rád, že IKEM  stále hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a letos uzavřeme rok  s historicky nejvyšším ziskem, který se šplhá k 330 milionům korun.  To IKEM zajistí stabilitu a možnost rozvoje v nadcházejících letech,“ uzavírá Ing. Michal Stiborek, MBA.

Výstavba  budov G1 a G2 k 13. 12. 2022

 • Realizace zahájena v červenci 2021 s předpokládaným termínem dokončení březen 2024
   (32 měsíců)
 • Celková soutěžní cena stavby je 953 mil. s DPH (státní dotace 694 mil.)
 • Od zahájení stavby ukončeno 5 milníků z 11 v celkové fakturované částce 153 mil.
 • Na základě dodatků na vzniklé více a méně práce došlo dosud k navýšení o cca 30 mil. (3,1 % ze soutěžní ceny) 
 • Strategická vládní investice – dostavba nových pavilonů G1, G2 za 1,05 miliardy korun přinesou IKEM nová lůžka a nové možnosti léčby pro nemocné z celé České republiky. Celkem 14 564 mpřinese nové podlahové plochy pro transplantační a kardiovaskulární medicínu. Nové pavilony umožní IKEM, jehož spádová oblast je celá republika, rozšířit kapacity a zvýšit tak počet pacientů, kteří potřebují superspecializovanou léčbu kardiovaskulárních chorob, poruch metabolismu nebo transplantaci orgánů.
 • Do dvou nových pavilonů – jednoho sedmipatrového a druhého čtyřpatrového – bude umístěn společný akutní příjem, oddělení ARO, kardiologická, metabolická a angiologická jednotka intenzivní péče. Zvětší se také ústavní lékárna nebo technické zázemí nemocnice. Celkově tam bude 83 nových lůžek, JIP i standardní.
 • Plně bezbariérová budova s moderními technologiemi bude využívat obnovitelné zdroje energie prostřednictvím energopilotů spolu s tepelnými čerpadly. Pavilony G1 a G2 budou architektonicky i provozně moderně řešené. Vzdušný design celoproskleného obvodového pláště budovy doplní uvnitř moderní technologické řešení, které bude využívat obnovitelné zdroje energie. Zdrojem tepla pro podlahová vytápění JIP pracovišť a chladu
   pro vzduchotechniku budou tepelná čerpadla. Toto řešení zajistí stabilitu provozu i v případě dlouhodobějšího výpadku dodávek tepla, kdy by jinak hrozila evakuace pacientů. A navíc díky obnovitelným zdrojům energie významně ušetří náklady. Nové pavilony IKEM s nejnovějším vybavením nabídnou zaměstnání stovce lékařů, sester a dalším zdravotníkům.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít