CZ
Vypnout grafiku Tisk stránky
  • Změnit
    velikost písma

Informace pro smluvní partnery IKEM

Informace o zpracování osobních údajů


1. Institut klinické a experimentální medicíny, státní příspěvková organizace,zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001,se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč („Správce“), zpracovává osobní údaje svých smluvních partnerů, kteří jsou fyzickými osobami („subjekty údajů“).Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů působícího u poskytovatele, ato na e-mailové adrese gdpr@ikem.cz.

2. Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje subjektu údajů adále údaje shromážděné Správcem při uzavření a plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů („smlouva“).

3. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro účely:

3.1. plnění smlouvy či smluv uzavřených se subjektem údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);

3.2. dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závaz­ným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR(např. povinnost Správce uchovávat účetní a da­ňové doklady);

3.3. určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce,a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu,která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výšeuvedené:

4.1. k účelu podle čl. 3.1 výše budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu) k účelu podle článku 3.2a/nebo 3.3výše;

4.2. k účelu podle čl. 3.2 výše budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce;

4.3. k účelu podle čl. 3.3 výše budou osobní údaje zpracovávány do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu podle čl. 3.3 výše před skončením takového řízení.

5. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. 4 výše budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že ses osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).

6. Správce je oprávněn předat osobní údaje příjemcům, se kterými uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů a kteří budou pro Správce zpracovávat osobní údaje jako jeho zpracovatelé. Informaci o zpracovatelích, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, sdělí Správce subjektu údajů na jeho žádost.

7. V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají subjekty údajů řadu práv, včetně práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR).

8. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektu údajů je smluvním požadavkem.Subjekt údajů nemá zákonem uloženou povinnost osobní údaje poskytnout, ale Správce tyto údaje potřebuje k uzavření a plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.

10. Podpisem smlouvy subjekt údajů potvrzuje, že Správce vůči němu splnil informační povinnost v rozsahu stanoveném GDPR.

© Institut klinické a experimentální medicíny 2015 - 2018. Všechna práva vyhrazena.

Created by ARSY line

Pro zaměstnance

Intranet
Pošta
Strava
Varování

Zavřít

Tyto internetové stránky používají soubory cookie Více informací zde.

Souhlasím