EN

Division of Experimental Hypertension and Nephrology

V rámci tohoto oddělení se budou řešit dva klíčové problémy:

Problematika hypertenze

Ačkoliv léčba hypertenze doznala v posledních desetiletích výrazných úspěchů, zůstává i nadále významnou příčinou morbidity a mortality lidí v rámci Evropské unie. Z těchto důvodů probíhá intenzivní výzkum, který by měl objasnit patofyziologické mechanizmy odpovědné za rozvoj a udržení hypertenze, a který by rovněž měl přispět k vývoji nových léků vhodných k vlastní léčbě hypertenze. 

V posledních letech přibývá důkazů o významných kardiovaskulárních a renálních účincích epoxyeikosatrienových kyselin (EETs), které vznikají z kyseliny arachidonové metabolickou cestou cytochromu P450. Bylo prokázáno, že EETs jsou významné vazodilatační a natriuretické látky, které mohou významným způsobem snižovat krevní tlak. Zásadní nevýhodou EETs však je, že jsou prostřednictvím enzymu solubilní epoxidhydrolázy (sEH) velmi rychle přeměňovány na biologicky neaktivní dihydroxyeikosatrienové kyseliny (DHETs), což fakticky znemožňovalo jejich uplatnění v kardiovaskulární medicíně. Nedávno však byly vyvinuty inhibitory sEH, které jsou velmi účinné a navíc je možné je podávat orální cestou. V rámci tohoto dílčího projektu bychom proto rádi testovali následující hypotézu:

Farmakologická inhibice sEH zvýší koncentraci plazmatických a tkáňových EETs (blokádou jejich konverze na biologicky neúčinné DHETs), čímž sníží krevní tlak, zlepší renální funkce a zabrání rozvoji hypertenzního orgánového poškození.

Tuto hypotézu budeme testovat za použití geneticky modifikovaných hypertenzních modelů potkanů a myší. Pokud se naše hypotéza prokáže být pravdivou, tak konečným výsledkem tohoto projektu by mohlo být to, že by se inhibitory solubilní epoxidhydrolázy mohly stát jedním z nových nástrojů při léčbě hypertenze.

Problematika progrese chronické renální insuficience

Poslední studie ukazují, že chronické onemocnění ledvin je časté a jeho výskyt roste s přibývajícím věkem. Je tudíž pravděpodobné, že ve stárnoucí evropské populaci se prevalence chronického onemocnění ledvin a následná progrese chronické renální insuficience bude postupně zvyšovat. Navíc chronické onemocnění ledvin je spojeno s dalšími závažnými komorbiditami a velmi vysokou kardiovaskulární mortalitou. Naše vlastní studie z poslední doby ukazují, že v patofyziologii progrese chronické renální insuficience se kromě známých faktorů významně podílí patologicky zvýšená intrarenální aktivita endotelinového systému (ET). V rámci tohoto dílčího projektu bychom rádi testovali následující hypotézu:

Zvýšená intrarenální aktivita ET systému přispívá k progresi chronické renální insuficience a selektivní blokáda ET receptorů by mohla významným způsobem přispívat ke zpomalení této progrese.

Nedávný vývoj selektivních ET receptorových antagonistů umožňuje tuto hypotézu testovat a skutečně objasnit, zda léčba pomocí těchto antagonistů bude vykazovat další renoprotektivní účinek ve srovnání s doposud užívanými standardními terapeutickými postupy uplatňovanými při léčbě chronického onemocnění ledvin.

© Institute for Clinical and Experimental Medicine 2015 - 2024. All rights reserved.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Portál
Post
Intranet
PACS


Zlatokop
Vema
MIS
Varování

Zavřít