CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma
  • Úvod
  • 25. 10. 2017 - Aktuální informace k pozemkům v "Zeleném údolí"

25. 10. 2017 - Aktuální informace k pozemkům v "Zeleném údolí"

Vážení  uživatelé pozemků,
většině z vás byly v nedávné době ze strany IKEM zaslány výzvy k úhradě za užívání pozemků v areálu Zeleného údolí a též informace o převodu práva hospodaření k předmětným pozemkům na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, IČ 69797111.

Dne 19. 6. 2017 byla uzavřena mezi Institutem klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 14021 Praha, IČ 00023001 (dále jen „IKEM“) a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, IČ 69797111 Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s nemovitým majetkem dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR v platném znění, jejímž předmětem je převod příslušnosti hospodaření k pozemkům v areálu tzv. Zeleného údolí.

Tímto byly ze strany IKEM  učiněny veškeré potřebné kroky a poskytnuta maximální součinnost  k možnosti prodeje předmětných pozemků a k dořešení tak problematiky  užívání předmětných pozemků v areálu tzv. Zeleného údolí.

S ohledem na výše uvedené  přešla k 26. 6. 2017 příslušnost hospodaření s předmětnými  pozemky na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha, IČ 69797111 (dále jen „ÚZSVM“). Kontaktní osobou za ÚZSVM je JUDr. Irena  Bossanyiová, tel. 225776226, email: irena.bossanyiova@uzsvm.cz.

IKEM v této souvislosti  provedl finální vyúčtování za období od 21. 10. 2012 do 25. 6. 2017.

V případě, že je u uživatele pozemků evidován nedoplatek, byla mu zaslána výzva k úhradě tohoto nedoplatku. Výsledná částka je počítána s ohledem na příchozí platby ke dni 31. 7. 2017. Pokud uživatel zaslal na účet IKEM v této souvislosti platbu v období mezi 31. 7. 2017 a doručením výzvy, pak je třeba odečíst od vypočtené zbývající částky v dopise právě tyto zaslané platby.

V případě, že u uživatele eviduje IKEM přeplatek, pak bude takovému uživateli zaslán dopis s žádostí o sdělení čísla účtu, na který má být přeplatek vrácen.

Výzvy k jednotlivým  úhradám IKEM postupně procesuje a průběžně zasílá i vlastníkům, kteří doposud  výzvy neobdrželi. Vzhledem ke skutečnosti, že část z vás nabyla tuto nemovitost až po rozhodném datu 21. 10. 2012, od kterého vám IKEM úplatu za užívání pozemků počítá, musí IKEM z Katastru nemovitostí získat informace o rozhodném datu tohoto převodu, aby každému jednotlivému vlastníkovi dopočítal příslušnou část úplaty za konkrétní období užívání pozemků související s konkrétní vlastněnou nemovitostí. Máte-li informace o změnách vlastnického práva k dispozici, žádáme též o jejich poskytnutí.

Všechny výpočty bezesmluvního užívání jsou vypočteny na základě znaleckých posudků, přičemž IKEM vycházel ze znaleckého posudku Ing. Horčičky pro období od 2. 10. 2012 do 31. 3. 2016 a ze znaleckého posudku Ing. Kubíka za období od 1. 4. 2016 do 25. 6. 2017.

Veškeré znalecké posudky, ze kterých IKEM úplaty za užívání pozemků počítal, jsou k dispozici na webových stránkách IKEM na webové adrese www.ikem.cz. K vyhledání Vámi užívaného pozemku použijte elektronický přístup do evidence katastru nemovitostí na webové adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Algoritmus výpočtu jednotlivých úplat zůstává nezměněn a je též  k dispozici na webových stránkách IKEM uvedených výše.

V případě rodinných domů, u nichž jsou související nezastavěné pozemky parcelně nerozděleny (zahrady a předzahrádky) nechal IKEM opětovně geometricky zaměřit tak, aby výměra odpovídala faktickému stavu. Tento geometrický plán naleznete zde.

Posledním faktorem, který zasáhl do výpočtu úplaty za užívání předmětných pozemků je restituční nárok, který byl zaspán do Katastru nemovitostí v roce 2017 s datem nabytí právní moci 2.11. 2016. V případě, že byl pozemek zasažen restitucí, pak byla od tohoto data i změněna výměra  užívaného pozemku.

Závěrem bychom Vás rádi požádali o trpělivost, na veškeré vaše případné  dotazy se snažíme průběžně odpovídat.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2024. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Pošta
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít