CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Workshop Terapeutický monitoring vybraných léčiv

Workshop Terapeutický monitoring vybraných léčiv

Pozvánka - Workshop Terapeutický monitoring vybraných léčiv

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

jménem Ústavní lékárny IKEM bychom Vás chtěli co nejsrdečněji pozvat na „Workshop“ věnovaný terapeutickému monitoringu léčiv. Akce se bude konat 3. 11. 2016 v prostorách IKEM (3. patro, učebna číslo 2) od 10:00 do 16:00.

Hlavním cílem tohoto pracovního setkání je vzájemná výměna zkušeností v oblasti monitoringu léčiv. Problematika monitorování léčiv je interdisciplinární záležitostí a dotýká se nejen farmaceutů ale i lékařů a ostatních zdravotních pracovníků. Úvodem připomeneme důležitost vlastní preanalytické a analytické fáze při stanovování koncentrací léčiv. Dále se budeme věnovat terapeutickému monitoringu jednak běžně používaných antibiotik, jako jsou aminoglykosidy a glykopeptidy, karbapenemy, ale i kolistinu. Budou zmíněny přístupy k dávkování léčiv při použití různých eliminačních metod. Podstatný čas v programu bude vyčleněn pro diskuzi. Nedílnou součástí pracovního setkání bude prezentace výsledků roční studie zaměřené na terapeutický monitoring antibiotické léčby v prostorách nemocnice IKEM.

Věříme, že Vás program našeho „Workshopu“ zaujme a těšíme se na setkání v listopadu v IKEM.

Kolektiv Ústavní lékárny IKEM

Akce je podpořena prostředky z Fondu prevence VZP ČR.

Všeobecné informace

Vstup je pro účastníky zdarma

Akce je zařazena do cyklu celoživotního vzdělávání ČLnK a je ohodnocena 10 body.

Registrace probíhala do 30. října


Odborný program

10.00 – 10.10 Slovo úvodem

Mgr. Michal Hojný a Mgr. Kornélia Chrapková, PG Dip, Ústavní lékárna IKEM

10.10 – 10.45 Preanalytická a analytická fáze vybraných laboratorních metod pro stanovení koncentrace léčiv

MUDr. Peter Sečník, MUDr. Petra Lavríková, Oddělení klinické biochemie, Pracoviště laboratorních metod IKEM

10.45 – 11.15 Terapeutický monitoring aminoglykosidů a vankomycinu

Mgr. Drahomíra Stará, Ústavní lékárna IKEM

11.15 – 11.30 přestávka

11.30 – 12.00 Prezentace výsledků projektu „Zvyšování účinnosti a bezpečnosti antibiotické léčby terapeutickým monitoringem léčiv“

Mgr. Eliška Dvořáčková, Ústavní lékárna IKEM

12.00 – 13.00 oběd

13.00 – 14.00 Terapeutické monitorování vybraných antiinfektiv (karbapenemy, polypeptidová antibiotika (kolistin), antimykotika)

MUDr. Hundie Tesfaye, Ph.D., Oddělení klinické farmakologie, Ústav lékařské chemie a klinické biochemie, FN Motol a 2. LF UK

14.00 – 14.15 přestávka

14.15 – 15.00 Dávkování ATB u kontinuálních eliminačních metod

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc., Interní klinika FN Ostrava, PharmDr. Janka Ďuricová, Ph.D., Oddělení klinické farmakologie, Ústavní laboratorní diagnostiky, FN Ostrava, MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D., Ústav klinické farmakologie, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

15.00 – 15.20 Diskuze

15.20 – 16.00 Slovo závěrem

Pozvánku ve formátu pdf. naleznete zde: 

Pozvánka - Workshop Terapeutický monitoring vybraných léčiv.pdf 


Abstrakta

Preanalytická a analytická fáze vybraných laboratorních metod pro stanovení koncentrace léčiv

MUDr. Peter Sečník, MUDr. Petra Lavríková

Úvod: Terapie řízená monitorací koncentrace léčiv má nezastupitelnou roli především u pacientů, kde lze předpokládat nestandardní farmakokinetiku a tudíž nelze spoléhat výlučně na dávkování určené pro obecnou populaci. Kvalita stanovení koncentrace léčiv významně závisí na preanalytické fázi, v praxi se jedná především o dodržení určeného časového vztahu podání léčiva a odběru, případně zamezení kontaminace vzorku. V současnosti je měření možné na vícero analytických systémech s rozdílným prinicipem, nejčastěji se využívá imunochemické stanovení, anebo vysokoúčinná kapalinová chromatografie.

Formou krátkého sdělení budou prezentovány zásady preanalytické fáze, vyšetření koncentrace imunosupresiv a antibiotik. V další části se budou autoři věnovat principům laboratorních metod pro stanovení koncentrace léčiv v biologickém materiálu, včetně srovnání jejich základních analytických charakteristik a orientačního přehledu a porovnání metod dostupných v rámci ČR.

Závěr: Předpoklad pro stanovení koncentrace léčiv v biologickém materiálu vyžaduje základní přehled o správných postupech při odběru, transportu a uchování vzorku. Interpretace výsledků je závislá jak na preanalytické fázi tak i použité metodě stanovení a analytických charakteristikách.


Terapeutické monitorování vankomycinu a aminoglykosidů 

Mgr. Drahomíra Stará

Terapeutické monitorování léků (TDM) se tradičně využívalo pro léčiva s úzkým terapeutickým rozmezím k snížení rizika toxicity. Dnes se jeho role rozšířila a umožňuje mimo jiné lépe dosáhnout farmakokineticko-farmakodynamické cíle mnohých léčiv. Přednáška se bude věnovat terapeutickému monitorování vankomycinu a aminoglykosidů.

Jako nejvhodnější ukazatel účinnosti vankomycinu byl zvolen AUC24/MIC, který by měl být vyšší než 400. Z praktických důvodů se v praxi rutinně stanovuje údolní koncentrace, která dobře koreluje s hodnotou AUC. Hodnota údolní koncentrace vankomycinu by měla být vždy vyšší než 10 mg/l = 6.9 µmol/l, aby se předcházelo rozvoji rezistence.

Účinek aminoglykosidů se nejčastěji popisuje jako závislý na koncentraci a předpokládá se, že nejvyšší baktericidní účinek je dosažen při Cmax/MIC 8-10. Existují dva různé způsoby podávání aminoglykosidů, každým se snažíme dosáhnout jiných cílových koncentrací v plazmě. Při konvenčním podávání se aminoglykosidy aplikují několikrát denně, obvykle každých 8-12 hodin. Pulzní způsob podávání znamená aplikaci vyšší dávky, která zajistí dostatečný vzestup koncentrací, v prodlouženém intervalu, který zajistí dostatečný pokles koncentrací před následující dávkou. Pulzní podávání aminoglykosidů je minimálně stejně účinné jako konvenční, avšak s nižším rizikem nefrotoxicity. U některých skupin pacientů nebylo pulzní podávání dostatečně studováno, proto jej nelze plošně doporučit každému pacientovi.

Přednáška se bude věnovat postanalytické fázi TDM vybraných antibiotik. Výběr cílových plazmatických koncentrací bude rozebrán jak pro různé skupiny pacientů, včetně pacientů se sníženou renální funkcí.


Prezentace výsledků projektu „Zvyšování účinnosti a bezpečnosti antibiotické léčby terapeutickým monitoringem léčiv“

Mgr. Eliška Dvořáčková

Terapeutický monitoring léčiv (vankomycin, amikacin a gentamicin) je na našem pracovišti systematicky prováděn od roku 2012. Prováděn je v současné době čtyřmi farmaceuty ve spolupráci s Pracovištěm laboratorních metod. Farmaceut provádí interpretaci naměřených koncentrací vždy v souvislosti s klinickým stavem pacienta a mikrobiologickým nálezem. Při rozhodování o dávkování antibiotik zvažuje stav eliminačních orgánů a přítomnost další komedikace. K predikci dávky léčiv a dávkového intervalu využívá farmakokinetický program MWPharm 4.0 na principu Bayesian modelu. Své doporučení konzultuje s ošetřujícím lékařem.

Za období (březen – září 2016) bylo provedeno 542 interpretací naměřených koncentrací u 248 pacientů. Konkrétně 451 interpretací koncentrací vankomycinu, 48 amikacinu a 43 gentamicinu. Cílem pilotního projektu je porovnat potenciální bezpečnost a účinnost individualizovaného farmakokinetického dávkování aminoglykosidů a vankomycinu pomocí farmakokinetického programu s obecně doporučovanými dávkovacími schématy. Ve 38 % případů byla shoda s doporučením farmaceuta a obecnými schématy. Ve 13% případů farmaceut doporučoval vyšší denní kumulativní dávku než je v obecných schématech. A tím potenciálně bránil selhání terapie. Ve 48 % případů doporučoval nižší denní kumulativní dávku a tím potenciálně snižoval riziko případného nežádoucího dopadu terapie na pacienta. Především u těchto antibiotik riziko nefrotoxicity. V prezentaci budou ukázány markery potenciální lékové nefrotoxicity a jak je interpretovat.

Dále bude rozebrána nákladová efektivita tohoto individualizovaného přístupu k dávkování léčiv.


Terapeutické monitorování vybraných anti-infektiv (karbapenemy, polypeptidová antibiotika (kolistin), antimykotika

MUDr. Hundie Tesfaye, Ph.D.

V současné době není pochyb o tom, že terapeutické monitorování léků (TDM = Therapeutic drug monitoring“) může významně zlepšit dopad léčby u několika vybraných léků včetně anti-infektiv. Vedle farmakogenetiky, která není rutinně dostupná pro klinickou praxi je TDM zatím jediným dostupným nástrojem k přiblížení personalizace/individidualizace terapie při cílevědomé vysoce kvalitní aplikaci.

Cílem tohoto příspěvku je přezkoumat současný stav a výhled do budoucnosti terapeutického monitorování několika anti-infektiv, která nepatří zrovna mezi běžně monitorovaná léčiva a přesto jsou používána v současnosti. Jmenovitě karbapenemy, polypeptidová antibiotika (kolistin) a některá antimykotika.

Zároveň budeme konfrontovat metodické otázky (dostatky a nedostatky) např:

Kdy odebírat vzorek k stanovení hladin při monitorování terapie

Jak odebírat a kdo má odebrat, aby byly výsledky spolehlivé

Jaké alternativní metody jsou k měření koncentrace možné a které jsou vhodné včetně ekonomické dostupnosti.

U koho by mohlo být monitorování obligátní a u koho ne. Včetně smysluplnosti TDM u konkrétní situace.

V neposlední řadě je široký prostor k diskuzi zahrnující pro- a proti- včetně komplexní interpretace, která musí vést k správnému rozhodnutí o další intervenci/postupu.


Dávkování antibiotik u kontinuálních eliminačních metod

Mudr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc.

Sepse je závažnou komplikací klinického stavu u kriticky nemocného pacienta nebo jeho primární příčinou s vysokou morbiditou a mortalitou v intenzivní péči. Životně důležité je včasné zahájení empirické, širokospektrální a účinné antimikrobiální terapie. Se změnou nebo progresí klinického stavu u sepse do septického šoku, dochází i k poruše činnosti hlavních eliminačních orgánů v organismu: jater a ledvin. Současné změny ve farmakokinetických a farmakodynamických parametrech aplikovaných antimikrobiálních léků mohou vést k nežádoucímu poddávkování nebo naopak k toxickým lékovým projevům. Situace se navíc komplikuje při potřebě léčby pacienta mimotělními eliminačními metodami s různými parametry a alternativami terapie. Jednou z možností optimalizace léčby septického stavu antimikrobiálními preparáty v klinické praxi je využití terapeutického monitoringu léčiv.

 

Životopisy

Preanalytická a analytická fáze vybraných laboratorních metod pro stanovení koncentrace léčiv

MUDr. Petra Lavríková

V roce 2014 ukončila studium všeobecného lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2015 pracuje na Oddělení klinické biochemie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Od roku 2010 vede semináře a praktická cvičení z biochemie pro studenty všeobecného lékařství 1. a 2. ročníku na 3. lékařské fakultě UK v Praze. V roce 2016 začala studovat doktorský studijní program v oboru preventivního lékařství na 3. lékařské fakultě UK s tématikou zaměřenou na klinicko-biochemické aspekty farmakokinetické monitorace imunosupresivní terapie.

MUDr. Peter Sečník

V roce 2011 ukončil studium všeobecného lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2011 pracuje na Oddělení klinické biochemie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. V roce 2013 začal studovat doktorský studijní program v oboru preventivního lékařství na 3. lékařské fakultě UK. Od roku 2014 se podílí na výuce studentů 3. lékařské fakulty UK v Praze.


Terapeutický monitoring aminoglykosidů a vankomycinu

Mgr. Drahomíra Stará

V roce 2008 ukončila studium na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Od roku 2008 pracuje v Ústavní lékárně IKEM jako klinický farmaceut. V roce 2013 složila atestační zkoušku z oboru klinická farmacie.


Prezentace výsledků projektu „Zvyšování účinnosti a bezpečnosti antibiotické léčby terapeutickým monitoringem léčiv“

Mgr. Eliška Dvořáčková

Studium ukončila na Faf UK v Hradci Králové v roce 2009. Postupně pracovala v lékárnách v Postoloprtech, Žatci. V současné době pracuje v ÚL IKEM. Od 2010 doktorský studijní program v oboru klinická farmacie na Faf UK v Hradci Králové.


Terapeutické monitorování vybraných anti-infektiv (karbapenemy, polypeptidová antibiotika (kolistin), antimykotika)

MUDr. Hundie Tesfaye, Ph.D.

Postgraduální studium na Univerzitě Karlově v Praze. Nejprve pracoval jako pediatr. Následně jako klinický farmakolog na IKEM. Hlavním jeho zájmem je terapeutický monitoring léčiv především u dětské a geriatrické populace. Autor se účastní celé řady klinických studií. Dlouhodobě se věnuje výuce studentů a přednáškové činnosti.


Dávkování ATB u kontinuálních eliminačních metod

MUDr. Nadežda Petejová, Ph.D., MSc.

V roce 1998 ukončila studium všeobecného lékařství na lékařské fakultě UPJŠ v Košicích SR a pracovala jako sekundární lékař na Interním oddělení NsP Svidník a Rimavská Sobota do roku 2003. Od roku 2003 pracuje jako internista – nefrolog na Interní klinice Fakultní nemocnice Ostrava a od r. 2011 zároveň jako interní učitel vnitřního lékařství lékařské fakulty Ostravské Univerzity v Ostravě. V roce 2001 a 2005 složila atestační zkoušky z vnitřního lékařství 1. a 2. stupně a v roce 2009 specializační atestační zkoušku z nefrologie. Specializuje se na akutní intenzivní nefrologii a léčbu mimotělními eliminačními náhradami v intenzivní péči. Průběžně se účastní postgraduálních vzdělávacích kurzů ve vnitřním lékařství organizovaných lékařskou fakultou Harvard University. Výsledky své vědecké činnosti aktivně prezentuje na domácích i zahraničních kongresech a publikuje v impaktovaných časopisech. Doktorandské studium na LF UP Olomouc úspěšně ukončila v roce 2012 obhajobou dizertační práce na téma: ,,Monitorování hladin a změny farmakokinetiky vybraných antibiotik vlivem kontinuálních a intermitentních eliminačních metod použitých při sepsi a akutní renální poruše". V roce 2016 ukončila vysokoškolské studium 2.stupně - Master of Health Administration se získáním titulu MSc. na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě, SR.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít