CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Aktuálně řešené výzkumné projekty

16-28249A - Transplantace pankreatických ostrůvků do podkožní kapsy - preklinická studie

Řešitel: doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.

Projekt je zaměřený na vývoj umělé dutiny v podkoží diabetika, která bude následně využita pro transplantaci izolovaných Langerhansových ostrůvků. Hlavní studovanou otázkou je správné načasování jednotlivých kroků, kdy hojící se tkáň není zatížena zánětem, ale je bohatá na prokrvení. Předpokládáme, že poskytne výrazně lepší podmínky pro přihojení ostrůvků než stávající transplantace do portální žíly jater.


16-28254A - Řízená vaskularizace mikroporézního skeletu pro následnou transplantaci buněk

Řešitel: doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.

Projekt je zaměřen na vývoj skeletu, který je tvořen sítí drobných kanálků pokrytých růstovými faktory pro podporu růstu cév. Tyto kanálky mají směrovat růst vaziva a cév z okolní tkáně do cílového prostoru tak, aby na povrchu uměle vytvořené dutiny vznikla bohatá síť kapilár. Dutinu bude následně možné použít pro transplantaci buněk nebo ostrůvků.


17-29009A - Nová metoda transplantace Langerhansových ostrůvků do omenta

Řešitel: prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Langerhansovy ostrůvky se v současné době transplantují do portální (vrátnicové) žíly jater. Vyvíjíme novou možnost, kdy se ostrůvky ukládají do uměle vytvořeného prostoru mezi dvěma listy střevní předstěry (omenta), a to ve speciálním biokompatibilním gelu, který je vytvořen z krevní plazmy a fibrinu. Vyvinuli jsme zatím funkční model v experimentu u potkanů, který prokazuje, že ostrůvky jsou po transplantaci diabetickým potkanům do omenta stejně dobře funkční, jako při transplantaci do jater. V rámci klinické studie u lidí byla metoda s úspěchem použita zatím u 2 pacientů.


NV19-02-00118 - Úloha epikardiální tukové tkáně, subklinického zánětu a nových lipidových signálních molekul při vzniku a rozvoji srdečního selhání

Řešitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Epikardiální tuková tkáň svým složením a metabolickými a endokrinními charakteristikami připomíná viscerální tukovou tkáň. Díky těsné anatomické blízkosti k myokardu mohou její působky přímo ovlivňovat vznik a vývoj některých onemocnění srdce včetně srdečního selhání. Cílem projektu je studovat význam epikardiální tukové tkáně na vznik srdečního selhání se zaměřením na nové lipidové mediátory produkované v epikardiálním tuku. Projekt probíhá ve spolupráci s Klinickou kardiologie a Klinikou kardiochirurgie IKEM a Fyziologickým ústavem AV ČR.


NU20-02-00190 - Vliv komplexní intervence cílené na snížení hmotnosti na kontrolu rytmu u obézních pacientů s fibrilací síní

Řešitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Obezita je významným rizikovým faktorem pro vznik fibrilace síní, zatímco snížení tělesné hmotnosti ve většině studií toto riziko snižuje. Cílem projektu je posoudit vliv komplexního programu zaměřeného na snížení hmotnosti na arytmickou zátěž u pacientů s fibrilací síní indikovaných ke katetrizační ablaci a s obezitou 1. či vyššího stupně v porovnání s kontrolní skupinou pacientů bez této intervence. U všech pacientů zařazených do intervenční větve bude prováděna intenzivní intervence životního stylu zahrnující úpravy diety, fyzické aktivity, případně provedení bariatrické chirurgie s cílem snížení hmotnosti o více než 10 %. Projekt probíhá ve spolupráci s Klinickou kardiologie IKEM.


NU20-01-00186 - Identifikace faktorů ovlivňujících adherenci k farmakoterapii u pacientů s diabetem 2. typu s využitím necílené metabolomiky

Řešitel: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

V rámci projektu bude testována hypotéza, že adherence k medikamentózní léčbě u pacientů s T2DM může být účinně monitorována pomocí chemické analýzy vybraných léků v krevní plazmě a že globální metabolomické profilování může identifikovat biomarkery, které by nepravidelnosti v užívání léků dokázaly odhalit. Projekt tak může významně přispět k optimalizaci léčby DM2T a dalších chronických onemocnění.


NU20-01-00078 - Racionalizace antibiotické terapie infekce u syndromu diabetické nohy a její vztah ke gastrointestinálnímu traktu

Řešitel: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.

Daný projekt má za cíl zjistit nejefektivnější a nejbezpečnější formu podávání ATB u nemocných s infekčními komplikacemi v rámci syndromu diabetické nohy. Během projektu bude sledována řada parametrů, které mohou negativně ovlivnit dostupnost podávaných ATB do periferních tkání. Souběžně bude monitorován vliv ATB terapie na gastrointestinální trakt ve smyslu poruchy střevní bariéry a míry indukce střevní dysmikrobie.


NU20-01-00067 - Vliv kompenzace diabetu na placentární funkce a fetální cirkulaci u těhotných žen s diabetem 1. Typu

Řešitel: MUDr. Miloš Mráz, Ph.D.

Cílem grantu je komplexně analyzovat vztah mezi glykemickou kompenzací a rozvojem placentární dysfunkce, vývojem plodu a těhotenskými komplikacemi u těhotných pacientek s diabetes mellitus 1. typu. Za daným účelem se využívá široká paleta vyšetření zahrnujících stanovení vybraných cirkulujících placentárních faktorů a jejích mRNA exprese v placentě, ultrasonografické vyšetření placentární funkce a kardiovaskulárního systému plodu, jakož i kontinuální monitoring glykémie za účelem přesnější charakterizace glykemické kompenzace. Získané výsledky by měly přispět k lepšímu pochopení mechanizmů vzniku těhotenských komplikací souvisejících s diabetes mellitus 1. typu.


MPO_FV20139 - Biotechnologicky modifikovaná kolagenázapro přípravu produktů moderní terapie(advanced therapy medicinal products)

Řešitel: prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Kolagenáza je enzym potřebný pro izolaci Langerhansových ostrůvků při jejich izolaci ze tkáně pankreatu. Izolované a purifikované ostrůvky pak mohou být použity k transplantaci. V rámci spolupráce s firmou MB-Pharma se podílíme na vývoji a testování nového přípravku, který by měl splňovat požadavky pro použití při transplantaci u lidí, měl by být dobře funkční a cenově dostupný.


LTAUSA19073 - Biologické markery úspěšnosti transplantace Langerhansových ostrůvků: český příspěvek do mezinárodního registru CITR (Collaborative Islet Transplant Registry)

Řešitel: prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Cílem projektu je zařadit Laboratoř Langerhansových ostrůvků v rámci IKEM do mezinárodní spolupráce v Collaborative Islet Transplant Registry (CITR). CITR shromažďuje laboratorní a klinické výstupy transplantací Langerhansových ostrůvků provedených především v USA, ale také v několika předních evropských centrech. Data jsou potom kolektivně zpracovávána, aby bylo možné vyhodnotit optimální postupy pro výběr dárců orgánů, izolaci a purifikaci ostrůvků, technik transplantace a imunosupresívní léčby.


19-07378S - Interakce ISLET1 a NEUROD1 ve vývoji a v patofyziologii endokrinní tkáně pankreatu

Řešitel: prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Důležitým krokem k pochopení patofyziologie diabetu a k možnému obnovení ztracených β buněk je identifikace genů, které specifikují buněčný fenotyp v pankreatu a mohou být použity pro přímou transformaci in situ. Cílem projektu je zkoumat buněčné a molekulární procesy ovlivněné delecí transkripčních faktorů Neurod1 a Islet1, které vedou k morfologickým a funkčním abnormalitám pankreatické endokrinní tkáně způsobené podmíněnou delecí těchto genů. Hlavním řešitelem tohoto projektu je RNDr. Gabriela Pavlínková z Biotechnologického ústavu AV ČR.


19-07661S - Použití extracelulární matrix Langerhansových ostrůvků k propagaci a řízené diferenciaci inzulín produkujících buněk

Řešitel: prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Extracelulární matrix je důležitou součástí inzulín produkující tkáně, která napomáhá správné diferenciaci beta buněk pankreatu a udržuje jejich přežívání. Projekt je zaměřen na výzkum tzv. skeletů pankreatické tkáně, které vznikají po decelularizaci pankreatu. Opětovné osídlení vhodnými buněčnými liniemi nebo přímo izolovanými Langerhansovými ostrůvky může pomoci vývoji metod, které povedou k dostupnosti vhodné tkáně k transplantaci pro větší počet vhodných pacientů. Na řešení tohoto komplexního projektu se podílejí pracovníci Laboratoře Langerhansových ostrůvků v rámci Centra experimentální medicíny a dále někteří lékaři v rámci Centra diabetologie IKEM.


MZO 00023001

Dílčí úkol: Transplantace inzulín produkující tkáně v léčbě diabetu a jeho komplikací

Řešitel: prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

Tento širší projekt probíhá v rámci institucionální podpory IKEM a je zaměřen na rozvoj metod transplantační léčby diabetu, které nyní v klinice zahrnují orgánovou transplantaci pankreatu a Langerhansových ostrůvků a v experimentu transplantaci vhodných buněčných linií získaných z prekurzorových či kmenových buněk pankreatu nebo přímo z beta buněk pankreatu. S podporou tohoto projektu probíhají klinické studie hodnotící efekt klinických transplantací ostrůvků a orgánové transplantace pankreatu, jejichž výsledky jsou průběžně publikovány v prestižních časopisech zaměřených na transplantační léčbu. V rámci tohoto projektu probíhají také pilotní experimentální studie, jejichž výsledky jsou nezbytné při předkládání žádostí o podporu u grantových agentur.

Dílčí úkol: Patofyziologické mechanismy a důsledky inzulinové rezistence u experimentálních modelů a u člověka

Řešitel: prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Projekt systematicky přispívá k získávání poznatků o patofyziologických mechanismech inzulinové rezistence (IR) a jejích projevů. V rámci tohoto projektu probíhá řada klinicko-experimentálních intervenčních studií, které mohou ukázat možnosti nutriční a farmakologické intervence. Předností projektu, je, že probíhá v experimentální a klinicko-experimentální rovině a spojuje aktivity klinických (CD) i experimentálních (CEM) pracovišť.

Dílčí úkol: Molekulární mechanizmy vzniku metabolického syndromu a jejich možné preventivní a léčebné ovlivnění

Řešitel: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Cílem tohoto dílčího projektu je přispět k objasnění mechanizmů vzniku různých komponent metabolického syndromu a charakterizaci možností jeho prevence a terapeutického ovlivnění. V dlouhodobém horizontu by tak měl projekt přispět k identifikaci a bližší charakterizaci nových režimových, farmakologických a instrumentálních postupů v léčbě diabetes mellitus 2. typu a dalších složek metabolického syndromu. V projektu je využíváno jak experimentálních studií na myším modelu obezity a DM 2. typu, tak i výzkumů u pacientů s obezitou s DM 2. typu.

Dílčí úkol: Aktuální patofyziologické, diagnostické a terapeutické aspekty syndromu diabetické nohy

Řešitel: prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Realizuje: pod vedením prof. Dr. A. Jirkovské další 3 lékaři (dr. Dubský, dr. Fejfarová a Dr. Wosková) a částečně i dr. A. Němcová (na mateřské dovolené) a dr. J. Hazdrová (pouze ve spolupráci se školitelem dr. Dubským). Projekt je zaměřen na některé aspekty buněčné léčby u pacientů se syndromem diabetické nohy (SDN) a kritickou končetinovou ischemií, na moderní metody lokální léčby a odlehčení SDN, racionální diagnostiku a terapii infekce, zejména osteomyelitidy u SDN, screening spánkové apnoe u pacientů se SDN , hodnocení vlivu fyzické aktivity na parametry metabolické a zejména svalové parametry u pacientů se SDN a na ovlivnění kompenzace diabetu a metabolických parametrů u pacientů se SDN. Součástí je příprava a dokončení publikací s těmito tématy i z minulých let.

Dílčí úkol: Vytvoření alternativního místa pro transplantaci Langerhansových ostrůvků

Řešitel: doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.

Projekt je zaměřen na studium komplikací přihojení štěpu Langerhansových ostrůvků a jejich ovlivnění. Porozumění mechanismu komplikací, které způsobují desrukci až poloviny štěpu během několika hodin až desítek hodin po transplantaci, umožní optimalizaci pocesu transplantace a zlepšení podílu přihojené tkáně. Konečným důsledkem by mělo být snížení počtu ostrůvků nutných pro úspěšnou léčbu jednoho příjemce.

Dílčí úkol: Preklinický model ischemické rány u diabetického prasete

Řešitel: MUDr. Robert Bém, Ph.D.

Syndrom diabetické nohy je závažnou pozdní komplikací diabetu, který se spojen s vysokou mortalitou, morbiditou a zatěžuje zdravotnický systém vysokými finančními náklady. Hledají se proto nové metody léčby, které by hojení ran při syndromu diabetické nohy urychlili, přičemž jednou z nadějných metod je využití buněčné terapie. Cílem našeho projektu je vytvoření vhodného zvířecího modelu ischemické rány u diabetických prasat tak, abychom mohli lépe pochopit efekt buněčné terapie v procesu hojení ischemické rány u diabetiků.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít