!!!
Nacházíte se na původních, již neudržovaných webových stránkách IKEM.
Klikněte pro přechod na nové stránky

O úroveň výš

Klinika kardiologie


Výzkum

Výzkum se na Klinice kardiologie zaměřuje na oblast srdečních arytmií, srdečního selhání a akutních koronárních syndromů v následujících tematických okruzích: 

 • patofyziologie fibrilace síní a její léčba pomocí techniky radiofrekvenční izolace plicních žil,
   
 • predikce rizika arytmické náhlé smrti a její profylaxe pomocí implantabilních defibrilátorů,
   
 • resynchronizační léčba u chronického srdečního selhání pomocí biventrikulární kardiostimulace –   výběr pacientů, detekce mechanické dyssynchronie a optimalizace nastavení přístroje,
   
 • diagnostické metody umožňující detekci nestabilního koronárního plátu,
   
 • nové perkutánní intervenční techniky umožňujících zásahy v nekoronárních řečištích, popřípadě modifikaci chlopenní dysfunkce,
   
 • laboratorní metody umožňující detekci kardiální dekompenzace či rejekce u pacientů se srdečním selháním či po transplantaci srdce,
   
 • strukturální a metabolická remodelace srdce při chronickém srdečním selhání,
   
 • populační genetické prediktory, akutních koronárních sydromů, srdečního selhání a maligních arytmií,
   
 • diagnostika a léčba plicní hypertenze.

Podprojekty Výzkumného záměru IKEM MZO-0023001 řešené na klinice kardiologie (do r. 2009)

 • Fibrilace síní – studium patofyziologie a nových možností komplexní léčby.
  Řešitel:  Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
   
 • Katetrizační modifikace chlopenních vad srdce.
  Řešitel: Doc. MUDr. Jan Šochman, CSc.
   
 • Vulnerabilní plát – možnosti detekce a stanovení rizikového profilu.
  Řešitel: MUDr. Jiří Kettner, CSc.
   
 • Strukturální a metabolická remodelace srdce při chronickém srdečním selhání.
  Řešitel: MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.


Granty Interní Grantové Agentury Ministerstva Zdravotnictví ČR řešené na klinice kardiologie

 • Hodnocení přínosu opakovaného vyšetření BNP u nemocných s recentním a pokročilým srdečním selháním.
  NR /9400-3/2007 (do r. 2009), Řešitel: Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc. 
   
 • Kvalitativní hodnocení stenóz renálních tepen pomocí intravaskulárního ultrazvuku a virtuální histologie. 
  NR/9399-3/2007 (do r. 2009),  Řešitel:  MUDr. Michael Želízko, CSc.
   
 • Randomizované porovnání účinnosti a bezpečnosti biventrikulární a izolované levokomorové stimulace u nemocných s chronickým srdečním selháním na podkladě dilatační kardiomyopatie.
  NR/9143-3/2007 (do r. 2009), Řešitel: Prof.MUDr. Josef Kautzner, CSc.
   
 • Genetická determinace u akutních koronárních syndromů - populační studie.
  NR/9093-4/2006 (do r.2009),  Řešitel: Prof. MUDr. Vladimír Staněk, CSc.
   
 • Predikce vzniku vasovagální synkopy – prospektivní klinická studie.
  NR/8344- 4/2005 (do. R.2008), spoluřešitel: Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.
   
 • Klinický význam přídatných pravosíňových lézí připojených k obružujícím a lineárním lézím v levé srdeční síni v ablační léčbě chronické fibrilace síní – prospektivní randomizovaná studie.
  NR/9143-3/2007 (do r. 2009), spoluřešitel: Prof. MUDr.

Granty Ministerstva školství ČR

 • Selektivní katetrizační ablace versus neselektivní ablace AV uzlu s implantací biventrikulárního stimulačního systému v léčbě fibrilace síní u nemocných s chronickou srdeční insuficiencí.
  MŠMT – kontakt ME 836 (do r. 2008), spolupráce s Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH, USA, Prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

Granty Grantové agentury UK

 • Vliv běžné variability v genu pro Ankyrin B na fyziologii srdeční repolarizace a riziko náhlé srdeční smrti.
  Řešitel: MUDr. Kamil Sedláček