CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • Informace o projektu

Informace o projektu

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF – www.esfcr.cz ), státním rozpočtem České republiky (MPSV –www.mpsv.cz) a magistrátem hl. m. Prahy (MHMP – www.praha-mesto.cz ).

Partnery projektu jsou:Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZwww.ipvz.cz ),
B. Braun Medical s.r.o. (B. Braunwww.bbraun.cz ).


Projekt "Vzdělávací a informační portál IKEM" jsme začali připravovat na podzim 2004, v lednu 2005 jsme předložili "Žádost o finanční podporu" z Jednotného operačního programu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha, Priorita 3 – Rozvoj celoživotního učení, Opatření 3.2 – Rozvoj dalšího vzdělávání (JPD3, opatření 3.2.).

Na základě vyhodnocení 59 předložených "Žádostí" byla finanční podpora schválena 14ti projektům, mezi kterými byl i náš projekt. Projekt schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy usnesením č. 110274/2005 ze dne 13.5.2005, reg. č. projektu: CZ.04.3.07/3.2.01.1./0078. Projekt byl ukončen 31.12.2006. 


Hlavním cílem projektu je vytvořit a dále rozvíjet systém kvalitního, uznávaného a uplatnitelného dalšího vzdělávání v oblasti zdravotnictví a vytvořit unikátní portál zaměřený na rozvoj vzdělávání formou e-learningu v oblasti komplexního informačního a komunikačního systému IKEM (KIKS), kardiologie a ošetřovatelství v intenzivní péči. Díky možnosti celoživotního vzdělávání bude zvyšována kvalifikace medicínské pracovní síly a tím dojde i ke zvýšení kvality péče o pacienta.


Cílová skupina projektu:

  • lektoři IKEM
  • školící pracovníci IKEM

Projekt je přínosem pro cílové skupiny z hlediska možnosti využití e-learningového vzdělávání v oblasti zdravotnictví, dále pak z hlediskavyužití nového systému profesního vzdělávání. Lektoři, školící pracovníci a experti výzkumných pracovišť IKEM získají zvýšení kvalifikace a flexibility. Tím, že budou vyškolení podle jednotné metodiky, budou moci kvalifikovaně vyškolit "dopadové skupiny" – lékaře kardiology a středně zdravotnický personál. 


Vzdělávací část portálu3 hlavní programy.

Na základě "zastřešující metodiky", kterou již zpracoval Partner IPVZ, vznikají 3 metodiky pro e-learningové kurzy s počítačovými testy na ověření získaných znalostí. Pokud uchazeč - lektor získá v testu odpovídající počet hodnotících bodů, obdrží certifikát o jeho absolvování. Certifikát opravňuje lektora k proškolování zdravotnického personálu IKEM v dané oblasti:

  • program vzdělávání formou e-learningového kurzu v oblasti KIKS IKEM,
  • program vzdělávání formou e-learningového kurzu v oblasti kardiologie,
  • program vzdělávání formou e-learningového kurzu v oblasti ošetřovatelství v intenzivní péči a periferní žilní kanylace.

Informační část portálu bude hrazena z finančních prostředků IKEM a bude zaměřena na všechny uživatele – zaměstnance IKEM a také na širokou veřejnost.

V rámci realizace projektu se uskutečnily i dvě konference. 26.6.2006 to byla 1. konference na téma "Průběh realizace projektu", 23.11.2006 pak 2. konference na téma "Zkušenosti z řízení a realizace projektu".

27.11.2006 proběhlo slavnostní předání certifikátu prvním absolventům - lektorům e-kurzů KIKS a Ošetřovatelství v intenzivní péči. 


© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít