CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Program transplantace inzulín produkující tkáně

Indikace ke kombinované transplantaci pankreatu s ledvinou nebo Langerhansových ostrůvků s ledvinou

Kombinovaná transplantace se provádí nejčastěji u pacientů s diabetem mellitem 1.typu, kteří dospěli do stadia pokročilé renální insuficience. Z toho vyplývají indikační kritéria, které zahrnují:

a) diabetes mellitus 1. typu
b) chronické renální selhání s glomerulární filtrací menší než 0,5ml/s a/nebo sérová koncetrance kreatininu vyšší než 250 µmol/l

Jedním ze základních předpokladů úspěšné transplantace je časné zařazení na čekací listinu a to již v předdialyzačním stadiu.


Indikace k izolované transplantaci pankreatu nebo Langerhansových ostrůvků

Izolovaná transplantace slinivky nebo Langerhansových ostrůvků se provádí méně často a je vhodná pro ty pacienty, kteří mají diabetes mellitus 1. typu trpí tzv poruchou rozeznávání hypoglykémií. Hlavním klinickým projevem této komplexní poruchy metabolické regulace glykémie je přítomnost náhlých těžkých epizod hypoglykémií. Tyto hypoglykémie nejsou provázené příznaky a často končí bezvědomím. Ve ojedinělých případech lze indikovat k transplantaci pankreatu či ostrůvků i pacienty bez poruchy vnímání hypoglykémií a to pokud u nich dochází k rychlé progresi mikrovaskulárních komplikací.

Indikace k izolované transplantaci pankreatu či slinivky tak zahrnují:

a) těžké hypoglykemické stavy vyžadující pomoc druhé osoby alespoň 4x za rok
b) epizoda ketoacidózy vyžadující hospitalizaci alespoň 4x ročně
c) trvale přítomné a dokumentované klinické a biochemické ukazatele špatné kompenzace refrakterní na intenzifikovanou komplexní léčbu s přihlédnutím k projevům progrese pozdních komplikací diabetu
d) Vysoká motivace pacienta
e) Nepřítomnost závažnějšího poškození ledvin (clearance endogenního kreatininu > 1 ml/s, nepřítomnost nefrotického syndromu)

Koho kontaktovat v případě zájmu o transplantaci slinivky či Langerhansových ostrůvků

V případě, že máte pacienta, který by splňoval indikační kritéria, nejrychlejším způsobem je poslat email na níže uvedené adresy:
radomira.koznarova@ikem.cz
peter.girman@ikem.cz
diakoordinator@ikem.cz

Dále je možné kontaktovat jakéhokoliv lékaře Kliniky diabetologie nebo sekretariát Kliniky diabetologie. Všechny žádosti posuzujem podle pořadí v jakém přicházejí a vhodné či komplikované pacienty si pozveme ke krátké hospitalizaci.


Transplantace slinivky

Transplantace slinivky břišní je náročný operační výkon probíhající v celkové anestezii. V IKEM v současnosti používáme techniku intraperitoneálního přístupu s retroperitoneálním uložením štěpu. Exokrinní sekrece je odváděná do tenkého střeva příjemce a žilní drenáž je zprostředkována napojením na portální řečiště. Slinivka je poměrně citlivá orgán na  vnější podněty a proto si při manipulaci s ní postupuje s nevětší šetrností. Odebírá se jako duodenopankreatickosplenický štěp, který se v další době upravuje tak, aby byl vhodný k transplantaci. Po samotném chirurgickém výkonu je pacient hospitalizován na ARO IKEM, kde jsou jeho vitální funkce i funkce štěpu slinivky pečlivě sledované. Mezi nejčastější pooperační komplikace patří krvácení z cévní anastomozy štěpu, enteroragie, pankreatitida štěpu, cévní uzávěry a infekční komplikace a to jak lokální tak systémové. Průměrná doba hospitalizace je 14-20 dní.


Transplantace a izolace Langerhansových ostrůvků

Tento postup je alternativní k orgánové transplantaci a používá se v případě, že dárcovský pankreas není vhodný k orgánové transplantaci, nicméně obsahuje dostatek funkčních ostrůvků. Ostrůvky se získávají z pankreatu v poměrně komplikovaném laboratorním procesu zahrnujícím tyto kroky:

a) Distenze pankreatu
b) Trávení nebo digesce pankreatu
c) Uvolnění ostrůvků z exokrinní tkáně slinivky
d) Separace ostrůvků od ostatní tkáně v hmotnostním gradientu

Výsledkem celého procesu je získání cca 5-10 ml suspenze, která obsahuje z 70% ostrůvky a malou příměs exokrinních buněk.

Samotná transplantace ostrůvků probíhá v lokální anestezii na angiografickém sále. Invazivní radiolog pod rtg kontrolou vpichem z 9-11 meziřeberném prostoru zavedeno portální žíly jater tenkou kanylu. Přes tuto kanylu se ostrůvky transplantují jako infuze. Celý výkon trvá cca 2h, pacient je po celou dobu při vědomí. Po výkonu je sledována oddelění intenzivní péče Kliniky diabetologie IKEM. Druhý den v případě nekomplikovaného výkonu může vstát z postele a chodit. Celá hospitalizace s nastavením dávky imunosuprese trvá cca 5-7 dní.

Výsledky

IKEM patří na první příčky v počtu transplantaci pankreatu v Evropě na počet obyvatel. Ročně zde provedeme 30-40 transplantací slinivky převážně v kombinaci s ledvinou. Celkem bylo v IKEM provedeno již víc než 600 transplantací od roku 1983.  Roční a 10 leté kumulativní přežívání pacientů je 95 a 87%. Viz graf. 10 leté necenzorované přežívaní slinivek a ledvin je 67 a 75%. Nejdelší dokumentovaná funkce štěpu slinivky je více než 20 let.  Za funkční štěpy se považují slinivky, kdy pacient má normální hodnoty glykémií jako zdravý člověk a nepotřebuje inzulín. Přežívání pacientů v kategorii izolované transplantace pankreatu je vynikající, funkce štěpů slinivky normální u víc než 67% pacientů ve 3 letém sledování.

Přežívání pacientů a štěpů po transplantaci samotné slinivky z důvodů nepoznaných hypoglykémiíKumulativní přežívání pacientů po transplantaci pankreatu a ledviny

Program transplantace ostrůvků se rozvinul v roce 2005. Od té doby jsme provedli víc jak 90 implantací u 60 příjemců. Jeden příjemce obyčejně podstupuje víc implantací, tj. dostává ostrůvků od několika dárců. Za úspěšnou transplantaci ostrůvků považujeme stav, kdy pacient nemá těžké hypoglykémie, zlepší se mu kompenzace diabetu a současně se mu sníží denní dávka inzulínu. Tento stav po roce od transplantace dosahuje 60% příjemců.

Alogenní transplantace ostrůvků

Pro koho je vhodná transplantace  slinivky a pro koho ostrůvky?

V případě, že má pacient diabetes mellitus 1.typu a chronickou renální insuficienci v pokročilém stadiu, preferujeme kombinovanou transplantaci pankreatu a ledviny. Část pacientů však nemusí být zejména z důvodů kardiovaskulárních komplikací schopna náročného operačního výkonu a v tom případě volíme spíš kombinovanou transplantaci Langerhansových ostrůvků s ledvinou.

U pacientů, kteří trpí těžkými hypoglykémiemi je možné volit jak transplantaci ostrůvků tak transplantaci pankreatu. Od transplantace celého pankreatu se dá čekat náročný operační výkon, delší hospitalizace, častější chirurgické komplikace na jedné straně a kompletní nezávislost na inzulínu na straně druhé. Transplantace ostrůvků je míň invazivní, míň komplikovaná procedura, ale pacient si bude aplikovat inzulín v menší dávce. Výhodou je, že se zbaví těžkých hypoglykémií a že se mu výrazně zlepší kompenzace diabetu. Výběr jedné či druhé metody záleží jak na preferenci pacienta tak na jeho zdravotním stavu a posuzuje se individuálně.

Lze provádět transplantaci pankreatu  či ostrůvků u jiných typů diabetu?

V naprosté většině provádíme transplantaci inzulín produkující tkáně u pacientů s diabetem mellitem 1.typu. V našem souboru však máme několik pacientů s MODY diabetem a sekundárním diabetem pankreatogenním. Vzácně se může provádět transplantace slinivky i ostrůvků u pacientů s diabetem mellitem 2.typu a to pokud mají vyhaslou vlastní sekreci inzulínu, nejsou obézní a splňují ostatní kritéria k transplantaci. V praxi se často setkáváme se situací, že pacient v chronické renální insuficienci s diabetem mellitem 1.typu má pozitivní koncentraci c-peptidu, nicméně po stimulaci se sekrece c-peptidu nezvyšuje. Tento stav nepovažujeme za kontraindikaci k transplantační léčbě.
© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2020. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
PACS
Zlatokop
Personalistika
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím