CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Nemocniční řád kliniky diabetologie

     Klinika diabetologie (dále KD) je specializované klinické vědecko-výzkumné pracoviště Ministerstva zdravotnictví České republiky. Zabývá se zejména léčbou, prevencí a vý­zkumem diabetu a jeho komplikací a dále pak jinými chorobami žláz s vnitřní sekrecí, poruchami látkové přeměny a výživy. Tyto úkoly plní s využíváním moderních diagnos­tických postupů a léčebných metod. Svým charakterem se liší od jiných zdravotnických zařízení tím, že poskytuje vysoce odbornou péči ve vymezené oblasti vnitřních chorob a nemá pevně vymezenou spádovou oblast pacientů. Větší specializace odborné péče však vyžaduje větší porozumění a spolupráci, kázeň i přesnost v dodržování pokynů ošetřují­cího lékaře a zdravotních sester. Věříme, že budete dbát pokynů, které jsou pro všechny nemocné závazné a slouží tomu, aby Vaše léčba byla co nejefektivnější a pobyt v nemoc­nici, Váš i dalších pacientů, pokud možno příjemný.

Při přijetí je třeba vyřídit v oddělení Centrálního příjmu (2. patro u hlavního vchodu do budovy) všechny administrativní náležitosti (vstupní záznam, vystavení pracovní neschopnosti, adresy nebližších příbuzných atp.). Udejte, prosím, jména ošetřujících lékařů, kteří by měli podle vašeho názoru dostat lékařskou zprávu po Vašem propuš­tění. Nemocný se prokazuje občanským průkazem a průkazem zdravotní pojišťovny. Šatstvo se ukládá na pokoji a může vám být poskytnuto ústavní prádlo. Vyžaduje-li to zdravotní stav, budou přijímací formality vyřízeny přímo u vašeho lůžka. V případě přijetí mimo běžnou pracovní dobu dostanete identifikační náramek na klinice od sestry.

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe a to tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů.

Doporučujeme, aby si nemocní nebrali s sebou větší částky peněz, platební karty a cennosti, jako např. šperky či dražší elektronické přístroje. Pokud je máte u sebe a nemůžete je ode­slat domů, uložte je prostřednictvím vrchní sestry proti potvrzení v ústavním trezoru. Klinika nepřebírá za neuložené věci zodpovědnost.

Za péči o nemocné odpovídá ošetřující lékař a zdravotní sestra, kteří pod vedením vedoucích oddělení a přednosty kliniky zajišťují diagnostický a léčebný program. Po vstupním pohovoru a vyšetření ošetřujícím lékařem Vám bude vysvětleno, jaká vyšet­ření jsou plánována, jaká léčba bude použita a jak bude Váš pobyt v nemocnici prav­děpodobně probíhat. Dojde-li ke změně léčebného plánu, budete o tom informováni. Máte-li pocit, že Vaše informace jsou nedostatečné, požádejte o další vysvětlení svého ošetřujícího lékaře. Před náročnými léčebnými či diagnostic­kými zákroky budete informováni zvlášť a můžete být požádáni, abyste s nimi písemně vyjádřili svůj souhlas.

Součástí léčebného pobytu na KD je u většiny pacientů účast na vzdělávacích před­náškách a instruktážích pod vedením lékařů, dietních a edukačních sester. Účast na těchto instruktážích považujeme za nedílnou součást léčby.

Dodržujte předepsanou dietu a v případě, že Vám nevyhovuje nebo nepostačuje, in­formujte o tom nutričního terapeuta a ošetřujícího lékaře. Poradí Vám také, zda je možné jíst přinesené nebo zakoupené potraviny a v jakém množství.

Užívejte pouze léky, které máte naordinovány ošetřujícím lékařem KD. Týká se i vlastních donesených léků, které odevzdáte sestře.

V rámci individuálního léčebného režimu si můžete ponechat inzulínová pera u sebe, pokud tak rozhodne Váš ošetřující lékař. Pera budou označena Vaším jménem a inzulín budete aplikovat vždy až po konzultaci o dávce a pod dohledem sestry. Mimo používání si pera zamykejte do Vaší osobní skříně.

Nemocní musí dodržovat denní řád oddělení. Pokud nemáte ordinována vyšetření na jiných místech, buďte v době vizit přítomni v pokoji. Dodržujte, prosím, hodiny noč­ního klidu a nerušte ostatní nemocné. Vycházky jsou možné v určenou dobu (od 14.30-16.00) a jen v areálu nemocnice. Hlaste, prosím, svůj odchod zdravotní sestře.

Návštěvy jsou vhodné zejména v odpoledních hodinách. Je třeba, aby se návštěvy ohlásily v pracovně sester a aby svou přítomností nerušily ostatní nemocné.

Opuštění areálu (propustku) povoluje pouze vedoucí lékař oddělení a na určitou dobu s ohledem na Váš zdravotní stav. Pro účely propustky není možné žádat sanitní vůz.

Informace o vašem zdravotním stavu pro Vaše příbuzné a známé poskytujeme jen s Vaším souhlasem. Upozorněte je proto na tento fakt. Týká se to zejména telefonic­kých dotazů.

Televizní a rozhlasové přijímače na pokojích je možné používat jen s ohledem na ostatní nemocné. Není povoleno na pokojích používat vařiče.

 Kouření je v celém areálu nemocnice zakázáno.

Žádáme pacienty o zachovávání zásad dobrých vztahů s ostatními nemocnými. Pro­síme, abyste si byli vzájemně nápomocni. Nebudete-li s něčím spokojeni, informujte o tom ošetřujícího lékaře či sestru, případně vrchní sestru či přednostu kliniky. Vaši stížnost budeme neprodleně řešit.

Při propuštění z oddělení vyřiďte náležitosti (pracovní neschopnost, poukázky na pe­něžní dávky v nemoci) v Centrálním příjmu. Pokud nejste objednáni k ambulantní kont­role, sjednejte si termín na ambulanci ve 2. patře IKEM. Požádejte rovněž o předpis nezbyt­ných léků. Léky pro ambulantní léčbu nemohou být poskytnuty z prostředků kliniky.

Denní  řád:

  5 : 00                        Zahájení nezbytných vyšetření (sběr moče)

  5 : 30 - 6 : 00 Podávání časovaných léčiv a antibiotik, měření krevního tlaku a tělesné teploty  

  6 : 00 –  7 : 00          Odběry krve, měření glykémií, ranní hygiena a stlaní lůžek

  7 : 00 - 8 : 00            Podávání tablet dle ordinace lékaře, aplikace inzulínu

                                    Snídaně

  8 : 00 – 11 : 00         Ranní lékařská vizita

                                    Vyšetření a lékařské zákroky

10 : 30                         Měření glykémií

11 : 30 – 12 : 00         Podávání tablet dle ordinace lékaře, aplikace inzulínu

Oběd

Podávání časovaných léčiv a antibiotik

13 : 30 – 14 : 00         Podávání časovaných léčiv a antibiotik

14 : 30 – 16 : 00         Vycházky, Návštěvy

16 : 00 – 16 : 30         Měření tělesné teploty, krevního tlaku, pulsu, měření glykémií

                                    Podávání tablet dle ordinace lékaře, aplikace inzulínu

16 : 30 – 17 : 30         Večeře

17 : 00 – 18 : 00         Večerní vizita

Podávání časovaných léčiv a antibiotik

21 : 30 – 22 : 00         Podávání časovaných léčiv a antibiotik

22 : 00 –   5 : 00         Noční klid

24 : 00                         Podávání časovaných léčiv a antibiotik

Vyšetření glykémií u pacientů se provádí v 7, 11 a 16 : 30 hod. Je-li potřeba i ve 20, 1, 4, a 6 ráno.

V pondělí od 8 : 30 probíhá vizita podiatrických pacientů, ve středu od 13 : 00 chirurgicko-podiatrická vizita.

V úterý od 10 : 00 probíhá vizita přednosty Kliniky diabetologie.

 

Pokoje pacientů jsou vybaveny  kamerovým systémem (bez záznamu), který je  spuštěn pouze v naléhavých situacích, a v takovém případě Vás bude  personál informovat vždy předem.

Přejeme vám, aby byl Váš pobyt na Klinice diabetologie navzdory nemoci příjemný.

Doc. MUDr. Peter Girman, Ph.D.

přednosta Kliniky diabetologie Centra diabetologie IKEM

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít